Dansk-engelsk oversættelse af "Aristoteles"

DA

"Aristoteles" engelsk oversættelse

DA

Aristoteles {egennavn}

volume_up
1. mytologi
Aristoteles
Aristoteles havde mere succes i Vesten end Averroes i de islamiske lande.
Aristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
Allerede Aristoteles sagde, at det er sandsynligt, at noget usandsynligt vil ske.
Aristotle himself said the improbable will probably happen.
For mig er Europas ansigt Aristoteles, Erasmus, Mozart, Marx og Freud.
For me, the face of Europe is Aristotle, it is Erasmus, it is Mozart, it is Marx, it is Freud.

Eksempelsætninger "Aristoteles" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAristoteles havde mere succes i Vesten end Averroes i de islamiske lande.
Aristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
DanishAllerede Aristoteles sagde, at det er sandsynligt, at noget usandsynligt vil ske.
Aristotle himself said the improbable will probably happen.
DanishFor mig er Europas ansigt Aristoteles, Erasmus, Mozart, Marx og Freud.
For me, the face of Europe is Aristotle, it is Erasmus, it is Mozart, it is Marx, it is Freud.
DanishSå længe vi gør det, forbliver vi i Aristoteles æra.
And as long as we do, we will still be living in the age of Aristotle.
DanishJo, det var Aristoteles, der først antydede princippet om, at det, ingen ejer, er der ingen, der vil passe på.
Well, it was Aristotle who first adumbrated the principle that which no one owns no one will look after.
DanishSom Aristoteles lærte os, når vi ikke altid vores mål, men det er forfølgelsen af dem, der ændrer historiens gang.
Then mobilise the other smaller states to prevent the prehistoric predators from destroying what has been built.
DanishLigger sandheden ikke - således som filosoffen Aristoteles mente - et sted midt imellem på den gyldne middelvej, som tjener almenvellet?
Does not the truth lie, as Aristotle saw, exactly in a happy medium, aiming at the common good?
DanishFor 2.500 år siden i Athen fremhævede Aristoteles, at tilståelser aftvunget ved tortur ikke bør tillades.
Two thousand five hundred years ago in Athens, Aristotle stressed that confessions extracted under torture should not be admitted.
DanishNår Thomas af Aquino ville citere den autoritet, der var den vigtigste for ham i kommenteringen af Aristoteles, behøvede han kun to ord: commentator dixit.
Whenever Thomas Aquinas wished to quote the most important authority for him when commenting on Aristotle, he only needed two words: commentator dicit.
DanishAristoteles forklarer imidlertid i sine» Politikker«, at en bystat ikke kan eksistere uden kulturel homogenitet og at en uforholdsmæssig stor indvandring kan ødelægge bystaten.
In his work 'Politics ', Aristotle explains that all democratic cities are culturally uniform and that uncontrolled immigration can destroy the city.
DanishDet kommer alt sammen af, at der har været mennesker som Averroes, der har fortolket og forklaret Aristoteles og oversat ham til Europa, for ad den omvej er vi kommet dertil.
It is thanks to people like Averroës who interpreted and commentated on Aristotle and introduced him to Europe, because that is the route by which he came to us.
DanishDet er vel bare at konstatere, at siden Aristoteles hævdede, at kvinden var et» defekt og underordnet væsen, hvis eneste opgave skulle være at føde nye mænd«, så er vi kommet et stykke videre.
We can only point out that we have come a little way since Aristotle asserted that woman was a defective and subordinate being whose only purpose was to give birth to more men.
DanishKarakteristisk er eksemplet med selskabet TVX Golds anlæg i Olympiada på Chalkidiki i nærheden af Stageira, Aristoteles ' fødeby, som har ødelagt skoven og udsætter mindesmærkerne for fare.
A typical example is the TVX Gold site in Olympiada, in Halkidiki, near Stayira, the birthplace of Aristotle, where the forest has been destroyed and monuments have been put at risk.