Dansk-engelsk oversættelse af "antibiotika"

DA

"antibiotika" engelsk oversættelse

DA

antibiotika {et}

volume_up
1. medicin
antibiotika (også: antibiotikum)
Nisin er et antibiotika, og hvem ønsker dette tilsat sine fødevarer?
Nicine is an antibiotic, and who wants that added to their food?
De fire antibiotika, der er tale om, anvendes ikke i nogen form for antibiotikapræparat til mennesker.
The four antibiotics in question are not used for any human antibiotic drugs.
De fire typer, der på nuværende tidspunkt er godkendt, anvendes ikke i antibiotika til mennesker.
The four which are currently authorised are not used in any human antibiotic drugs.

Eksempelsætninger "antibiotika" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi burde nu lave regler for at mindske anvendelsen af antibiotika i dyreopdræt.
We should now devise rules to reduce the use of antibiotics in animal husbandry.
DanishÆndringsforslag 37 begrænser kun brugen af antibiotika til terapeutiske formål.
Amendment No 37 would restrict the use of antibiotics to therapeutic purposes only.
DanishDet er også nødvendigt, at godkendelsesproceduren for brug af antibiotika skærpes.
The approval procedure for the use of antibiotics also needs to be tightened.
DanishDer er eventuelt behov for antibiotika for at forebygge salmonella og andre sygdomme.
We possibly need antibiotics for the prevention of salmonella and other diseases.
DanishDer er fare for, at antibiotika mister deres virkning som behandlingsmidler.
Antibiotics threaten to become ineffective as a means of treating disease.
DanishOpfindelsen af nye antibiotika sker stadig hurtigere og med stadig kortere mellemrum.
New antibiotics are being invented with ever greater speed, at ever shorter intervals.
DanishHer siger vi, at vi skal udvikle strategier for at mindske resistensen imod antibiotika.
This says that we need to develop strategies for reducing resistance to antibiotics.
DanishHertil skal tilføjes den resistens, som bakterier som bekendt udvikler over for antibiotika.
Then there is the known resistance to antibiotics which bacteria are developing.
DanishFølgen er virkningsløse antibiotika, stigende allergier og kemisk forgiftet jord.
The results are ineffectual antibiotics, increasing allergies and chemical-contaminated soil.
DanishMisbrug af antibiotika i forebyggelse eller behandling kan aldrig erstatte god forvaltning.
Misuse of antibiotics in prophylactics or in therapy can never replace good management.
DanishDerved kan menneskene blive ufølsomme over for humane antibiotika.
This might have the effect of making people resistant to human antibiotics.
DanishJeg er også enig i forbuddet mod antibiotika i al almindelighed i 2005.
I also agree with the ban on antibiotics in general in the year 2005.
DanishI øjeblikket er fire typer antibiotika godkendt til anvendelse i dyrefoder som vækstfremmere.
At present, four antibiotics are authorised for use in animal feed as growth promoters.
DanishDe fire typer, der på nuværende tidspunkt er godkendt, anvendes ikke i antibiotika til mennesker.
The four which are currently authorised are not used in any human antibiotic drugs.
DanishDet er derfor meget vigtigt, at anvendelsen af antibiotika inden for landbruget reduceres.
It is therefore very important that we restrict the use of antibiotics in animal husbandry.
DanishJeg siger nej til udsætning af GMO ' er, der er resistente over for antibiotika.
I say no to the release of GMOs resistant to antibiotics.
DanishVaccination og antibiotika har fået bugt med mange af de livstruende sygdomme i fortiden.
Vaccination and antibiotics have dealt with many of the life-threatening illnesses of the past.
DanishDer er allerede opstået en situation, hvor folk dør, fordi de er immune over for antibiotika.
There is already a situation where people are dying because they are immune to antibiotics.
DanishVi mener, at anvendelsen af gener, der er resistente over for antibiotika, bør forbydes fuldstændigt.
It seems to us that we should strictly forbid the use of antibiotic-resistant genes.
DanishDe fire antibiotika, der er tale om, anvendes ikke i nogen form for antibiotikapræparat til mennesker.
The four antibiotics in question are not used for any human antibiotic drugs.