Dansk-engelsk oversættelse af "anspore"

DA

"anspore" engelsk oversættelse

DA

anspore {verbum}

volume_up
Vi skal anspore til foretagsomhed, men vi skal også anspore til og skabe en større følelse af social retfærdighed.
We must encourage enterprise but we must also encourage and create a greater sense of social justice.
Situationen er forbedret, og vi skal anspore præsident Wahid, men der er stadig enorme problemer.
The situation has improved and we must encourage President Wahid, but there are still horrendous problems.
Jeg forsøger at anspore dem, men jeg kan ikke tvinge dem.
I try to encourage them, but I cannot force them.
anspore (også: opmuntre, spore)
Det mareridt, der bør anspore vores handlinger, er det, der sker i det tidligere Jugoslavien.
The nightmare that should spur our actions is what is happening in former Yugoslavia.
BSE-krisen bør anspore os til at fremskynde gennemgribende reformer på mellemlang sigt på to fundamentale områder.
This cattle crisis must spur us to expedite radical mediumterm reforms, with regard to two fundamental points.
Kosovo har vist utilstrækkeligheden i vores reaktioner, og det skal være et eksempel, der kan anspore os yderligere.
Certainly Kosovo has shown the inadequateness of our response and we need to use that as an example to spur us on further.

Eksempelsætninger "anspore" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishParlamentet her bør anspore andre medlemsstater til at følge det britiske eksempel.
This House should challenge other Member States to match Britain's example.
DanishFolk med indflydelse i samfundet bør ikke anspore til racistiske holdninger.
People who have influence in society should not incite racial attitudes.
DanishDet ville være en fremragende måde at anspore medlemmerne til at komme her om fredagen på.
That would be an excellent way of encouraging Members to come here on Friday.
DanishDet mareridt, der bør anspore vores handlinger, er det, der sker i det tidligere Jugoslavien.
The nightmare that should spur our actions is what is happening in former Yugoslavia.
DanishBudgettet på 11,5 millioner euro tager sigte på at anspore og skabe eksempler til efterfølgelse.
They will not ask us for money, for they have much more money than we have!
DanishDerudover kan man jo også anspore AVS-staterne hertil i en positiv ånd.
Once we have these things, we can offer the ACP countries positive incentives to do the same.
DanishDenne handling blev udnyttet af ekstremister til at anspore til had og vold.
This was used by extremists to inflame hatred and violence.
DanishNetop dette samarbejde ønsker Den Europæiske Union fuldt ud at anspore til.
It is precisely this cooperation which the European Union wishes to promote in the best possible way.
DanishDet handler om at anspore til mangfoldighed i Europa, og det er en anden diskussion.
It has to do with stimulating the diversity that exists out there, and that is, in fact, another discussion.
DanishDenne kendsgerning er i sig selv nok til at anspore os tilstrækkeligt og begrænse vores hidtidige forsømmelighed.
This fact alone can incite us to the required degree and reduce our negligence to date.
DanishSituationen er forbedret, og vi skal anspore præsident Wahid, men der er stadig enorme problemer.
The situation has improved and we must encourage President Wahid, but there are still horrendous problems.
DanishJeg mener ikke, at det er op til formanden for Europa-Parlamentet at anspore til dette.
I do not think that it is the task of the President of the European Parliament to urge the Court to do this or otherwise.
DanishVi skal dog alligevel give dem tid og anspore dem til at træffe passende foranstaltninger.
Nevertheless, we must give them time and provide certain incentives for them to put the appropriate measures in place.
DanishDesuden har fru Diamantopoulou tilbudt sin assistance for at anspore til en permanent dialog på europæisk plan.
Indeed, Mrs Diamantopoulou offered her assistance in supporting ongoing dialogue at European level.
DanishEn større sikkerhed øger tilliden til blodforsyningssystemet, hvilket vil anspore folk til at give blod.
Greater safety increases confidence in the supply system, which, as a result, encourages donors to give blood.
DanishJeg forsøger at anspore dem, men jeg kan ikke tvinge dem.
I try to encourage them, but I cannot force them.
DanishVi skal anspore til foretagsomhed, men vi skal også anspore til og skabe en større følelse af social retfærdighed.
We must encourage enterprise but we must also encourage and create a greater sense of social justice.
DanishEt sådant scenario kan kun anspore lignende diktatorer til at gå deres egne veje, når det gælder våbenspørgsmålet.
Such a scenario must encourage similar dictatorships to go their own way where weapons are concerned.
DanishBSE-krisen bør anspore os til at fremskynde gennemgribende reformer på mellemlang sigt på to fundamentale områder.
This cattle crisis must spur us to expedite radical mediumterm reforms, with regard to two fundamental points.
DanishKun i så fald kan direktivet anspore de enkelte lande og befolkninger til at gennemføre hensigtsmæssige foranstaltninger.
Only in this case can the directive encourage individual countries and people to implement appropriate measures.