Dansk-engelsk oversættelse af "areal"

DA

"areal" engelsk oversættelse

DA

areal {et}

volume_up
areal
volume_up
area {substantiv}
Kalveboksene skal være indrettet således, at kalvene har et tørt areal at ligge på.
Calf pens must be designed to ensure that there is a dry area to lie down on.
Vi mener endvidere, at erstatningen skal være bundet til det brugte areal.
We also believe that compensation should be linked to the area utilised.
Østersøen er forholdsvis stor i areal, men den er lavvandet.
The Baltic is fairly large in area but it is shallow.
areal
Den undskyldning, at EU ikke må udvide sit areal med olieholdige afgrøder på grund af WTO-aftaler, er ikke holdbar.
The excuse that the European Union should not extend its acreage of oilseed crops due to WTO agreements is untenable.
I december var der nyheder om en stor forøgelse af det areal i Sydafrika, hvor man dyrker genetisk modificerede produkter.
In December in South Africa there was news of a large increase in the acreage in South Africa which is under cultivation for genetically modified products.
I henhold til ændringsforslag 8 skal det i visse tilfælde fortsat være tilladt, at de udtagne arealer er større end de dyrkede arealer.
According to Amendment No 8, in certain cases it should still be permissible for the area set aside to be greater than its arable acreage.
Landdistrikterne udgør over 80 % af EU ' s areal, og 25 % af befolkningen lever her.
Rural areas make up over 80 % of the EU's territory and 25 % of the population live in them.
Militært kontrollerer Rusland knap halvdelen af Tjetjeniens areal, og det rykker systematisk frem.
Militarily, Russia controls just under half the Chechen territory, and is advancing systematically.
Udvidelsen bør indebære mere og bedre Europa og ikke mindre Europa, selv om det vokser i omfang og areal.
Enlargement must mean more and better Europe and not less Europe, even if it increases in area and territory.

Eksempelsætninger "areal" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, Indonesien er et enormt land, både hvad angår befolkning og areal.
Mr President, Indonesia is a massive country, both in terms of population and area.
DanishKalveboksene skal være indrettet således, at kalvene har et tørt areal at ligge på.
Calf pens must be designed to ensure that there is a dry area to lie down on.
DanishVi har store enheder; når vi har store besætninger, hører der et stort areal til.
We have large units; if we have large herds, then large areas go with them.
DanishSamtidig er bedrifternes areal steget med 65 %, og antallet af køer pr. bedrift med 30 %.
At the same time, farm areas increased 65 % and the number of cows per farm 30 %.
DanishVi mener endvidere, at erstatningen skal være bundet til det brugte areal.
We also believe that compensation should be linked to the area utilised.
DanishFællesskabets opdyrkede areal vil blive øget med 55 % efter de nye landes optagelse.
The Community's cultivable land will increase by 55 % with accession.
DanishLanddistrikterne udgør over 80 % af EU ' s areal, og 25 % af befolkningen lever her.
Rural areas make up over 80 % of the EU's territory and 25 % of the population live in them.
DanishForbuddet mod nyplantning på samme areal kommer i høj grad effektiviteten til gode.
The ban on replanting on the same land will encourage efficiency.
DanishFor det andet begrænsningen til et samlet areal på 1.000 m2, som De Grønne har ønsket at nedbringe.
Secondly, the limit of 1 000 m2, which the Group of the Greens wanted to reduce.
DanishEn tredjedel af Portugals areal på 90.000 km2 er skovareal.
One third of Portugal's land area of 90 000 square kilometres is given over to woodland.
DanishHvad angår areal, produktion og forbrug er europæisk vindyrkning førende på verdensplan.
In terms of area, production and consumption European wine growing is in a leading position globally.
DanishI andre produktionssystemer end hønsehold i bure kan det krævede areal pr. høne imidlertid reduceres.
In systems other than cages, however, the space per hen can be reduced.
DanishNogle af disse regioner er areal- og befolkningsmæssigt større end de små medlemsstater.
Some of these regions are larger, in terms of surface area and population, than the small Member States.
DanishMålingerne af gennemsnitsforureningen inden for et areal på 4 km2 tilgodeser ikke folkesundheden.
Taking the mean value of pollution within an area of 4 km2 fails to do justice to public health.
DanishFor at få en miljøcertificering skal skovejerne afbrænde et vist areal hvert år.
To obtain environmental certification, the owners of the forests have to burn down a certain area of them each year.
DanishMilitært kontrollerer Rusland knap halvdelen af Tjetjeniens areal, og det rykker systematisk frem.
Militarily, Russia controls just under half the Chechen territory, and is advancing systematically.
DanishHvis vi antages at være får på 75 kg, skal vi være 10 får på et areal på størrelse med en dobbeltseng.
If we are regarded as 75-kilo sheep, there will be ten of us in an area as large as a double bed.
DanishSidstnævnte tal svarer til 5 % af hele Portugals areal og næsten 11 % af landets skovareal.
That latter statistic is equivalent to 5 % of the total land area of Portugal and almost 11 % of its woodland.
DanishPå nuværende tidspunkt skal der tages hensyn til, hvor mange arbejdspladser der afhænger af dette areal.
In making such decisions, account should be taken of the number of jobs dependent on these areas.
DanishDer er stor forskel på de fem lande hvad angår befolkning, areal, ressourcer og demokratisk udvikling.
The five states differ widely in terms of population, land area, resources and democratic developments.