Dansk-engelsk oversættelse af "ansvarsbevidsthed"

DA

"ansvarsbevidsthed" engelsk oversættelse

DA

ansvarsbevidsthed {en}

volume_up
ansvarsbevidsthed
Her forventer jeg, at Rådet viser noget større ansvarsbevidsthed og påtager sig et større ansvar.
So I expect the Council to display a rather greater sense of responsibility and to accept more responsibility.
Dette er i modstrid med den hensigt, der gives udtryk for i det foreliggende forslag, nemlig at styrke producenternes ansvarsbevidsthed.
This contradicts the aim given expression in the proposal before you, namely to increase the sense of responsibility of producers.
Internettet - det beviser netop børnepornografi - skaber fuldstændigt nye udfordringer for ens egen subjektive, individuelle ansvarsbevidsthed.
The Internet, as evidenced by child pornography, presents totally new challenges to our subjective, individual sense of responsibility.

Eksempelsætninger "ansvarsbevidsthed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAnsvarsbevidsthed og stringens er derfor påkrævet i forbindelse med dette arbejde.
Responsibility and rigour when it comes to carrying out the work must therefore be imposed.
DanishDette er et klart bevis for Parlamentets ansvarsbevidsthed i budgetsager.
This is another clear indication of Parliament's accountability in matters of the budget.
DanishJeg er overbevist om, at vi bevidst skal udvikle en større følelse af global ansvarsbevidsthed.
I strongly believe that we must consciously develop a greater sense of universal responsibility.
DanishHer forventer jeg, at Rådet viser noget større ansvarsbevidsthed og påtager sig et større ansvar.
So I expect the Council to display a rather greater sense of responsibility and to accept more responsibility.
DanishHvis vi ikke udvikler og fremmer en følelse af global ansvarsbevidsthed, er hele vores fremtid i fare.
Without the cultivation and promotion of a sense of universal responsibility our very future is in danger.
DanishEt samfund under forandring har behov for smidighed, decentralisering, ansvarsbevidsthed, initiativ, debat, kort sagt, demokrati.
A changing society needs flexibility, decentralisation, accountability, initiative, debate: in short, democracy.
DanishVores forhold til vores nærmeste naboer er et udtryk for vores solidaritet og ansvarsbevidsthed.
I should like to stress that this process is of importance not only for Malta and Cyprus, but also for the Central and Eastern European countries.
DanishDerfor er det yderst vigtigt, at Parlamentet håndterer dette emne med al mulig omhu og med stor ansvarsbevidsthed.
At this moment, in the European Union, the consumer credit agreements currently in force account for something like a billion euros.
DanishKommissionen vil anvende de instrumenter, som den har til rådighed for at løse de resterende problemer, med konduite og ansvarsbevidsthed.
The Commission will use the instruments it has available to solve outstanding problems realistically and responsibly.
DanishDette er i modstrid med den hensigt, der gives udtryk for i det foreliggende forslag, nemlig at styrke producenternes ansvarsbevidsthed.
This contradicts the aim given expression in the proposal before you, namely to increase the sense of responsibility of producers.
DanishDe har brug for, at den politiske dimension fungerer, at der er ansvarsbevidsthed, at der er kommunikation med borgerne.
They need to see the political dimension working, to see that officials accept their responsibilities and that there is communication with the citizens.
DanishEn opfordring til de medlemmer, der deltager som repræsentanter for Parlamentet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, om at udvise ansvarsbevidsthed.
She calls upon those MEPs who act as Parliament's representatives in the ACP-EU Joint Assembly to act responsibly.
DanishJeg anmoder Dem om flere undersøgelser, mere kontrol, og jeg anmoder om større ansvarsbevidsthed i de lande, som ikke opfylder bestemmelserne.
I would ask for more investigation, more control and more accountability for those countries which do not comply with the regulations.
DanishInternettet - det beviser netop børnepornografi - skaber fuldstændigt nye udfordringer for ens egen subjektive, individuelle ansvarsbevidsthed.
The Internet, as evidenced by child pornography, presents totally new challenges to our subjective, individual sense of responsibility.
DanishDet er i virkeligheden den eneste måde, hvorpå man i tilfælde af svig eller manipulation med kontrollen kan styrke tilsynets personlige ansvarsbevidsthed.
Indeed, that is the only way of increasing the personal responsibility of inspectors, in case of fraud or manipulation of inspections.
DanishMen al den tiltro, der kommer til udtryk i betænkningen, er samtidig betinget af alles ansvarsbevidsthed, når aftalen skal føres ud i livet.
However, all the confidence expressed in the report is naturally conditional upon our responsibility to take advantage of the provisions of the agreement.
DanishMan skal sørge for dels at styrke inspektørernes personlige ansvarsbevidsthed, dels at undgå, at de udsættes for pres fra virksomhederne eller landmændene selv.
It will be necessary to ensure that inspectors have greater personal responsibility and that seed firms and producers do not put pressure on inspectors.
DanishJeg tror, at debatten i dag er en af de vanskeligste, jeg har deltaget i, og vi må behandle den med den sædvanlige ansvarsbevidsthed og politiske bevidsthed.
I believe that this is one of the most difficult debates I have taken part in and we must approach it with our customary responsibility and political sense.
DanishJeg mener, det var en yderst human gerning og en virkelig bemærkelsesværdig ansvarsbevidsthed, Alexander Nikitin handlede med, da han gjorde dette materiale tilgængeligt for os.
I believe that Alexander Nikitin has acted with enormous consideration for others and with remarkable responsibility in making this material available to us.
DanishVi har i de forskellige betænkninger fulgt de samme kriterier, fordi dette arbejde kræver stor ansvarsbevidsthed fra Parlamentets side og bør omfatte en meget streng analyse.
In the various reports we have followed the same criterion because this work requires a high degree of responsibility from Parliament and must include a very rigorous analysis.