Dansk-engelsk oversættelse af "arbejder"

DA

"arbejder" engelsk oversættelse

DA

arbejder {en}

volume_up
arbejder
Are temporary workers just like any other worker?
Men en arbejder i filialen i Brasilien skal have samme fagforeningsrettigheder som sin kollega her.
But a worker in a subsidiary there must have the same rights to trade union membership there as his colleague here.
Der bliver derfor mere brug for social beskyttelse for arbejdstagere, der arbejder i hjemmet.
Social protection for home workers therefore becomes more necessary.
arbejder
Jeg er f.eks. bekymret over, at mange offshorekontraktarbejdere stadig ikke vil være berettiget til betalt ferie på grund af de turnusperioder, de arbejder under.
For example, I am concerned that many offshore contract labourers would still not be entitled to paid annual leave because of the shift rotas which they work.
arbejder
arbejder
arbejder
Gør dig Flid for at fremstille dig selv som prøvet for Gud som en Arbejder der ikke behøver at skamme sig som rettelig lærer Sandhedens Ord.
Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
En Mængde Arbejdere står til din Rådighed Stenhuggere Murere Tømrere og alle Slags Folk der forstår sig på Arbejder af enhver Art.
Moreover there are workmen with thee in abundance, hewers and workers of stone and timber, and all manner of cunning men for every manner of work.

Eksempelsætninger "arbejder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvis man opnår det, vil det være et virkeligt fremskridt, og det arbejder vi på.
Achieving this would represent a major step forward, and we are working on it.
DanishFru Langenhagen sagde for et øjeblik siden, at havneinspektørerne arbejder hårdt.
A moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
DanishJeg er også glad for at kunne sige, at vi arbejder tæt sammen med Kommissionen.
I am also pleased to say that we work in close conjunction with the Commission.
DanishDet er noget, vi arbejder på, og vi har foreslået nogle foranstaltninger om det.
This is something we are looking at and we have proposed some measures to this end.
DanishJeg mener, at handel og udvikling går hånd i hånd, men kun hvis vi arbejder på det.
I believe that trade and development go hand in hand, but only if we work at it.
DanishPå arbejdsmarkedet arbejder nu omkring 40 % kvinder, og det er et stort fremskridt.
The labour market is now made up of about 40 % women and that is great progress.
DanishDer er tilfælde, hvor yngre læger under uddannelse arbejder 120 timer om ugen.
There are instances where junior doctors in training are working 120 hours a week.
DanishFor det andet bør vi se på lovrammen for de offentlige arbejder endnu en gang.
Second, we need to look again at the institutional framework for public works.
DanishMen så bør man ikke på noget tidspunkt beskylde mig for, at jeg ikke arbejder.
That is fine, but I should not then be blamed at some future date for not working.
DanishVi skal derfor vide, hvem der arbejder i vores havne og under hvilke betingelser.
We must therefore know who is working in our ports and under what conditions.
DanishBeskyttet browsing arbejder på to måder for at beskytte dig mod phishing og malware.
Safe Browsing works in two ways to help protect you against phishing and malware.
DanishOrdføreren vil anbringe medarbejdere, der arbejder i Bruxelles, i en EU-ordning.
The rapporteur wants assistants working in Brussels to be covered by Community rules.
DanishDet er meget kort, mine damer og herrer, det, vi arbejder med i øjeblikket.
This is very briefly what we are working on at the moment, ladies and gentlemen.
DanishVi kan opnå mere, og vi yder vores bedste, når vi er europæere, der arbejder sammen.
We achieve more, and we are at our very best, as 'Europeans – Working Together '.
DanishDer er dem, som i dag arbejder på at dele de enkelte stater inden for deres grænser.
There are some people who are now working to divide individual states internally.
DanishUdvalget arbejder harmonisk på tværs af vore nationale og politiske skillelinjer.
The committee works in a harmonious way across our national and political divisions.
DanishSandheden er, at omkring 24.000 tjenestemænd arbejder i EU-institutionerne.
The truth is, that some 24 000 civil servants work in the European institutions.
DanishAlle disse organisationer arbejder for at hjælpe små og mellemstore virksomheder.
All these organizations are committed to nurturing small and medium-sized companies.
DanishDerfor arbejder Europa-Parlamentet for en forøgelse af midlerne på dette område.
That is why the European Parliament is advocating an increase in appropriations here.
DanishVi arbejder videre med det, selvom det bliver under helt andre omstændigheder.
We will continue to work towards it, albeit in very different circumstances.