Dansk-engelsk oversættelse af "antydning"

DA

"antydning" engelsk oversættelse

EN
DA

antydning {en}

volume_up
antydning (også: hentydning, hint, vink)
volume_up
hint {substantiv}
Hvilket bevis, eller hvilken antydning af et bevis, har De for eksistensen af de våben, man lader som om, man først opdager nu?
What proof, what hint of proof do you have of the existence of the weapons which are said to have been discovered now?
Det vil sige, at tvivlen altid skal komme forbrugeren til gode, hvis der bare er antydning af risiko ved at benytte sig af moderne teknik.
This means that the consumer should be given the benefit of any doubt, even if there is only a hint of risk in using modern techniques.
For det første ønsker PSE-Gruppen ikke nogen antydning af, at en bilateral frihandelsaftale kan træde i stedet for en vellykket gennemførelse af Doha-udviklingsrunden.
First, we in the PSE Group do not want any hint that a bilateral FTA can substitute for a successful completion of the Doha Development Round.
antydning (også: pjalt, smule, strimmel, stump, trævl)
volume_up
shred {substantiv}

Eksempelsætninger "antydning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi bør undgå enhver antydning af demagogi, når det gælder overgangsperiodernes længde.
Regarding the duration of these periods, there is no room for demagoguery.
DanishJeg vil blot komme med en kort antydning af, hvilken retning vi bevæger os i.
I shall give you just a brief indication on where we are going.
DanishI aftes gav kommissæren ingen antydning af, at han fandt noget tvetydigt eller problematisk.
Last night the Commissioner gave no indication that he found anything ambiguous or difficult.
DanishDette var en antydning af, hvor langt vi er nået indtil videre, og vi er slet ikke færdige endnu.
That is an indication of where we have got to as of now; there will be much more to come.
DanishEnhver antydning af, at Kommissionen handlede langsomt, er forkert.
Any suggestion that the Commission reacted slowly is incorrect.
DanishVil han give os en antydning af, hvordan han vil behandle dette spørgsmål i forhandlingerne med AVS?
Would he give us an indication of how he will deal with this issue in the negotiations with the ACP?
DanishEnhver antydning af, at noget sådant skulle ske, er snæversynet.
Any suggestion that this should take place is illiberal.
DanishJeg afviser enhver antydning af, at jeg ikke har gjort det.
I reject any suggestion that I have not done so.
DanishDer er ingen antydning af, at der skal være nogen lovlig handel med menneskelige organer - tværtimod.
There is no suggestion whatsoever that there should be any legal trade or trafficking in human organs – quite the opposite.
DanishDet er ikke bindende, men det giver en antydning.
DanishHr. formand, kan De give os en antydning af, hvad Europa-Parlamentet nu agter at gøre i denne meget alvorlige sag?
Mr President, could you give us some indication what action the European Parliament will now take on this very serious matter?
DanishDet giver en antydning af rækkevidden af en europæisk politik, når den gennemføres med konsensus og overbevisning.
It demonstrates the scope of European political will when it exists and when it is approached with consensus and determination.
DanishEnhver antydning af tvungen succes, det være sig fra national side eller fra Fællesskabets side, må derfor udelukkes på forhånd.
Any apparently forced marriages, whether they be by the state or by the Community, must be excluded from the outset.
DanishFor at undgå enhver antydning af interessekonflikt undlader jeg derfor at deltage i afstemningen om denne betænkning.
For that reason, in order to avoid any suggestion of a conflict of interest, I shall not participate in the vote on this report.
DanishHvilket bevis, eller hvilken antydning af et bevis, har De for eksistensen af de våben, man lader som om, man først opdager nu?
What proof, what hint of proof do you have of the existence of the weapons which are said to have been discovered now?
DanishSåfremt det indeholder en antydning af, at de ansvarlige for gennemførelsen af Euratom-traktaten sover i timen, vil jeg benægte det.
If the allegation is that those responsible for implementing the Euratom Treaty are fast asleep, I must refute it.
DanishVi synes, det er vigtigt, at det kommer væk fra Kommissionen for at fjerne enhver antydning af favorisering og lign.
In our opinion, it is important that this task is taken from the Commission, so as to take away any semblance of nepotism and such like.
DanishEnhver antydning nogetsteds fra om, at Irland skal lide nød som følge af den irske økonomis succes, er en meget alvorlig trussel.
Any suggestions from any quarter that Ireland should suffer as a result of the success of the Irish economy is a very serious threat.
DanishJeg håber oprigtigt, at man her i aften vil give os en antydning af accept af denne opfattelse, og at hvordan den vil blive ført ud i livet.
I trust that some indication will be given to us this evening of the acceptance of this notion and how it will be put into practice.
DanishDet vil sige, at tvivlen altid skal komme forbrugeren til gode, hvis der bare er antydning af risiko ved at benytte sig af moderne teknik.
This means that the consumer should be given the benefit of any doubt, even if there is only a hint of risk in using modern techniques.