DA

arrangement {en}

volume_up
Indgår det i det arrangement, som det irske formandskab foreslår?
Is this part of the arrangement proposed by the Irish presidency?
Dette arrangement fungerer effektivt og tilfredsstillende.
This arrangement works effectively and satisfactorily.
Vi accepterer dette usædvanlige arrangement, som vi overtager som en historisk arv.
We accept this unusual arrangement as a legacy of history.
EN

arrangement {substantiv}

volume_up
The agreement follows an arrangement that was very profitable for the European Union.
Aftalen ligger i forlængelse af en aftale, som var særdeles rentabel for EU.
Firstly, the temporary arrangement aims at ensuring the security of air passengers.
For det første har den midlertidige aftale til formål at garantere sikkerheden for flypassagerer.
The compromise of 60 days seems to me a sensible arrangement.
Et kompromis med 60 dage forekommer mig en fornuftig aftale.
arrangement
Is this part of the arrangement proposed by the Irish presidency?
Indgår det i det arrangement, som det irske formandskab foreslår?
This arrangement works effectively and satisfactorily.
Dette arrangement fungerer effektivt og tilfredsstillende.
We accept this unusual arrangement as a legacy of history.
Vi accepterer dette usædvanlige arrangement, som vi overtager som en historisk arv.
arrangement (også: configuration)
Is this part of the arrangement proposed by the Irish presidency?
Indgår det i det arrangement, som det irske formandskab foreslår?
This arrangement works effectively and satisfactorily.
Dette arrangement fungerer effektivt og tilfredsstillende.
We accept this unusual arrangement as a legacy of history.
Vi accepterer dette usædvanlige arrangement, som vi overtager som en historisk arv.
arrangement (også: precaution)
Such an arrangement could be, as one can well imagine, a recipe for social dumping.
Vi ønsker ligeledes i tide at få kendskab til de planlagte foranstaltninger i forbindelse med Tampere II.
The political groups constitute a practical arrangement for giving MEPs the opportunity to work in conjunction with more or less like-minded people.
De politiske grupper er en praktisk foranstaltning, der skal give medlemmerne mulighed for at arbejde sammen med mere eller mindre ligesindede.
Trans-European networks are, on the face of it, a sensible arrangement which improves both security of supply and competition in the energy market.
De transeuropæiske net er umiddelbart en fornuftig foranstaltning, der øger såvel forsyningssikkerheden som konkurrencen på energimarkedet.
arrangement (også: furniture, accommodation)
I referred to the directive which the Commission has proposed on compulsory arrangements for means of public transport, so that people with special needs can use them.
Jeg henviste til det direktiv, som Kommissionen har foreslået, om en obligatorisk indretning af de offentlige transportmidler, så de kan benyttes af handicappede.
arrangement (også: organisation)
Nor is there anything to support the idea that placing it within the framework of the Community's work on integrated cultural programmes, common financing and so on would be a better arrangement.
Der er heller ikke noget, der taler for, at en placering inden for rammen af Fællesskabets virksomhed med ensartede kulturprogrammer, fælles finansiering osv. skulle være en bedre organisering.

Eksempelsætninger "arrangement" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg plejer altid at sige, at det egentlig er et ægte kommunistisk arrangement.
I always say that it is really a fundamentally communist structure.
DanishVi accepterer dette usædvanlige arrangement, som vi overtager som en historisk arv.
We accept this unusual arrangement as a legacy of history.
DanishIndgår det i det arrangement, som det irske formandskab foreslår?
Is this part of the arrangement proposed by the Irish presidency?
DanishDen Nordiske Pasunion har aldrig været så truet, som den er det i dag på grund af dette arrangement.
Never before has the Nordic passport union been so threatened as it is today by this arrangement.
DanishDette arrangement fungerer effektivt og tilfredsstillende.
This arrangement works effectively and satisfactorily.
DanishDette arrangement finansieres delvis af Daphne-programmet.
This event is partly funded by the DAPHNE programme.
DanishI dag har Europa-Parlamentet drøftet dette spørgsmål, og afstemningen lader dette monopolistiske arrangement fortsætte.
Parliament today has debated this issue and the vote continues this monopolistic arrangement.
DanishVi har også afholdt et særdeles godt arrangement med formand Santer, et slags mini-topmøde om emnet social dialog.
We also had a very good meeting with President Santer, a kind of mini-summit on the social dialogue.
DanishDette arrangement ville formodentlig afhjælpe samarbejdet.
This would, I imagine, make co-operation easier.
DanishDe ønsker et nyt arrangement mellem regeringerne.
They want some new intergovernmental arrangement.
DanishAt sige her, at det er et akademisk arrangement, som man også kan ignorere, hvis man ønsker det, er efter min mening fuldstændig malplaceret!
To say this was an academic exercise which, if you want, you can ignore, is totally uncalled for.
DanishKommissionen opfordrer kraftigt den rådgivende gruppe til at gennemføre dette arrangement, der skal sikre dialog og gennemsigtighed.
The Commission is actively encouraging the Advisory Group in this project, which ensures dialogue and transparency.
DanishVille Kommissionen være villig til at inddrage Europa-Parlamentet i det nævnte arrangement i Teheran i december, denne rundbordssamtale?
Would the Commission be prepared to include the European Parliament in the December round table in Teheran which was mentioned?
DanishDesuden vil jeg gerne fremhæve en ting, som jeg fandt meget positiv i Madrid, nemlig et parallelt arrangement, Mercosur-Europa-Business-Forum.
I should also like to say how delighted I was with the Mercosur-Europe Business Forum which was held in parallel in Madrid.
DanishStatsforbundet mellem Serbien og Montenegro er et løst føderalt arrangement, der blev oprettet i 2003, hovedsaglig på Javier Solanas initiativ.
It is clear that there is a real commitment by all of you to support the European aspirations of the Western Balkan countries.
DanishVi finansierer i denne forbindelse irlandske frivilliges indsats, som sikrer, at dette store arrangement for handicappede kan finde sted.
In this context, we will fund the hiring of Irish volunteers to make this major sporting festival for people with disabilities possible.
DanishDenne konference bør være åben for alle de berørte lande og konciperes som en langsigtet proces, ikke som et kort og tidsbegrænset arrangement.
This Conference should be open to all the countries concerned and should be devised as a long-term process, not a brief, momentary event.
DanishVi holdt et arrangement på universitetet i Graz, og her var folk mere interesserede i forfatningen end i giftsvampe og drømmetydning.
We do not need propaganda campaigns; instead, we need reliable information, in particular with regard to claims that the Constitution will benefit people.
DanishHvad indkøb af forsvarsmateriel angår, må vi bevæge os frem imod et europæisk våbenagentur og om fornødent bringe OCCAR og WEAG sammen i et løst arrangement.
On procurement, we must move towards a European armament agency, bringing together OCCAR and WEAG in a loose arrangement, if necessary.
DanishDet vil betyde, at dette arrangement bliver politiseret og vil også til en vis grad påvirke det fremtidige forhold mellem Kommissionen og Europa-Parlamentet.
This will lead to a politicizing of this organization and will also affect the future relationship of Parliament and Commission in a particular way.

Synonymer (engelsk) for "arrangement":

arrangement
arranged