Dansk-engelsk oversættelse af "argumentation"

DA

"argumentation" engelsk oversættelse

EN

"argument" dansk oversættelse

volume_up
argument {substantiv}
DA

argumentation {en}

volume_up
argumentation (også: ræsonnement)
Purvis ' argumentation er helt forståelig og logisk.
Mr Purvis ' reasoning is perfectly understandable and logical.
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Jeg håber, De kan følge min argumentation, og beder Dem naturligvis om at støtte mig ved afstemningen.
I hope you can follow my line of reasoning, and, of course, therefore ask you to support me with your votes.
argumentation (også: argumentering)
Jeg håber, De kan følge min argumentation, og beder Dem naturligvis om at støtte mig ved afstemningen.
I hope you can follow my line of reasoning, and, of course, therefore ask you to support me with your votes.
EN

argument {substantiv}

volume_up
Now that is more of an economic argument or an environmental protection argument.
Det er dog snarere et økonomisk argument eller et miljøbeskyttelsesargument.
No economic or legal argument can prevail over an argument on public health grounds.
Intet økonomisk eller juridisk argument kan vinde over et argument for folkesundheden.
Alongside the Council's formal legal argument, the Commission also has objections.
Ud over Rådets formelle juridiske argument har Kommissionen også indvendinger.
argument (også: evidence, proof, sign)
The argument about the names euro and cent to replace ECU is one indication of this.
Striden om navnene euro og cent som afløser for ECU er kun et bevis på det.
In the absence of such proof, this argument may amount to no more than a bluff.
Hvis ikke der er beviser herpå, kan dette argument blot være et bluff.
This statement has already been made three or four times but has not been proven by any argument.
Vi har allerede hørt denne påstand fremført flere gange, men ingen har ført bevis for rigtigheden heraf.
However, this is not an argument about whether the EU is a good thing or a bad thing.
Men det er ikke et skænderi om, hvorvidt EU er godt eller dårligt.
Excuse me, Mr President, but it is extremely difficult to speak when an argument is going on in the background.
Undskyld, hr. formand, det er meget vanskeligt at tale, når der foregår et skænderi lige bagved en.
Strong opinions have been voiced on this issue and unfortunately it has become a symbolic argument, with people digging in on both sides.
Der har været stærke meninger om dette spørgsmål, og det har desværre udviklet sig til et symbolsk skænderi mellem begge sider.

Eksempelsætninger "argumentation" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDerfor er jeg lidt forbavset over den argumentation, som vi får at høre her.
I am therefore a little surprised by the argument which we are listening to here.
DanishVores støtte til det fælles beslutningsforslag behøver derfor ingen argumentation.
And so it goes without saying that we support the joint draft resolution.
DanishTil sidst vil jeg sige følgende: Vi skal være logiske i vor argumentation.
To conclude, Mr President, let me say this: we must remain consistent with ourselves.
DanishDet er beklageligt, at deres argumentation ikke har udviklet sig i løbet af disse år.
I am sorry to see that over the years there has been no development in their arguments.
DanishJeg kan ikke acceptere den argumentation, at man har haft overkompensation på dette område.
I cannot accept the argument that compensation has been excessive in this area.
DanishDet står jo i centrum for den meget omtvistelige argumentation, som De foreslår os.
It is quite true, it lies at the heart of the very debateable logic you are proposing to us.
DanishVi er stadig fuldstændigt overbeviste om, at der er hold i denne argumentation.
We remain absolutely convinced by the soundness of this argument.
DanishInderst inde er jeg på fru Flemmings side, og jeg er enig i hendes argumentation.
In my heart, I am with Mrs Flemming, and I endorse her arguments.
DanishPå grundlag af denne argumentation har jeg stemt for van den Bos-betænkningen.
It is on the basis of this argumentation that I have voted in favour of the van den Bos report.
DanishHvis vi kan aflive deres argumentation, har demokratiet og tolerancen vundet mangefold.
If we can obliterate their arguments, democracy and tolerance will have won a major victory.
DanishHr. kommissær, jeg forstår virkelig ikke denne argumentation længere.
Let me turn now to the fundamental principle underlying your proposal.
DanishHr. formand, jeg finder fru Patries argumentation særdeles fornuftig.
Mr President, I think that the argument put forward by Mrs Patrie is based on common sense.
DanishHvis vi følger den argumentation til dørs, er der slet ikke behov for at have nogen forpligtelser.
If we took that argument to its final conclusion, we would not need any commitments.
DanishEr det troværdigt, når vi i vores argumentation henviser til folkeretten?
Are we credible when we invoke international law as an argument?
DanishPå ét punkt kan jeg dog ikke følge ordførerens argumentation.
There is one point, though, in the rapporteur's argument where he and I part company.
DanishJeg foretrækker, at indsatsen beror på overbevisende argumentation, ikke på tvang.
In my opinion, it is better to convince than to constrain.
DanishSåledes, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
DanishEfter min mening er denne argumentation for længst overhalet af kendsgerningerne.
I honestly believe that it is now too late for that.
DanishFru Napoletanos argumentation herfor var sammenhængende og engageret.
Mrs Napoletano made that point most coherently and vehemently.
DanishPå det punkt er den argumentation, der findes i betænkningen, meget svag, ja, nærmest ikkeeksisterende.
The argument on this point that the report puts forward is very weak, even non-existent.