Dansk-engelsk oversættelse af "anskueliggøre"

DA

"anskueliggøre" engelsk oversættelse

DA

anskueliggøre {verbum}

volume_up
anskueliggøre (også: illustrere)
At redegøre for det og anskueliggøre det i kulturelle foranstaltninger er det, som Europas byer skal være med til.
It is the task of Europe's cities to illustrate this by means of cultural events.
Jeg vil anskueliggøre visse problemer i forbindelse med denne forordning ved at vise Dem en lille ting.
I would like to illustrate certain problems with this Regulation by showing you a small object.
Med dette eksempel ønsker jeg at anskueliggøre, at vi har behov for en kombination af forskellige politiske områder i flygtningepolitikken i Den Europæiske Union.
With this small example, I am trying to illustrate the fact that the European Union's refugee policy needs to be a combination of various different areas of policy.
Det glæder mig derfor meget at få lejlighed til at anskueliggøre situationen.
I therefore greatly welcome the opportunity to clarify the situation.
Lad mig sige følgende for at anskueliggøre, hvad jeg mener: De regler, ifølge hvilke de europæiske midler bliver stillet til rådighed, er absolut også en belastning for disse landes budgetter.
Let me say this in order to clarify what I mean: the rules under which European funds are made available very definitely amount to an imposition on these countries ' budgets.

Eksempelsætninger "anskueliggøre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet glæder mig derfor meget at få lejlighed til at anskueliggøre situationen.
I therefore greatly welcome the opportunity to clarify the situation.
DanishFor at anskueliggøre, at rygning er skadelig, ofrer vi millioner på det.
We also spend millions on demonstrating the harm that smoking does.
DanishOg stadig ses der ikke noget forsøg på at anskueliggøre problemets omfang.
Yet, there is no attempt to quantify the size of the problem.
DanishAt redegøre for det og anskueliggøre det i kulturelle foranstaltninger er det, som Europas byer skal være med til.
It is the task of Europe's cities to illustrate this by means of cultural events.
DanishJeg vil anskueliggøre visse problemer i forbindelse med denne forordning ved at vise Dem en lille ting.
I would like to illustrate certain problems with this Regulation by showing you a small object.
DanishJeg finder det vigtigt at anskueliggøre livsstilen i Unionens lokalsamfund over for hele Unionen.
I believe it is important to demonstrate to the whole of the Union the lifestyle of our communities within the Union.
DanishTil sidst, i forbindelse med charteret for grundlæggende rettigheder har de europæiske borgere brug for at anskueliggøre deres borgerskab.
Finally, in relation to the Charter of Fundamental Rights, the citizens of Europe need to have a vision of citizenship.
DanishMed dette eksempel ønsker jeg at anskueliggøre, at vi har behov for en kombination af forskellige politiske områder i flygtningepolitikken i Den Europæiske Union.
With this small example, I am trying to illustrate the fact that the European Union's refugee policy needs to be a combination of various different areas of policy.
DanishI min betænkning forsøger jeg at anskueliggøre, at EU på mange områder har meget at lære af esterne, f.eks. på handelsområdet og inden for det, vi kalder den nye økonomi.
In my report, I tried to make it clear that, in many areas, the EU has a lot to learn from the Estonians, for example in the area of trade and within what we call the new economy.
DanishJeg ved, at jeg bevidst forenkler argumentationen, fordi jeg ønsker at anskueliggøre, at vi står over for et stort dilemma, for så vidt angår en forsvarlig forvaltning af den økonomiske politik.
I know that I am deliberately simplifying the argument, to show that there is a great dilemma when it comes to reconciling the responsible handling of economic policies.
DanishLad mig sige følgende for at anskueliggøre, hvad jeg mener: De regler, ifølge hvilke de europæiske midler bliver stillet til rådighed, er absolut også en belastning for disse landes budgetter.
Let me say this in order to clarify what I mean: the rules under which European funds are made available very definitely amount to an imposition on these countries ' budgets.
DanishHr. formand, jeg giver min ikke jævne og retoriske tak til ordføreren, og jeg vil forsøge at anskueliggøre fire idéer, fire overvejelser, som efter min mening kan berige betænkningen.
Mr President, I should like to express more than the conventional expressions of gratitude to the rapporteur, and also to put forward four ideas that would, in my view, enrich the report.
DanishHer bør Kommissionen starte med at anskueliggøre og bevise, at det er positivt med konkurrence på postområdet, i den offentlige personnærtrafik og på andre områder, f.eks. på energiområdet.
This is where the Commission should start by putting before us evidence for competition being a good thing in postal services, public local passenger transport and in other areas such as energy.