Dansk-engelsk oversættelse af "apati"

DA

"apati" engelsk oversættelse

EN
DA

apati {en}

volume_up
apati
Man har i værste fald kun ringeagt tilovers for EU ' s institutioner og i bedste fald apati.
Our institutions are regarded with contempt at worst and apathy at best.
Dette sker, fordi de er ved at bekæmpe den angst og apati, der har hersket i Belarus.
They are doing this because they are breaking down the wall of fear and apathy which was reigning in Belarus.
Denne Europa-apati vil slå over i en Europa-afvisning, hvis vi forbigår borgerne på denne måde.
This Euro-apathy will become rejection of Europe if we go over the public’ s heads in this way.

Eksempelsætninger "apati" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan har i værste fald kun ringeagt tilovers for EU ' s institutioner og i bedste fald apati.
Our institutions are regarded with contempt at worst and apathy at best.
DanishDenne Europa-apati vil slå over i en Europa-afvisning, hvis vi forbigår borgerne på denne måde.
This Euro-apathy will become rejection of Europe if we go over the public’ s heads in this way.
DanishDette sker, fordi de er ved at bekæmpe den angst og apati, der har hersket i Belarus.
They are doing this because they are breaking down the wall of fear and apathy which was reigning in Belarus.
DanishDet er i en situation som denne vores pligt at fordømme de serbiske myndigheders apati og meddelagtighed.
In a situation like this it is our duty to condemn the apathy and complicity of the Serb authorities.
DanishHvis ikke det lykkes os, vil det føre til apati, der lidt efter lidt vil undergrave alle vores demokratier.
The rapporteur identifies participation and information as key areas for development in the context of EU youth policy.
DanishVedtagelsen af dette instrument er særlig vigtig i dag, hvor der er apati i Europa over for en udvidelse af EU.
The adoption of this instrument is particularly important at this time, when we are experiencing apathy towards enlargement in Europe.
DanishPå den anden side sker der imidlertid det, at når de store virksomheder opnår monopol, har de tendens til at blive ofre for apati og stagnation.
The economic success that has been achieved is obvious, and any new rules we adopt now would only stand in the way of further success.
DanishEU ' s 25 medlemsstater oplever problemer med social apati, men alligevel findes der et land i Europa med en valgdeltagelse på næsten 80 %.
Yet this is a very good day for the European Parliament, as we are expressing our opinions on issues of the utmost importance to the European Union.
DanishDet er ikke perfekt, og det kræver en konstant indsats at mobilisere befolkningen, fordi vi ved, at den værste fjende altid er uvidenhed og fuldstændig apati.
It is not perfect and it requires a constant effort to mobilise people, because we know that the biggest enemy is always ignorance and total apathy.
DanishHvis vi svigter vores borgere i den henseende, vil deres apati og følelse af, at der findes en mur mellem EU-institutionerne og den almindelige borgere, blive meget mere udtalt.
If we fail our citizens in this respect, apathy and their perception of the barrier between the EU institutions and ordinary citizens will grow much bigger.
DanishVed at øge udvekslinger på tværs af grænser og få de unge til at deltage i borgeraktiviteter kan programmet bidrage til at imødegå fordomme, udvide horisonter og bekæmpe apati.
By increasing cross-border exchanges and getting young people involved in civic activities, the programme can help counter prejudice, broaden horizons and fight apathy.
DanishVi bør derfor finde en vej fremad mod disse politiske mål og gøre noget ved ikke blot skepsissen, men også den største fjende af alle, nemlig den apati, som De peger på.
We need, therefore, to find a way forward towards these political ends and objectives, to address, not merely the scepticism but the greatest enemy, the apathy which you identify.
DanishDet er ikke længere målbevidst diskrimination fra myndighedernes side, men apati over for den diskrimination, som ultranationalister udøver over for disse grupper.
The government is no longer intentionally putting those people at a disadvantage, but there is an attitude of apathy in respect of the discrimination by ultra-nationalists against those groups.
DanishDenne følelse af opgivelse har ført til apati og ligegyldighed, sådan som det kom til udtryk under de nyligt afholdte valg til Europa-Parlamentet samt med Irlands forkastelse af Nice-traktaten.
That sense of abandonment has led to the apathy and indifference as demonstrated by the lower turnout in recent European elections and, in Ireland's case, rejection of the Nice Treaty.