Dansk-engelsk oversættelse af "ar"

DA

"ar" engelsk oversættelse

DA

ar {et}

volume_up
ar
volume_up
scar {substantiv}
Men det er ikke desto mindre sådan, at dette ar på Europas krop, dette sår, nu er forsvundet.
The fact remains, however, that this scar, this wound, on Europe's body has now healed.
Vi har forståelse for arret efter den 11. september.
We understand the scar left by September 11.
ar (også: mærke)

Eksempelsætninger "ar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTil næste år skal den hidtidige britiske koloni Hongkong gives tilbage til Kina.
Next year the currently British colony of Hong Kong will be given back to China.
DanishSom 21-årig er hun syv år yngre, end jeg var, da jeg blev valgt ind i Underhuset.
At 21 she is seven years younger than I was when I went to the House of Commons.
DanishDen første del var Bowe-betænkningen om udsætningsdirektivet for nogle år siden.
The first part was Mr Bowe's report on the release directive several years ago.
DanishI anden halvdel af dette år vil det ikke være lettere at få løst disse spørgsmål.
In the second half of this year it will not be any easier to resolve the issues.
DanishProceduren med fælles beslutningstagning har fungeret udmærket i det seneste år.
The working of the codecision procedure over the last year shows that it works.
DanishØnsker de at svække Irland på samme måde som de svækkede Danmark for 10 år siden?
Do they want to weaken Ireland the same way they weakened Denmark ten years ago?
DanishVi må sørge for, at Fødevaremyndigheden kan komme i gang i starten af det nye år.
We must ensure that the Food Authority is operational at the start of next year.
DanishFru formand, forbruget af kalvekød har været konstant faldende de seneste ti år.
Madam President, consumption of veal has fallen steadily over the last ten years.
DanishMan kan konstatere, at den forventede levetid er steget ekstremt i de seneste år.
We do of course find that life expectancy has risen tremendously over the years.
DanishParlamentet kæmpede i mange år for at få det, og nu er det fastlagt i traktaten.
Parliament fought for many years to get it and it is now enshrined in the Treaty.
DanishVores mål er, at de første aftaler bliver underskrevet i løbet af indeværende år.
Our aim is for the first agreements to be signed during the course of this year.
DanishEfter vores mening er der derfor i de kommende ti til femten år brug for to ting.
In our view two things are therefore needed for the coming ten to fifteen years.
DanishVi har 6, 5 millioner ecu til programmet, som løber fra år 1996 frem til år 2000.
We have ECU 6.5 million for the programme which runs from 1996 to the year 2000.
DanishHvis de har arbejdet i otte år, hvorfor kan de så ikke arbejde to måneder mere?
If they were working for eight years, why can they not work for two more months?
DanishI de sidste 10 år er antallet af kvinder, der lever i absolut fattigdom, steget.
Over the last decade, the number of women living in absolute poverty has risen.
DanishI de to år, tunnelarbejdet har stået på, er jernbanegodstransporten ikke steget.
In the two years of work on the tunnel, rail freight transport has not increased.
DanishRådet bør tænke på det, for vi har valg til Europa-Parlamentet til juni næste år.
It should bear that in mind, in view of the European elections in June next year.
DanishJeg ved, at dette sker efter de normale regler, men det kan vare op til et år.
I know this happens in the normal course of events but it can take up to a year.
DanishDen skal forblive der i mindst fem år og sørge for, at arbejdspladserne bevares.
It must stay there for at least five years and ensure that jobs are preserved.
DanishIsær er den, der ramte den vestlige del af Tyrol, den værste i de seneste 50 år.
Indeed, the latest avalanche in western Tyrol was the worst for the last 50 years.