Dansk-engelsk oversættelse af "Antarktis"

DA

"Antarktis" engelsk oversættelse

DA

Antarktis {egennavn}

volume_up
1. geografi
Antarktis
Vi ønsker at understrege betydningen af yderligere regulering for at forhindre ulovligt fiskeri i Antarktis.
We would stress the paramount need for further regulation to prevent illegal fisheries in Antarctica.
Man har i hvert fald sørget for at forskanse topmødet mod de generende protester, og det ville ikke undre os, om det næste topmøde skulle foregå på Antarktis!
But it took good care to shield the meeting from troublesome protestors and we would not be surprised if the next meeting were held in Antarctica.

Eksempelsætninger "Antarktis" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, i oktober i år målte man det største hul nogensinde i ozonlaget over Antarktis.
Mr President, in October the largest hole in the ozone layer over the Antarctic was recorded.
DanishEt af de mere uhyggelige eksempler på dette er kønsforstyrrelser iagttaget hos bjørne i Antarktis.
One of the more unpleasant examples of this is sexual abnormalities observed in bears in the Antarctic.
DanishVi ønsker at understrege betydningen af yderligere regulering for at forhindre ulovligt fiskeri i Antarktis.
We would stress the paramount need for further regulation to prevent illegal fisheries in Antarctica.
DanishMed hensyn til Antarktis har Den Europæiske Union ingen egentlige fiskeriinteresser, i det mindste ikke på papiret.
As regards the Antarctic, the European Union has no real fishing interests, at least on paper.
DanishDe franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og Antarktis
DanishJeg går ud fra, at der menes fra Arktis til Antarktis, og et sted herimellem ligger USA.
Mr President-in-Office of the Council, I would like to thank you for your reply to the question put and I understand your interest.
DanishJeg går nu over til på Fiskeriudvalgets vegne at præsentere betænkningen om bevarelsesforanstaltninger i Antarktis.
I now have the honour of presenting, on behalf of the Fisheries Committee, the report on conservation measures in the Antarctic.
DanishKommissær Poul Nielson tror tilsyneladende, at Kaukasus er et område, der er befolket i samme grad som Grønland eller Antarktis.
Commissioner Nielsen evidently believes that the Caucasus is a region with a population density akin to that of Greenland or the Antarctic.
DanishI denne uge er miljøministrene nede på Antarktis for at se, hvordan den smelter væk, og for at se, hvilke problemer der er i sigte.
This week the Environment Ministers are down in the Antarctic watching how it is melting away, looking at what the problems are going to be.
DanishAlligevel er der i indeværende år foreslået samtidig indledning af talrige fiskeriaktiviteter i forskellige områder rundt om Antarktis.
During the year, however, the simultaneous opening of many fisheries was proposed in different regions close to the Antarctic continent.
DanishHun kaster lys over denne organisations rolle i forbindelse med forvaltning af fiskebestandene i Antarktis og det økologiske mandat, som det har påtaget sig.
She highlights this body's role in managing fish stocks in the Antarctic and setting itself an ecological mandate.
DanishFire vedrører internationale aftaler, en betænkning vedrører, som vi allerede har hørt, kontrol- og bevarelsesforanstaltninger i Antarktis.
Four concern the international agreements and, as we have already heard, one concerns conservation and control measures in the Antarctic.
DanishMan har i hvert fald sørget for at forskanse topmødet mod de generende protester, og det ville ikke undre os, om det næste topmøde skulle foregå på Antarktis!
But it took good care to shield the meeting from troublesome protestors and we would not be surprised if the next meeting were held in Antarctica.
DanishPå grund af disse karakteristika spredes de overalt og findes så fjerne steder som Antarktis, i pingvinerne, og i det arktiske område, i isbjørnene.
The third basic objective of decisive importance for the first conference is to complete the institutional framework needed so that the Convention can be applied in practice.
DanishKommissionen er heldigvis så små begyndt at regulere fiskeriet i et vist omfang ud fra en økologisk synsvinkel for at bevare de levende skatte i havet ved Antarktis.
Thank God the Commission has slowly begun, to a certain extent, to regulate fishing in the Arctic from an environmental starting point in order to conserve living marine resources.
DanishHr. formand, de fire betænkninger, der behandles i dag, vedrører fiskeriindsatsen i særdeles forskellige områder af verden: Antarktis, Østersøen, det østlige Canada og her i Europa.
Mr President, the four reports being discussed today concern fisheries in widely different areas of the globe: the Antarctic, the Baltic Sea, eastern Canada and here in Europe.
DanishFor det andet mener Fiskeriudvalget, fru kommissær, at det er vigtigt at beskytte den økologiske balance i havene omkring Antarktis, et område, som endnu kun udnyttes i beskedent omfang.
Secondly, the Committee on Fisheries believes that the ecological balance of the Antarctic - a wilderness which remains virtually unexploited - must be preserved as far as possible.
DanishFru formand, fiskeri, som udøves ved Antarktis, og som føles så fjernt fra os, er et beklageligt godt eksempel på, hvor nemt vi glemmer de økologiske problemer, som skyldes fiskeriet.
Madam President, the fishing that goes on in a continent that feels so far away from where we are is unfortunately a good example of how easily we can forget the ecological effects of fishing.