Dansk-engelsk oversættelse af "antaget"

DA

"antaget" engelsk oversættelse

EN
DA

antaget {adjektiv}

volume_up
antaget (også: påstået)

Eksempelsætninger "antaget" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFru formand, kære kolleger, denne betænkning skulle ikke være blevet antaget.
Madam President, ladies and gentlemen, this report should not have been admitted.
DanishEthvert kompromis vedtaget i fred er på én gang mere værd end oprindelig antaget.
Suddenly every peaceful compromise is worth more than was originally assumed.
DanishMed andre ord ville et lignende spørgsmål ikke blive antaget i fremtiden.
A similar question submitted in future, however, would not be declared admissible.
DanishHr. formand, mit ændringsforslag, som nu er antaget, skulle tilføjes til punkt 16.
Mr President, my amendment, which has now been accepted, was to be added to paragraph 16.
DanishLandbrugspolitikken har i de seneste år antaget uønskede former.
Agricultural policy has taken on undesirable forms over the past few years.
DanishAndraget blev antaget til behandling af EP ' s Udvalg for Andragender.
That petition was declared admissible by the Committee on Petitions.
DanishUlykken var tilsyneladende ikke så alvorlig som først antaget.
It appears that the accident was not as severe as we first thought.
DanishDer er f.eks. brug for observatører og langt flere observatører end først antaget.
We appear to have already forgotten that this was our key principle even before the first round of elections.
DanishDet bliver lidt mere kompliceret end først antaget.
That is going to be somewhat more complicated than people imagined at first sight.
DanishI Europa-Parlamentet har vi med rette antaget en stærk holdning til menneskerettighedsspørgsmål.
In the European Parliament we have quite rightly adopted a strong stand on human rights issues.
DanishJeg værdsætter deres bidrag meget, men i dag er Deres spørgsmål ikke blevet antaget til behandling.
I very much value your contributions but today your question has been declared inadmissible.
DanishAt være fællesskabsborger har derfor i dag antaget en ny dimension.
So today, Community citizenship has taken on a new dimension.
DanishFremmedhadet i Rusland har antaget form af fascistiske kampgrupper.
Pressure on Maris has considerably increased this past year.
DanishDet er et af aspekterne i en kontrovers, som jo i mellemtiden har antaget næsten ideologisk karakter.
It is one of the aspects of a controversy that we could now almost describe as ideologically charged.
DanishMenneskehandel har antaget et helt alarmerende omfang.
Trafficking in human beings has reached alarming proportions.
DanishDer er tale om et problem, som har antaget alvorligt dramatiske undertoner her i de sidste dage og timer.
The problem is close to all our hearts and has dramatically worsened in the last few days and hours.
DanishHr. formand, det økonomiske tilbageslag har vist sig at være dybere og mere langvarigt end først antaget.
Mr President, the downturn in the economy has proved to be deeper and longer-lasting than was first thought.
DanishDe egne momsindtægter har i højere og højere grad antaget karakter af statslige bidrag til EU ' s budget.
VAT-based own resources are tending increasingly to take the form of national contributions to the EU budget.
DanishDet skal understreges, at puklen af betalingsforpligtelser efterhånden har antaget en foruroligende størrelse.
And it has to be said that the backlog of payment appropriations has certainly reached a worrying level now.
DanishDet er helt tydeligt, men spørgsmålet blev antaget.
That is clear, but this question has been allowed.