Dansk-engelsk oversættelse af "ansvar"

DA

"ansvar" engelsk oversættelse

DA

ansvar {et}

volume_up
ansvar (også: forpligtelse)
Det er det store ansvar, der påhviler Den Europæiske Union, vort ansvar.
This is the European Union's great responsibility, and indeed our responsibility.
Det er vores ansvar, ikke Kommissionens eller Rådets ansvar.
It is our responsibility, not the responsibility of the Commission or the Council.
EU ' s ansvar og EU ' s fremtid omfatter også et globalt ansvar.
The responsibility and future of the EU also encompass a global responsibility.

Eksempelsætninger "ansvar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi mener, at det er forkert at tale om Kommissionens ansvar som en institution.
We think it is wrong to talk about the Commission's liability as an institution.
DanishI den sammenhæng har Den Europæiske Union naturligvis også et betydeligt ansvar.
Of course the European Union has a considerable responsibility in this respect.
DanishHan sagde, at han ikke ville tage ansvar for mig, men godt ville præsentere mig.
He said that it was really dangerous to do that, but I told him I wanted to go.
DanishObjektivt ansvar, det vil sige, at hverken fejl eller forsømmelighed er relevant.
Objective liability - that means that neither blame nor negligence are relevant.
DanishDet forekommer mig snarere at være f.eks. nationale olympiske komitéers ansvar.
I take the view that this would sooner be a role for national Olympic committees.
DanishDet understreger, hvor stort et ansvar der påhviler os på de forskellige niveauer.
That underlines the responsibility that is shared between the different levels.
DanishNu bærer vi også et ansvar for den videre konsolidering af demokratiet i landet.
We have taken much of the responsibility for a good outcome of the elections.
DanishDe, som har det politiske og militære ansvar, fortjener ligeledes vores respekt.
Those who bear political and military responsibility also deserve our appreciation.
DanishVi har et ansvar som politikere for at sørge for, at dette område lovreguleres.
We have a responsibility as politicians to ensure that this area is regulated.
DanishI henhold til traktaterne kan kommissærerne ikke drages individuelt til ansvar.
The Treaties do not provide for the individual responsibility of Commissioner.
DanishDet er vigtigt, at alle brancher påtager sig deres ansvar, også luftfartsbranchen.
It is vital that all industries play their part, including the aviation industry.
DanishDet er, som om man nu tør vedkende sig et socialt og et internationalt ansvar.
It is as if we now dare to recognise a social and international responsibility.
DanishJeg beklager, at mine kolleger således ikke har ønsket at påtage sig deres ansvar.
I am sorry that Honourable Members declined to face up to their responsibilities.
DanishVi gentager, at også Vesten har et ansvar for at have ladet volden få overtaget.
We maintain that the west also has a responsibility for letting violence take hold.
DanishJeg har påtaget mig det politiske ansvar, som Kommissionen har som institution.
I nevertheless took political responsibility for the Commission as an institution.
DanishDe nægter ansvar, idet De har holdt os hen i seks år med et horisontalt direktiv.
You refuse liability by stalling us for six years with a horizontal directive
DanishTak, fordi De nævnte ordet ansvar en halv snes gange i Deres redegørelse i dag.
I am pleased to have heard the word responsibility said so many times this morning.
DanishDet er en forordning, og håndhævelsen af forordningen er Kommissionens ansvar.
I said to Parliament that I set a deadline of Christmas to resolve this situation.
DanishHvis der er mere end én beslutningstager, er der ingen, der bærer et klart ansvar.
If there is more than one decision-maker, nobody clearly bears the responsibility.
DanishTilbage er så ændringsforslag 10, der omhandler det væsentlige spørgsmål om ansvar.
That leaves Amendment No 10 dealing with the important issue of liability limits.