Dansk-engelsk oversættelse af "arbejdsmiljø"

DA

"arbejdsmiljø" engelsk oversættelse

DA

arbejdsmiljø {et}

volume_up
arbejdsmiljø
Men sådan vil det altid være, når der er tale om arbejdsmiljø og mennesker.
However, that is how it will always be when it is a question of people and their working environment.
Det var rammedirektivet» Arbejdsmiljø«, der første gang medtog området information og høring.
The framework directive on the working environment was the first to include the field of information and consultation.
De selvstændige skal ikke kunne køre på frihjul, når det gælder EU-reglerne om arbejdsmiljø.
The self-employed must not be able to freewheel when it comes to the EU rules on the working environment.
arbejdsmiljø

Eksempelsætninger "arbejdsmiljø" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEfter min mening skal der også investeres endnu mere i mennesker og i et bedre arbejdsmiljø.
I think we need to invest still more in people and better quality jobs.
DanishMen sådan vil det altid være, når der er tale om arbejdsmiljø og mennesker.
However, that is how it will always be when it is a question of people and their working environment.
DanishDet skyldes også dårligt arbejdsmiljø, som gør, at mennesker slides ned tidligt.
It is also the result of poor working environments that cause people to become exhausted before their time.
DanishDe selvstændige skal ikke kunne køre på frihjul, når det gælder EU-reglerne om arbejdsmiljø.
The self-employed must not be able to freewheel when it comes to the EU rules on the working environment.
DanishOgså det psykiske arbejdsmiljø er et problem, som alt for længe ikke er blevet taget alvorligt.
Also, the psychological working environment is a problem which for too long has not been taken seriously.
DanishFru formand, vi glæder os over det meget vigtige skridt, der i dag tages inden for arbejdsmiljø.
Madam President, we welcome the important step being taken today in the field of health and safety at work.
DanishVejen til flere job, bedre arbejdspladser og bedre miljø og arbejdsmiljø, det er innovation.
The way to more jobs, better workplaces and a better environment and working environment is through innovation.
DanishHr. formand, dette arbejdstidsdirektiv handler om arbejdstagernes arbejdsmiljø, hvilket er vigtigt.
Mr President, this working time directive concerns employees ' working conditions, which is an important issue.
DanishDet var rammedirektivet» Arbejdsmiljø«, der første gang medtog området information og høring.
The framework directive on the working environment was the first to include the field of information and consultation.
DanishUnge piger voldtages jævnligt undervejs og ender senere i prostitution eller i det illegale arbejdsmiljø.
Young girls are frequently raped during the journey and end up in prostitution or the illegal labour market later on.
DanishJeg er positiv over for direktiver om minimumsniveauer vedrørende arbejdets tilrettelæggelse og arbejdsmiljø.
I am in favour of an EU directive on minimum standards in the areas of organisation of labour and the working environment.
DanishI det konstant foranderlige arbejdsmiljø er der behov for udvikling af forsyningspligtydelser og deres effektivitet.
There is a need to improve general services, and their efficiency, in a continually changing operational environment.
DanishPrincipielt bør man bestræbe sig på at gøre et arbejdsmiljø så rent, at det slet ikke er nødvendigt med grænseværdier.
In principle, one should endeavour to make the working environment so clean that there would be no need for limit values.
DanishDet vil endeligt være ensbetydende med en humanistisk indfaldsvinkel til forbindelsen mellem landbrugeren, dennes arbejde og arbejdsmiljø.
It means, lastly, human thought for the relationship between the farmer, his work and his environment.
DanishDisse retningslinier omfatter alle områder i arbejdsforløbet: ansættelse, uddannelse, karriereudvikling og arbejdsmiljø.
The guidelines relate to all areas of working life: recruitment, education, career development and the working environment.
DanishEr de i stand til i det mindste at pålægge industrivirksomhederne at overholde bestemmelserne om de ansattes arbejdsmiljø og sundhed?
Are they even able to force industrial companies to respect the working environment and the health of their own workers?
DanishKan vi på anden måde forpligte arbejdsmarkedets parter og de nationale regeringer på at sikre et godt arbejdsmiljø?
Is there some other way in which we can oblige the two sides of industry and the national governments to ensure a good working environment?
DanishJeg synes, at alle, der er optaget af at sikre et bedre arbejdsmiljø for europæiske arbejdstagere, har grund til at være tilfredse.
I think that everyone who is concerned to secure a better working environment for European workers has reason to be satisfied.
DanishAdministrationen af et nyt arbejdsmiljø kræver også øgede tekniske og pædagogiske færdigheder af uddannelsessystemerne.
Control of the new operational environment will also require increased technical and pedagogic facilities and resources in training schemes.
DanishBedre uddannelse, overlevelsesudstyr og arbejdsmiljø, regelmæssig inspektion, kontrol og sikkerhedsøvelser er eksempler herpå.
Better training, life-saving equipment and working conditions, regular inspections, checks and safety exercises are examples of this.