Dansk-engelsk oversættelse af "arbejdsplan"

DA

"arbejdsplan" engelsk oversættelse

DA

arbejdsplan {en}

volume_up
arbejdsplan
De taler om møder, som ikke findes i min arbejdsplan, fordi ingen har udbedt sig disse møder.
You speak of meetings that are not in fact on my work schedule because no one has requested such meetings.

Eksempelsætninger "arbejdsplan" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg mener, at dette aspekt skal tages meget alvorligt i ØKOFIN-Rådets arbejdsplan.
In my opinion, this question should be high up on the agenda of the Ecofin Council.
DanishI første omgang fik De måske med, at jeg har sat punktet arbejdsplan på dagsordenen.
Firstly, you may have heard me announce that the next item was the order of business.
DanishMedlemsstaterne er tit lidt nølende, men det er i hvert fald vores arbejdsplan.
Sometimes the Member States tend to drag their feet, but that, at any rate, is our timetable.
DanishDe taler om møder, som ikke findes i min arbejdsplan, fordi ingen har udbedt sig disse møder.
You speak of meetings that are not in fact on my work schedule because no one has requested such meetings.
DanishMen hvis vi udarbejder denne arbejdsplan i fællesskab, tror jeg, at det vil lykkes os at nå frem til disse konklusioner.
However, if we establish the schedule together, I am sure we will be able to achieve our aims.
DanishHvad angår miljøpolitikken, kan man sige, at Kommissionens arbejdsplan ikke hører til de mest ambitiøse.
In the field of environmental policy, it has to be said that Commission's work programme is not the most ambitious.
DanishDen således ændrede arbejdsplan godkendtes.
The order of business has been adopted thus amended.
DanishVi agter at etablere en flerårig arbejdsplan.
We intend establishing a multi-annual work plan.
DanishDen interimsbetænkning, som vi drøfter i dag, indeholder en kort gennemgang af udvalgets mandat og arbejdsplan.
The interim report under discussion today provides a useful summary of the committee’ s mandate and programme of work.
DanishJeg ved, at medlemmerne har mange forpligtelser, men Parlamentets arbejdsplan kan ikke ændres af hensyn til disse forpligtelser.
I realize that Members have many things to do, but the programme of the House cannot be changed to accommodate Members ' personal timetables.
DanishOg for det tredje bør der opstilles en fælles arbejdsplan af Kommissionen og Parlamentet, hvor de centrale punkter for den kommende tid fastsættes.
Thirdly, a joint work plan should be drawn up by the Commission and Parliament setting out priorities for the coming period.
DanishHvad har De helt konkret gjort for at opfylde Lissabon-målsætningerne i Deres vagtperiode - bortset fra at lave en arbejdsplan for det nederlandske formandskab?
What exactly has been done to make the Lisbon Agenda a reality under your watch - apart from setting a menu for the Dutch to get on with?
DanishDet er desværre ikke første gang, at formandskabet ikke ser denne side af mødesalen, og jeg vil derfor gerne sige noget om Parlamentets arbejdsplan.
I am afraid that this is not the first time that the Presidency has ignored this area of the Chamber and so I am going to speak on the House's agenda.
DanishFor at nå dette mål er der udarbejdet en regional plan for Sydøsteuropa og en arbejdsplan for den økonomiske genopbygning, som omfatter de handelsmæssige relationer.
In order to achieve this, a South-East regional group was set up together with a working group on economic reconstruction that also encompasses trade relations.
DanishVi havde ønsket at gå hurtigere frem, og vi ønsker, at direktivet skal indeholde en arbejdsplan, bl.a. for de produkter, som står for 40 % af CO2-udslippet.
We also call on the Commission to establish a database in order to facilitate the incorporation of the life-cycle approach and eco-design into the activities of all enterprises.
DanishSom jeg allerede har sagt, er vores aktion i Mellemøsten fortsat baseret på gennemførelsen af den arbejdsplan, som er medtaget i henstillingerne i Mitchell-rapporten.
As I have already stated, our campaign in the Middle East is still based on the implementation of the roadmap, as can be found in the recommendation of the Mitchell committee.
DanishDenne forhandling er også relevant, da Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Maghreblandene i sidste uge besøgte Marokko og Tunesien med en stram arbejdsplan.
This debate is also appropriate because this Parliament's delegation for relations with the Maghreb countries visited Morocco and Tunisia last week, with a full working agenda.
DanishDet er dette andet punkt, som jeg gerne vil fremhæve for at dele mine bemærkninger med Dem omkring det, som, jeg mener, skal være vores arbejdsplan for de næste måneder.
It is on this second point that I would now like to concentrate a little, to share with you my thoughts on what I think our plan of action, our agenda, must be for the coming months.
DanishAd hoc-workshoppen indledte en undersøgelse af ekstra forpligtelser for Kyoto-protokollens parter som nævnt i bilag 1, og der blev udarbejdet en foreløbig arbejdsplan for de næste par år.
The workshop initiated an examination of additional obligations of the parties to the Kyoto Protocol mentioned in Annex 1 and drafted a provisional work plan for the next few years.