Dansk-engelsk oversættelse af "anvendelse"

DA

"anvendelse" engelsk oversættelse

DA

anvendelse {en}

volume_up
anvendelse (også: brugsret, nytte)
volume_up
use {substantiv}
Anvendelse af tørv er væsentlig, når anvendelsen af træ i energiproduktionen øges.
The use of peat is essential with the increase of the use of wood to produce energy.
En sidste bemærkning til det prekære tema double use eller kun civil anvendelse.
A last word on the tricky subject of double use or only civilian use.
Vi behandler i dag indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer.
Today we are discussing the contained use of genetically modified micro-organisms.
anvendelse (også: ansøgning)
Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
Traditionelt finder direktivet anvendelse på kemiske fabrikker og lagerfaciliteter.
Its classical field of application are chemical plants and storage facilities.
Ensartet anvendelse af konkurrencelovgivningen i EU er af afgørende betydning.
The uniform application of EU competition laws throughout the EU must be paramount.
anvendelse (også: brug)
volume_up
utilization {substantiv} [am.eng.]
Decourrières betænkning giver en klar og præcis beskrivelse af strukturfondenes anvendelse, især i Hainaut.
Mr Decourrière's report draws up a clear and precise table for the utilization of the structural funds, particularly in Hainaut.
Er De, hr. formand, i besiddelse af særlige oplysninger om anvendelsen af midlerne til dette formål?
Mr President, have you any particular information concerning the utilization of funds for this purpose?
På den måde kan vi få en større overensstemmelse mellem de lokale behov og anvendelsen af strukturfondene.
By doing so, we shall achieve a better match between local needs and the utilization of the Structural Funds.
anvendelse (også: udøvelse, øvelse)
Vort formål under dette arbejde er at prissætte de eksterne omkostninger ved anvendelsen af transport.
Our purpose in this exercise is to price external costs of transport use.
En bestemmelse om, at de tekniske betingelser ikke skal finde anvendelse på journalisterhvervet, er utilstrækkelig.
It is unsatisfactory to declare that technical modality does not apply to journalists in the exercise of their profession.
På EU-borgernes vegne kontrollerer Parlamentet midlernes anvendelse.
Parliament exercises control over this on behalf of the citizens of the Union.

Eksempelsætninger "anvendelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSamtidig har vi alle sammen været vidner til den ofte dårlige anvendelse af det.
Furthermore, we have all been witnesses to the frequent bad use of the Internet.
DanishOmbudsmanden har også fremmet en fuldstændig og korrekt anvendelse af chartret.
The Ombudsman has also promoted the full and correct application of the Charter.
DanishVi skal have overblik over vandets beliggenhed og anvendelse af infrastrukturer.
We need to look at the location of water and how infrastructures could be used.
DanishDette, mine damer og herrer, ville have været en forkert anvendelse af pagten.
That, ladies and gentlemen, would have been the wrong way to implement the Pact.
DanishMåske kommissæren kan forsikre mig om, at de ændringsforslag finder anvendelse.
Perhaps the Commissioner can assure me that those amendments will actually apply.
DanishDet traktatfæstede princip om, at forureneren betaler, skal bringes i anvendelse.
The polluter-pays principle, confirmed by the Treaty, must be brought into use.
DanishI disse otte år, hvor den har fundet praktisk anvendelse, har vi lært mange ting.
During these eight years of practical application we have learnt various lessons.
DanishHendricks betænkning vil i et begrænset omfang også finde anvendelse i Danmark.
The Hendrick report will to a limited extent have implications for Denmark too.
DanishSpørgsmålet om anvendelse af den såkaldte» gangbro-bestemmelse« er kontroversielt.
The issues surrounding the application of this 'passerelle ' are controversial.
DanishDer er andre alternativer, navnlig teknikken med anvendelse af voksne stamceller.
There are other alternatives, in particular techniques involving adult stem cells.
DanishDerfor medfører anvendelse af forsigtighedsprincippet ikke automatisk et forbud.
Applying the precautionary principle does not, therefore, automatically imply a ban.
DanishUnionen har ambitiøse mål inden for en øget anvendelse af den vedvarende energi.
The Union has ambitious goals with regard to increasing the use of renewable energy.
DanishPrincipielt skal ordningen sikre en korrekt anvendelse af Dublin-konventionen.
In principle, the system is intended to correctly implement the Dublin Convention.
DanishJeg mener, at det er prototypen på uprofessionel anvendelse af den disponible plads.
I think this is a classic example of the injudicious use of the space available.
DanishEn retfærdig, upartisk og gennemsigtig anvendelse af reglerne er endnu vigtigere.
The fair, even-handed and transparent application of those rules matters even more.
DanishSelvom denne forordning er flere år gammel, finder den stadig ikke anvendelse.
Although this Regulation was adopted some years ago, it is not always implemented.
DanishVi skal også sikre, at de gennemføres på nationalt plan og finder anvendelse der.
Those directives also need to be transposed into national law, and applied as such.
DanishHvordan vurderer Kommissionen det første års anvendelse af dette initiativ?
What is the Commission's assessment of the initiative's first year of operation?
DanishHvis vi tog de økonomiske love i anvendelse, måtte vi handle på en anden måde.
If we were applying the rules of economics, we would have to act differently.
DanishMen den praktiske anvendelse af den nye foranstaltning skal afklares yderligere.
However, the practical implementation of the new measure needs further clarification.