Dansk-engelsk oversættelse af "anvende"

DA

"anvende" engelsk oversættelse

DA

anvende {verbum}

volume_up
Det er under de omstændigheder ikke relevant at anvende forsigtighedsprincippet.
In those circumstances it is not appropriate to apply the precautionary principle.
Vi skal anvende subsidiaritetsprincippet til at forvalte forureningsproblemer.
Let us apply the principle of subsidiarity to the management of pollution problems.
Derfor er det nødvendigt at anvende forretningsordenen på en fornuftig måde.
It is therefore necessary to apply the Rules of Procedure in a rational way.
anvende (også: bruge, udnytte)
Et konkret tiltag kunne også være muligheden for at anvende braklagte arealer.
If it were possible to utilise set-aside areas, that would be a practical approach.
Der skal politisk vilje til for at nedbringe CO2-emissioner og anvende de vedvarende energikilder, som faktisk findes.
I believe that we must use political will in order to reduce emissions and utilise the renewable energy sources which do, in fact, exist.
Følgelig kan virksomhederne frit vælge, hvilken del af infrastrukturen de kan anvende for at holde deres transportudgifter på et minimum.
Consequently, companies are free to choose which part of this infrastructure they can utilise while keeping their transport costs to a minimum.
anvende (også: bruge)
Men i betænkningen genfinder vi ikke denne vilje i Parlamentet til at ville anvende hele sin indflydelse.
However, we do not find in the report this determination to ensure that the Parliament wields its full influence.

Eksempelsætninger "anvende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er under de omstændigheder ikke relevant at anvende forsigtighedsprincippet.
In those circumstances it is not appropriate to apply the precautionary principle.
DanishVi taler ganske enkelt om at anvende forskellige kriterier til forskellige formål.
We are simply talking about applying different criteria to different objectives.
DanishDe forsøger at anvende biomasse i Deres hjem, og De ved, hvor vanskeligt det er.
You are trying to use biomass in your house and you know how difficult it is.
DanishDe mest udsatte stater bør stå sammen om at forsvare og anvende disse midler.
The most badly affected States should defend these means and pursue them jointly.
DanishDet er op til medlemsstaterne at anvende subsidiaritetsprincippet på dette område.
It is up to the Member States to apply the principle of subsidiarity in this area.
DanishJeg mener, at i vores interne arbejde er det denne terminologi, som vi bør anvende.
I believe that this is the terminology that we should use in our internal work.
DanishNår dette er garanteret, skal det fortsat være muligt at anvende kød- og benmel.
Once this is guaranteed, it should be possible to use meat and bone meal once again.
DanishHvis der er fællesskabslovgivning, er medlemsstaterne tvunget til at anvende den.
If there were Community legislation, the Member States would be forced to apply it.
DanishHvis de kan behandles på andre måder og med andre metoder, vil vi anvende dem.
If we can deal with them in other ways and with other methods, we shall do so.
DanishKommissionen har i årevis ikke været i stand til at anvende midlerne på budgettet.
For years, the Commission has been unable to spend the funds we have budgeted for.
DanishStabilitetspagten har imidlertid begrænset mulighederne for at anvende budgettet.
However, the stability pact has restricted the ways in which the budget can be used.
DanishEt konkret tiltag kunne også være muligheden for at anvende braklagte arealer.
If it were possible to utilise set-aside areas, that would be a practical approach.
DanishForleden dag sagde han endda, at han ikke vil afholde sig fra at anvende kernevåben.
The other day, he even said he would have no hesitation in using nuclear weapons.
DanishVi skal anvende subsidiaritetsprincippet til at forvalte forureningsproblemer.
Let us apply the principle of subsidiarity to the management of pollution problems.
DanishOg Østrig fremsendte den videnskabelige begrundelse for at anvende artikel 16.
In addition Austria submitted a scientific justification for its use of article 16.
DanishVi bør ikke systematisk anvende artikel 95, som kun omhandler det indre marked.
We must stop systematically using Article 95, which only concerns the single market.
DanishVi har desuden princippet om beskyttelse, som vi er forpligtet til at anvende.
We also have the precautionary principle, which we are obliged to implement.
DanishJeg har ikke mulighed for at anvende dansk som arbejdssprog i mit kabinet.
I do not have the option of having Danish as the working language in my cabinet.
DanishJeg vil derfor høre Parlamentet om, hvorvidt vi skal anvende elektronisk afstemning.
Therefore I put to the vote whether we should proceed with an electronic vote.
DanishVi skal anvende afgiftsmæssige instrumenter, hvilket Parlamentet ofte har påpeget.
We must use tax instruments, which have often been emphasised by Parliament.