Dansk-engelsk oversættelse af "arbejdende"

DA

"arbejdende" engelsk oversættelse

EN
DA

arbejdende {adjektiv}

volume_up
arbejdende
Børn er således i første række børn af arbejdende forældre.
Their offspring are therefore primarily children of working parents.
Således vil vi få arbejdende hustruer ud af usynligheden og få demokratiet til at fungere.
This is how we will bring working spouses out of invisibility and make democracy work.
I stedet skal man mobilisere det arbejdende folk og befolkningerne ude i medlemslandene.
Instead, you have to mobilise working people and the people out there in the Member States.

Eksempelsætninger "arbejdende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDermed har De gjort præcis det, en seriøst arbejdende formand skal gøre.
In so doing you have done exactly what a conscientious president must do.
DanishSåledes vil vi få arbejdende hustruer ud af usynligheden og få demokratiet til at fungere.
This is how we will bring working spouses out of invisibility and make democracy work.
DanishI stedet skal man mobilisere det arbejdende folk og befolkningerne ude i medlemslandene.
Instead, you have to mobilise working people and the people out there in the Member States.
DanishI det " frie " Polen lever arbejdende landmænd, de nederste befolkningslag, under meget ringe vilkår.
In ‘ free’ Poland, working farmers, the grass roots, live in drastic conditions.
DanishDen arbejdende del af befolkningen er steget i de sidste 10 år.
The share of the population that works has increased in the last ten years.
DanishDen anden grundtanke går ud på, at arbejde er noget trist noget, som de arbejdende helst vil slippe for.
The second idea is that work is drudgery, something that workers would rather avoid.
DanishDesuden er et af de store problemer for den arbejdende kvinde kombinationen af familie og arbejde.
In addition, one of the main headaches for the working woman is combining family with work.
DanishBørn er således i første række børn af arbejdende forældre.
Their offspring are therefore primarily children of working parents.
DanishSamfundet bør navnlig tage hånd om den arbejdende kvinde og hjælpe hende med at beholde sin arbejdsplads.
Society must care for working women in particular by ensuring that they remain in their jobs.
DanishMen med hensyn til de aspekter, der kan vedrøre den arbejdende del af befolkningen, er vi for:
However, on the aspects that may affect the majority of the population i. e. the workers, we are in favour of:
DanishHan har været en udmærket ordfører, og i forbindelse med denne hyldest vil jeg også inddrage det udmærket arbejdende sekretariat.
He has been an outstanding reporter, and the secretariat too has done a splendid job.
DanishMen MARPOL er i sig selv et tungt arbejdende fartøj, der, som kommissæren ved, giver få manøvremuligheder.
However, MARPOL is itself a cumbersome vessel, as the Commissioner knows, which offers little room for manoeuvre.
DanishTesten kan endog føre til, at man f.eks. vælger at beskytte arbejdende unge fremfor ældre!
This criterion could even lead to unfortunate choices being made, such as protecting working people in preference to the elderly.
DanishArbejdende kvinder er ikke årsag til arbejdsløshed.
Working women are not the cause of unemployment.
DanishI min redegørelse går jeg først og fremmest ud fra, at der er tale om en retskaffen og solidt arbejdende enkeltperson.
My comments start from the premise that we are talking about an upright individual in gainful employment.
DanishFor den arbejdende befolkning i EU ' s medlemslande er der imidlertid ikke meget at glæde sig over.
As far as the working population of the countries of the European Union is concerned, there really is not much to be pleased about.
DanishDesuden vil nye fleksible sektorudvalg på sektorplanet erstatte de mange eksisterende og tungt arbejdende strukturer.
Furthermore, at the sectoral level, new, flexible, sectoral committees will replace the many existing and cumbersome structures.
DanishDette rammer små og mellemstore virksomheder, der holder sig til loven, i modsætning til de illegalt arbejdende konkurrenter.
Those affected by this are small and medium-sized businesses which, unlike competitors who operate illegally, obey the law.
DanishDet er den bedste garanti for gode og effektivt arbejdende myndigheder, og det er faktisk grundlaget for fremtidens beskæftigelse.
These are the best guarantee for a proper and efficient government and they are indeed the basis for tomorrow's employment.
DanishDet er uden tvivl en europæisk merværdi, hvis vi på fælles europæisk plan kan bekæmpe den internationalt arbejdende organiserede forbrydelse.
It is without doubt a European added value if we can combat international organised crime on a common European basis.