Dansk-engelsk oversættelse af "anskaffelse"

DA

"anskaffelse" engelsk oversættelse

DA

anskaffelse {en}

volume_up
anskaffelse (også: erhvervelse, indkøb, køb, tilegnelse, tilkøb)
Initiativet har til formål at forbedre kontrollen med anskaffelse og brug af primater til testformål i laboratorier.
The initiative is aimed at improving the supervision of the acquisition and use of primates for test purposes in laboratories.
Endelig bør anskaffelse og besiddelse af børnepornografi med henblik på at overdrage det til myndighederne gøres strafbar.
Finally, acquisition and possession of child pornography with the aim of handing it over to the law enforcement authorities should be made an offence.

Eksempelsætninger "anskaffelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOm: Forberedelse, anskaffelse og anvendelse af et særligt bogholderisystem til Kommissionen
Subject: Preparing, buying and using a special bookkeeping system by the European Commission
DanishDet betyder ikke, at der skal anmodes om tilladelse til anskaffelse af hver eneste blyant hos finanskontrolløren.
This does not mean that permission must be gained from the financial director for the purchase of every single pencil.
DanishInitiativet har til formål at forbedre kontrollen med anskaffelse og brug af primater til testformål i laboratorier.
The initiative is aimed at improving the supervision of the acquisition and use of primates for test purposes in laboratories.
DanishTværtimod, der findes også køleskabe, som er mere energibesparende, og disse er ikke dyrere i anskaffelse end gennemsnitskøleskabet.
On the contrary, there are already more energy-saving coolers which are no more expensive to buy than the average fridge.
DanishEndelig bør anskaffelse og besiddelse af børnepornografi med henblik på at overdrage det til myndighederne gøres strafbar.
Finally, acquisition and possession of child pornography with the aim of handing it over to the law enforcement authorities should be made an offence.
DanishI denne forbindelse er en politik til anskaffelse af kombinante faktorer baseret på frivillighed mere nødvendig end nogensinde i Europa.
In this regard, determined implementation of a policy to provide patients with recombinant factors is more necessary than ever in Europe.
DanishIkke proportionalt som foreslået her, men sådan at man får en anskaffelse, der minder om den, vi kender ved køleskabe.
It should not be arranged on a proportional basis, as proposed here, but in such a way that we obtain results reminiscent of those we have seen in connection with refrigerators.
DanishKortet må nødvendigvis udbredes overalt i behandlingssystemet, hvilket vil kræve anskaffelse af elektronisk udstyr og elektronisk indkøring af data.
The card would have to be used throughout the health system, which would require the procurement of electronic equipment and the electronic input of data.
DanishI ændringsforslag 2 forøges raten for Fællesskabets finansiering af foranstaltninger til anskaffelse eller modernisering af inspektions- og kontroludstyr fra 30 til 35 %.
Amendment No 2 raises the percentage of Community funding for acquiring and modernising inspection and control equipment from 30 % to 35 %.
DanishHer påpeges det, at anskaffelse af børn ofte udskydes i økonomiske opgangsperioder, og dette er meget bekymrende for de unge kvinder.
Reference has already been made here to the fact that childbearing tends to be postponed in periods of economic prosperity, and this is particularly worrying as far as young women are concerned.
DanishJeg ved imidlertid, at samme udvalg har stemt imod anskaffelse af scannere, der i lastvogne og containere kunne kontrollere svindelagtige transaktioner med tobaksprodukter i Europa.
Yet I know that same Committee voted against the purchase of scanners that could control the smuggling of tobacco products throughout the territory of Europe, in lorries and containers.
DanishDet er nemlig således, at de moderne informationstekniske hjælpemidler og især internettets anvendelsesmuligheder ikke i tyndtbefolkede områder alene kan baseres på privat anskaffelse af udstyr.
The fact is that, in less developed areas, modern information technology equipment, and particularly access to the Internet, cannot be based on privately purchased machines.
DanishJeg talte dengang om Luanda-regeringens hyre af lejesoldater og anskaffelse af nogle fly C 130, hvormed den forhenværende diktator i Congo-Brazzaville derefter blev sat på tronen.
I spoke about the hiring of mercenaries by the government in Luanda and the purchase of a few C130 aircraft with which the former dictator in Congo-Brazzaville was subsequently placed on the throne.