Dansk-engelsk oversættelse af "anstrenge"

DA

"anstrenge" engelsk oversættelse

DA

anstrenge {verbum}

volume_up
anstrenge

Eksempelsætninger "anstrenge" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen bør tværtimod anstrenge sig for, at den kommer til at træde i kraft.
On the contrary, every effort should be made to ensure that it enters into force.
DanishIndtil da vil vi anstrenge os for at sikre en overgang uden problemer.
Until then we shall endeavour to provide a smooth transition.
DanishSidstnævnte bør anstrenge sig for at udtænke en monetær politik i form af varig vækst og beskæftigelse.
The Bank must endeavour to consider monetary policy in terms of sustainable growth and employment.
DanishVi må anstrenge os for at være konstruktive og finde løsninger.
We must try to be constructive and look for solutions.
DanishUnionen skal også anstrenge sig væsentligt mere end før for at erstatte olien med andre energikilder.
The Union should also seek more decisively than previously to replace oil with other sources of energy.
DanishMåske kan man med denne formulering enes om en fælles holdning, så vi kan anstrenge os for at nå dette mål.
Perhaps this wording would allow us to reach a common position so that we can make the necessary effort.
DanishHvis disse idéer skal kunne lykkes, må de afrikanske lande selv anstrenge sig for at få gode regeringer.
For these ideas to come to fruition, African countries themselves have to make the effort towards good governance.
DanishJeg tror, at vi skal anstrenge os for at skelne mellem det konkrete øjeblik og den generelle udvikling.
I think we should really make an effort here to discriminate between the current moment and the general development.
DanishKommissionen opfordrer derfor den tyrkiske regering til at anstrenge sig yderligere for at overholde disse standarder.
The Commission therefore calls on the Turkish government to make further efforts to comply with these standards.
DanishSå meget desto mere skal vi naturligvis anstrenge os for, at dette system også bliver anvendt.
Wherever it is applied, there are positive results; so of course we must insist even more firmly that the InAdCo System is indeed applied.
DanishUnionen bør på alle planer anstrenge sig for at involvere Japan i det, der sker i Fællesskabet, både politisk og økonomisk.
The Union should make an effort at all levels to involve Japan in our Community life, both political and economic.
DanishTyrkiet må vide, at det befinder sig på en vanskelig vej, at det må afgive suverænitet, og det må anstrenge sig.
Turkey must know that it has embarked on a difficult journey, that it will have to give up its sovereignty and will have to exert itself.
DanishVi må anstrenge os for, at vi har solide finanser, for de er jo i sidste instans det bedste fundament for det indre marked.
We have to try to establish sound finances, as they are, when all is said and done, the best foundation for the internal market.
DanishDerfor skal Den Europæiske Union anstrenge sig for at koncentrere sig væsentligt om de aspekter, som antager en EF-dimension.
The European Union should, therefore, endeavour to concentrate its attention essentially on those aspects which have a Community dimension.
DanishHer skal vi europæere anstrenge os, og vi skal få kvartetten til at arbejde med henblik på at løse problemerne i Mellemøsten.
This is where we Europeans have to make the effort, and we have to get the quartet down to work with a view to resolving the problems in the Middle East.
DanishVi skal derfor anstrenge os så meget som muligt for at informere borgerne i de nuværende og fremtidige medlemslande meget omfattende om udvidelsen.
We must therefore make every effort to give the citizens in today's and tomorrow's Member States all the information about enlargement.
DanishMan har besluttet at anstrenge sig kraftigt med en vidtløftig og verbal maksimalisme, med ekstremisme, med at stille sig på bagbenene og med ikke at ville forhandle...
They have decided to make a huge effort to be verbosely and verbally maximalist and extremist and are refusing to give ground or negotiate...
DanishJeg vil også gerne appellere til alle parter om at anstrenge sig for hurtigt at opklare, hvordan situationen er for de portugisiske børn, der har været forsvundet i flere måneder.
I also wish to call on all parties to commit themselves to ensuring that the situation of the Portuguese children who disappeared months ago is quickly cleared up.
DanishMen nettet må ikke strammes så meget, at den pågældende slet ikke behøver anstrenge sig for at gøre sig selvstændigt gældende på markedet for udbud og efterspørgsel.
But the net must not be closed in so tightly that those concerned no longer have to make any effort at all to maintain their independent position on the market of supply and demand.
DanishFormandskabet vil anstrenge sig til det yderste for at lette gidslernes dramatiske situation og vil fortsat rejse spørgsmålet over for de kompetente myndigheder i de involverede lande.
The presidency will leave no stone unturned in its search for news of the hostages and will continue to raise the matter with the authorities in the countries concerned.