Dansk-engelsk oversættelse af "ansvarsforsikring"

DA

"ansvarsforsikring" engelsk oversættelse

DA

ansvarsforsikring {en}

volume_up
ansvarsforsikring
Tilsvarende forpligtelser til oplysning og ansvarsforsikring indføjes.
There would also have to be the requirement to provide information and compulsory liability insurance.
Det ændringsforslag, der kræver en ansvarsforsikring mod miljøskader, forekommer mig at være vanskeligt at gennemføre i praksis.
I think the amendment calling for liability insurance in relation to environmental damage would be difficult to carry through in practice.
Jeg opfordrer mine kolleger til at vedtage min gruppes ændringsforslag vedrørende ansvarsforsikring, GMO-forurening og et forbud mod antibiotikaresistente gener.
I would urge colleagues to accept my group's amendments on liability insurance, GMO contamination and the ban on antibiotic-resistant genes.
ansvarsforsikring

Eksempelsætninger "ansvarsforsikring" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTilsvarende forpligtelser til oplysning og ansvarsforsikring indføjes.
There would also have to be the requirement to provide information and compulsory liability insurance.
DanishAnsvarsforsikring for motorkøretøjer
Civil liability in respect of the use of motor vehicles
DanishAnsvarsforsikring for motorkøretøjer
DanishMen jeg mener heller ikke, at vi, hvad ansvarsforsikring angår, nu igen har behov for en særlig streng regulering inden for bioteknologien.
As far as liability is concerned, I also do not believe we need a particularly strict regulation for biotechnology.
DanishHvad angår mindstedækningen i henhold til den lovpligtige ansvarsforsikring, finder jeg i lighed med ordføreren, at denne bør forhøjes.
As far as the minimum cover for legal liability is concerned, I share the rapporteur's view that it is high time it went up.
DanishDet ændringsforslag, der kræver en ansvarsforsikring mod miljøskader, forekommer mig at være vanskeligt at gennemføre i praksis.
I think the amendment calling for liability insurance in relation to environmental damage would be difficult to carry through in practice.
DanishJeg opfordrer mine kolleger til at vedtage min gruppes ændringsforslag vedrørende ansvarsforsikring, GMO-forurening og et forbud mod antibiotikaresistente gener.
I would urge colleagues to accept my group's amendments on liability insurance, GMO contamination and the ban on antibiotic-resistant genes.
DanishKan De garantere helt klart over for Parlamentet - jeg vil gerne høre et ja eller nej - at der findes en forpligtelse til at tegne ansvarsforsikring i et horisontalt direktiv?
Can you give Parliament a guarantee - and I should like a yes or no - that compulsory insurance is contained in a horizontal directive?
DanishFor det første er skadeserstatningsmekanismen både i dette direktiv og i de øvrige direktiver om ansvarsforsikring for motorkøretøjer baseret på systemet om det grønne kort.
Firstly, the indemnity mechanism laid down in this directive and other directives on motor vehicle insurance is based on the green card system.
DanishDet er derfor fuldkommen uforståeligt, at de, der driver miljøfarlige anlæg eller anvender farlige stoffer, ikke skal tegne en ansvarsforsikring.
It is, then, quite incomprehensible that the operators of environmentally hazardous plant or those who use dangerous substances should not have to insure against liability.
DanishFru formand, det, som PPE-gruppen i virkeligheden har anmodet om, er, at denne betænkning, da den er meget kort, opføres før betænkning af Rothley om ansvarsforsikring for køretøjer.
Madam President, what the PPE-DE Group has actually requested is, since this is a very short report, if it could go before Mr Rothley's report on vehicle insurance.
DanishHvis ændringsforslag 68 blev gennemført direkte, ville det f.eks. forpligte enhver landmand i bjergene, hvis dyr kunne forårsage miljøproblemer, til at have en ansvarsforsikring.
For example, Amendment No 68, if applied directly, would oblige any mountain farmer with cattle which causes problems for the environment, to take out civil liability insurance.
DanishDerudover skal en ansvarsforsikring være obligatorisk af hensyn til beskyttelse af patienten, og den må ikke være lavere end de for uddannede læger gældende ansvarsforsikringer.
Furthermore, in the interests of patient protection, there is a need for compulsory liability insurance which is not of a lower standard than that required for conventional medical practitioners.