Dansk-engelsk oversættelse af "arrogance"

DA

"arrogance" engelsk oversættelse

EN

"arrogant" dansk oversættelse

DA

arrogance {en}

volume_up
Her er der også hykleri og hensynsløshed og arrogance.
This, then, is hypocrisy, self-interest and presumption.
Det er ikke ment som arrogance, men vi har i EU den ledende rolle, og den kan vi også udfylde.
It is no presumption to say that we, the European Union, are in a leadership role, in which we can also, accordingly, present ourselves to the world.
Det, der gik galt dér, hr. formand Prodi - jeg tror, det er ganske vigtigt at erkende det - var den arrogance, Rådet lagde for dagen ved at foregive, at det er Europas forfatningsgiver.
What came unstuck there, President Prodi - and I think it is important that we recognise this - was Council's presumption that it is Europe's legislator.
EN

arrogant {adjektiv}

volume_up
It is highly insulting and arrogant of you to be treating the House in this manner!
Og det er meget fornærmende og arrogant af Dem at behandle Parlamentet på denne måde!
With the greatest of respect, it would be arrogant on our part not to do so.
Sagt med den allerstørste respekt ville det være arrogant af os ikke at gøre det.
It is disgraceful and embarrassing for the Commission to take such an arrogant and patronizing attitude.
Det er skandaløst og pinligt, at Kommissionen indtager en så arrogant og patroniserende holdning.

Eksempelsætninger "arrogance" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg mener, at det er en form for arrogance, som mange borgere ikke vil kunne acceptere.
I find this lack of action arrogant and it will not be accepted by many citizens.
DanishHvilken latterlig arrogance at tro, at vi er de andre moralsk overlegne!
How absurdly presumptuous of us to think we are morally superior to the others!
DanishOg hvilken arrogance er der ikke i de politiske kriterier, som man pålægger disse lande.
And what arrogance there is in the political criteria imposed on these countries.
DanishDet skræmte mig noget, at amerikanerne udviste både arrogance og uvidenhed.
I was quite alarmed at the arrogance and ignorance shown by the Americans.
DanishI denne Forsamling og Den Paritetiske Forsamling ser vi ofte stor europæisk arrogance.
In this Assembly and the Joint Assembly we too often see European arrogance going mad.
DanishVi kan ikke tillade os at være imødekommende over for en medspiller, som viser os arrogance.
We cannot be conciliatory towards a discussion partner who is being arrogant.
DanishVi har i denne uge været vidne til den spanske regerings arrogance i det spanske parlament.
This week in the Spanish Parliament we witnessed the Spanish Government's arrogance.
DanishHvad opnår man med en sådan arrogance fra den stærkes side over for den svage?
What is achieved by the arrogance of the strong towards the weak?
DanishDet er ikke udtryk for arrogance eller indbildskhed, det er en absolut tvingende nødvendighed!
It is not presumptuousness, it is not arrogance, it is an absolute necessity!
DanishJeg er vred over Det Forenede Kongeriges og USA ' s arrogance og overmod ved at starte denne krig.
I am angry at the arrogance and the hubris of the UK and the US in launching this war.
DanishVi skal indse, hvad ydmygelse og arrogance fra dem, der har magt og overskud, kan føre til.
Let us now realise what humiliation and arrogance from those with power and wealth can result in.
DanishDet er et udtryk for arrogance, også når de bliver stillet til regnskab.
This shows arrogance, even when they are called to account.
DanishDe herskendes arrogance forbereder altid sit eget fald!
The mighty, through their arrogance, invariably sow the seeds of their own downfall.
DanishKommissionens nyliberale arrogance må skræmme enhver demokrat.
The Commission's neo-liberal arrogance is scaring to any democrat.
DanishVi skal oplyse dem om, at arrogance er malplaceret her.
We must make it clear to them that there is no place here for arrogance.
DanishKommissionen, der ofte har været mistænkt for arrogance, har forstået at stige ned fra sin piedestal.
Although often suspected of arrogance, the Commission has managed to come down off its pedestal.
DanishDet er uden tvivl en fordel for Parlamentet, såfremt den ikke erstattes af Rådets arrogance.
That is undoubtedly a gain for Parliament, provided it is not replaced by arrogance on the Council's part.
DanishOg der skal handles, fordi manglen på straf opmuntrer til arrogance.
We must react, because impunity encourages arrogance.
DanishDeres fald skyldtes stolthed og ubehersket blind arrogance.
Their fall was caused by pride and unbridled blind arrogance.
DanishStædighed og arrogance har ofte kendetegnet Kommissionens opførsel.
Its behaviour has often been obstinate and arrogant.

Synonymer (engelsk) for "arrogant":

arrogant