Dansk-engelsk oversættelse af "arbejdsfordeling"

DA

"arbejdsfordeling" engelsk oversættelse

DA

arbejdsfordeling {en}

volume_up
arbejdsfordeling
Vi glæder os over forslaget om, at vi skal arbejde tæt sammen med medlemsstaternes bistandsagenturer og definere en arbejdsfordeling inden for ICT.
We welcome the suggestion that we work closely with Member States ' aid agencies and define a division of labour in ICT.
Det er vigtigt at finde fleksible mekanismer, der imødekommer en arbejdsfordeling i henhold til de enkelte donorers ekspertise og kapacitet i hvert enkelt udviklingsland.
It is important to find flexible mechanisms that accommodate a division of labour according to the expertise and capacity of the various donors in each developing country.
Protektionistiske foranstaltninger i dag vil forhindre import fra disse udviklingslande og hæmme deres muligheder for at bidrage til den internationale arbejdsfordeling.
Protectionist measures would now prevent imports from these developing countries and limit the latter's opportunities to contribute to the international division of labour.
arbejdsfordeling

Eksempelsætninger "arbejdsfordeling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet betyder en vis praktisk arbejdsfordeling mellem de to strategier.
This implies a certain practical distribution of work between the two strategies.
DanishDet giver også et billede af en klar arbejdsfordeling i Den Europæiske Union.
A clear division of tasks is now emerging within the European Union.
DanishHr. formand, ved Kommissionens arbejdsfordeling har jeg ansvaret for rekruttering af personale.
Mr President, I am responsible for the recruitment of personnel in the Commission.
DanishVi savner noget om arbejdsfordeling mellem kønnene i Rocard-betænkningen.
What is missing from the Rocard report is any reference to the distribution of work between the sexes.
DanishFordi vi med den garanterede frie bevægelighed på arbejdsmarkedet ofte kan modvirke den ugunstige arbejdsfordeling.
Because by guaranteeing professional freedom of movement we can counter what is often an unfair distribution of work.
DanishDet er ikke nogen god arbejdsfordeling på lang sigt at have én, som foreslår udgifter, og en anden, som har til opgave at opkræve pengene.
Nor do we think that the Lisbon strategy should be the basis for trying to procure significantly increased expenditure by the EU.
DanishVi glæder os over forslaget om, at vi skal arbejde tæt sammen med medlemsstaternes bistandsagenturer og definere en arbejdsfordeling inden for ICT.
We welcome the suggestion that we work closely with Member States ' aid agencies and define a division of labour in ICT.
DanishDet er derfor vigtigt at bevare den transatlantiske forbindelse, selv om der naturligvis kunne være en bedre arbejdsfordeling og koordinering.
It is therefore important to retain the transatlantic link, even if there might, of course, be better coordination and a better distribution of labour.
DanishDet er vigtigt at finde fleksible mekanismer, der imødekommer en arbejdsfordeling i henhold til de enkelte donorers ekspertise og kapacitet i hvert enkelt udviklingsland.
It is important to find flexible mechanisms that accommodate a division of labour according to the expertise and capacity of the various donors in each developing country.
DanishProtektionistiske foranstaltninger i dag vil forhindre import fra disse udviklingslande og hæmme deres muligheder for at bidrage til den internationale arbejdsfordeling.
Protectionist measures would now prevent imports from these developing countries and limit the latter's opportunities to contribute to the international division of labour.
DanishDer henvises også til behovet for en rimelig arbejdsfordeling mellem mænd og kvinder, også på hjemmefronten, og for tiltag, der skal gøre det lettere at forene familie- og arbejdsliv.
It also refers to the need for a fair distribution of work between men and women, including work in the home, and for measures to make it easier to reconcile work with family care commitments.
DanishFor at imødegå disse svagheder har Kommissionen sammen med medlemsstaterne iværksat en proces med henblik på vedtagelse af operationelle principper for en bedre arbejdsfordeling mellem EU-donorer.
In order to address these weaknesses, the Commission launched a process with Member States aimed at adopting operational principles for a better division of labour between EU donors.