Dansk-engelsk oversættelse af "ansvarsfordeling"

DA

"ansvarsfordeling" engelsk oversættelse

DA

ansvarsfordeling {en}

volume_up
1. business
ansvarsfordeling
Forordningerne sikrer en mere klar ansvarsfordeling mellem Kommissionen og medlemsstaterne.
The regulations now provide for a clearer distribution of responsibility between the Commission and the Member States.
Der etableres således også et godt tilsynsmæssigt samarbejde på tværs af sektorerne, og der skabes en klar og god ansvarsfordeling.
It thus establishes good cooperation on supervision across the sectors and creates a good and clear distribution of responsibility.

Eksempelsætninger "ansvarsfordeling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg har bl.a. også udformet en model for solidarisk ansvarsfordeling af asylbyrden.
I have also prepared a model for joint action in burden sharing.
DanishDet er ensbetydende med regelmæssig overvågning og en passende ansvarsfordeling.
Expensive solutions are not always the most effective.
DanishVi har brug for klare tidsplaner for milleniummålet, og vi har brug for en klar ansvarsfordeling.
We need clear timetables for the millennium objective, and we need a clear division of responsibilities.
DanishForordningerne sikrer en mere klar ansvarsfordeling mellem Kommissionen og medlemsstaterne.
The regulations now provide for a clearer distribution of responsibility between the Commission and the Member States.
DanishJeg vil på min gruppes vegne sige, at vi går ind for en ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne.
I wish to say on behalf of my group that we are in favour of distributing responsibilities amongst the Member States.
DanishDet er endvidere nødvendigt med en klar rollefordeling, ansvarsfordeling, i forbindelse med, hvem der kontrollerer hvad.
Moreover, a clear distribution of tasks and responsibilities is needed to establish who monitors what.
DanishSom en del af forslaget har vi taget et afsnit op, som behandler spørgsmålet om solidarisk ansvarsfordeling af asylbyrden.
As part of the proposal we have included a section dealing with the question of a collective division of responsibility for asylum burdens.
DanishDer etableres således også et godt tilsynsmæssigt samarbejde på tværs af sektorerne, og der skabes en klar og god ansvarsfordeling.
It thus establishes good cooperation on supervision across the sectors and creates a good and clear distribution of responsibility.
DanishHr. formand, fødevareskandaler har de seneste år alt for tydeligt belyst problemerne med en uklar ansvarsfordeling.
Mr President, food safety scandals have, in recent years, pointed up all too clearly the shortcomings related to the lack of defined responsibility.
DanishBorgerne vil i de kommende måneder op til valget til Europa-Parlamentet udspørge os om klar ansvarsfordeling og demokratisering.
Our citizens will be questioning us on transparency, clear responsibilities and democratisation in the next few months before the European elections.
DanishFor at arbejde hen mod disse mål går vi kraftigt ind for en ansvarsfordeling mellem Råd, Kommission og vores egne parlamentariske organer.
In order to pursue these objectives, we recommend a form of joint responsibility between the Council, the Commission and our parliamentary bodies.
DanishVi bryder os ikke om at se Rådet bruge store summer på håndtering af udenrigspolitikken, uden at der foreligger en passende ansvarsfordeling.
We have an instinct that we do not like to see the Council spending large sums of money in managing foreign policy without proper accountability.
DanishBeslutningen er korrekt, for så vidt som den anfører, at den uklare ansvarsfordeling inden for den samlede samarbejdscyklus er skyld i de problemer, vi har oplevet.
The resolution is quite correct in identifying as problems the unclear and divided responsibilities within the totality of the cooperation cycle and the problems we have had.
DanishHvad angår Europol og Eurojust, må det beklages, at der fortsat kun findes en indirekte, fragmentarisk og utilstrækkeligt afgrænset demokratisk ansvarsfordeling.
With regard to Europol and Eurojust, it is regrettable that there is still only an indirect democratic division of responsibility, which is fragmented and insufficiently limited.
DanishJeg beklager naturligvis dybt, at diskussionerne om vores forslag om tilfældig beskyttelse og solidarisk ansvarsfordeling ikke er kommet længere i Ministerrådet.
Naturally, I am very disappointed that the discussions relating to our proposals for temporary protection and burden-sharing have not made more progress in the Council of Ministers.
DanishFor det tredje samarbejder jeg med Javier Solana om at skabe fornuftige strukturer og den rette ansvarsfordeling mellem Kommissionen og den højtstående repræsentant for FUSP.
Thirdly, I am working with Javier Solana to create sensible structures and the right division of responsibilities between the Commission and the High Representative for the CFSP.
DanishDet betyder, at en rimelig byrdefordeling, og jeg siger egentlig selv hellere en rimelig ansvarsfordeling, skal være kernen i den europæiske asyl- og indvandringspolitik.
That means that a fair distribution of the burden and I would really prefer to say a fair distribution of responsibilities must be the crux of Europe's asylum and immigration policy.
DanishJeg håber, at Kommissionen og Rådet når frem til en aftale om en ansvarsfordeling med hensyn til udøvelsen af initiativretten og gennemførelsen af lovgivningsproceduren.
I hope that the Commission and the Council can reach agreement on their respective roles in exercising their right to initiatives and in carrying forward the legislative process itself.
DanishDet drejer sig altså om et udvidet samarbejde, der skal sikre en ansvarsfordeling mellem alle dem, der i dag har en målsætning og en forsvars- og sikkerhedsskultur, der ligner hinandens.
We therefore need broad cooperation which aims to guarantee the sharing of responsibility among all those countries which currently have a similar security and defence culture and objective.
DanishHr. formand, der er fem principper, som ligger til grund for Kommissionens reform af EU ' s styreformer, nemlig åbenhed, deltagelse, klar ansvarsfordeling, effektivitet og konsekvens.
Mr President, five principles form the basis of the Commission's reform of the EU's forms of governance: openness, participation, efficiency, consistency and a clear division of responsibilities.