Dansk-engelsk oversættelse af "anvendelighed"

DA

"anvendelighed" engelsk oversættelse

DA

anvendelighed {en}

volume_up
1. generel
anvendelighed (også: brugbarhed)
Vi anerkender behovet for klarhed, enkelthed og anvendelighed.
We are recognising the need for clarity, simplicity and applicability.
Provisions on the applicability of certain acts
Vi må overvinde den begrænsede og sektoralt indskrænkede anvendelighed af artikel 8 A om den frie bevægelighed.
We need to surmount the limited and sectorally circumscribed applicability of the article on freedom of movement, Article 8a.
anvendelighed (også: brugbarhed, forsyningsvirksomhed)
anvendelighed (også: nytte)
Hr. formand, jeg vil gerne takke fru Miguélez Ramos for hendes grundige udluftning af dette emne og for hendes betænknings anvendelighed.
Mr President, I should like to thank Mrs Miguélez Ramos for the thorough airing she gave to this subject and for the usefulness of her report.
Disse og andre processer, der har været med til at forbedre hjerteventilernes kvalitet og anvendelighed, bør ikke blive begrænset af princippet om nonprofit.
These and other processes that have served to improve the quality and usefulness of the heart valve should not be constrained by the 'not-for-profit ' principle.
anvendelighed
2. IT
anvendelighed
Men det må ikke gå ud over produkternes kvalitet og anvendelighed.
The quality and usability of products ought not, however, to suffer in the process.

Eksempelsætninger "anvendelighed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishPVC har stor anvendelighed, men giver miljøproblemer ved bortskaffelsen.
PVC has a wide range of applications, but its disposal creates environmental problems.
DanishMen det må ikke gå ud over produkternes kvalitet og anvendelighed.
The quality and usability of products ought not, however, to suffer in the process.
DanishBestræbelserne skal i langt højere grad være orienteret mod den kommercielle anvendelighed.
Our efforts must be concentrated much more on commercial realizability.
DanishMen rammeafgørelser " indebærer ikke umiddelbar anvendelighed ".
The question of illegal immigration is one which the Commission considers to be a priority.
DanishVi anerkender behovet for klarhed, enkelthed og anvendelighed.
We are recognising the need for clarity, simplicity and applicability.
DanishOfte medfører det kategoriske også begrænset anvendelighed, hvilket går ud over troværdigheden.
In many cases, absolute inflexibility means a lack of feasibility and confidence suffers as a result.
DanishVi må iværksætte hensigtsmæssige politikker til forbedring af den aldrende arbejdsstyrkes anvendelighed.
We must put adequate policies in place to improve the employability of the ageing labour force.
DanishMen vi mener også, at forsigtighedsprincippets anvendelighed bør vurderes kritisk fra sag til sag.
However, we also think that the application of the precautionary principle should be critically assessed case by case.
DanishDet gælder for alt, hvad vi forlanger, at vi ikke må tabe forordningernes anvendelighed og gennemførlighed af syne.
All our demands must be made with one eye on the practicability and implementation of the regulations.
DanishBestemmelser om visse retsakters anvendelighed
Provisions on the applicability of certain acts
DanishVi må overvinde den begrænsede og sektoralt indskrænkede anvendelighed af artikel 8 A om den frie bevægelighed.
We need to surmount the limited and sectorally circumscribed applicability of the article on freedom of movement, Article 8a.
DanishDerfor er vi i fremtiden nødt til at lægge vægt på en samordning og på den videnskabelige forsknings anvendelighed i handlingsplanen.
That is why we need to insist in future on the coordination of scientific research and its applicability to the action plan.
DanishDer er dog tre punkter, som ikke er mindre betydningsfulde, nemlig for det første registreringssystemets praktiske anvendelighed.
Harmonisation of chemicals policy across the EU is especially important, but the following three aspects are no less significant.
DanishDerfor er det løftet om anvendelighed og økonomisk bidrag på langt sigt, der berettiger anvendelsen af offentlige midler.
Therefore, it is the promise of long-term applicability and long-term economic contribution that justifies the expenditure of public funds.
DanishVi har brug for en reguleringsramme, som fastsætter mål, som opstiller bindende krav, som fastsætter mekanismer og fælles anvendelighed.
We need a regulatory framework that sets objectives, lays down binding standards, and creates machinery and applicability across the board.
DanishHr. formand, jeg vil gerne takke fru Miguélez Ramos for hendes grundige udluftning af dette emne og for hendes betænknings anvendelighed.
Mr President, I should like to thank Mrs Miguélez Ramos for the thorough airing she gave to this subject and for the usefulness of her report.
DanishVi anmoder desuden om, at kravene til patenterbarhed bliver vurderet meget nøje, idet der tages højde for nyhedsværdi, originalitet og industriel anvendelighed.
Mr President, ladies and gentlemen, innovation and research have to be a shared heritage and not a privilege for the few.
DanishFor at denne opfindelse kan patenteres, skal den naturligvis stadig tilfredsstille kriterierne om nyskabelse, opfindsomhed og industriel anvendelighed.
Of course to be patentable, that invention would still need to satisfy the criteria of novelty, inventiveness and industrial applicability.
DanishDette aspekt er af yderste vigtighed, fordi hvis vi har institutioner, der er ukendte, bliver de ikke brugt, og deres anvendelighed kommer ikke til deres ret.
This is of paramount importance, as institutions which no one knows about will not be used, and their value will not be demonstrated.
DanishPolitiske beslutninger kan hverken sikre, at borgerne spiser alsidigt eller afgør enkelte produkters anvendelighed i deres sammenhæng.
Political decisions can neither guarantee that people have a balanced diet nor determine how beneficial or otherwise individual products are in their contexts.