Dansk-engelsk oversættelse af "artikel"

DA

"artikel" engelsk oversættelse

DA

artikel {en}

volume_up
artikel (også: ting)
Artikel 5 giver os lovgivningsproceduren, artikel 6 beskyttelsesproceduren.
Article 5 provides for a regulatory procedure, Article 6 for a safeguard procedure.
Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel er fastsat i artikel III-329.
The detailed arrangements for implementing this Article are set out in Article III-329.
Retsgrundlaget var Rom-traktatens artikel 235 og Euratom-traktatens artikel 203.
It was based on Article 235 of the Treaty of Rome and Article 203 of the Euratom Treaty.
artikel (også: genstand, punkt, vare)
volume_up
item {substantiv}
Dette støttes af ændringsforslaget til artikel 3, litra c.
This is corroborated by an amendment relating to Article 3, item c.
Hvilken artikel i forretningsordenen vil De gerne sige noget om, hr.
On which item of the agenda do you wish to speak, sir?
Næste punkt på dagsordenen er afgørelse om uopsættelig forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 112.
The next item is the vote on requests for urgent procedure pursuant to Rule 112.
artikel (også: hovedemne, indslag, komponent)
For at ændre dit Toolbar-sprog kan du læse denne artikel i Hjælp.
Learn how to enable or disable the Translate feature or change your Toolbar language.
Denne artikel burde figurere i den nye forfatning, det var legitimt, men ikke givet på forhånd!
The desire to see the content of this article feature in the future Constitution, is indeed legitimate but there was no guarantee that it would happen.
For det franske område eksisterede der allerede en anerkendelse af de særlige vilkår for de franske oversøiske departementer i Rom-traktatens artikel 227.
In fact, in the case of France, there was already recognition of the specific features of its overseas departments in Article 227 of the Treaty of Rome.

Eksempelsætninger "artikel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg der er nogle forudgående kontroller, som er fastsat i direktivets artikel 4.
There are already some ex ante controls laid down in article 4 of the directive.
DanishArtikel 160 fastlægger et middel, for så vidt angår de individuelle kommissærer.
Article 160 provides for a tougher remedy in respect of individual Commissioners.
DanishNavnlig opfordrer vi Sydafrika til at undertegne artikel 39 i Lomé-konventionen.
In particular, we call on South Africa to sign Article 39 of the Lomé Convention.
DanishIfølge artikel 116 kan formanden fastsætte en anden frist end fristen på en time.
Rule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.
DanishNetop det problem bliver behandlet i forbindelse med diskussionen om artikel 255.
It is precisely this problem that is dealt with in the discussion of Article 255.
DanishForslagets artikel 12 og 15 vedrører adgangen til information og rapportering.
Articles 12 and 15 of the proposal concern access to information and reporting.
DanishFru formand, jeg tager ordet for at minde om forretningsordenens artikel 101.
Madam President, I would like to speak on a point of order pursuant to Rule 101.
DanishDenne artikel forpligter Fællesskabet til at begynde at arbejde mod diskriminering.
That Article obliges the Community to commence action to counter discrimination.
DanishKommissæren vil sige, at retsgrundlaget i artikel 137 ikke giver hjemmel til det.
The Commissioner will say that the legal base in Article 137 will not permit this.
DanishDet samme gælder artikel 6 og de spørgsmål, der er omfattet af punkt 6.2 og 6.3.
The same applies to Article 6 and the matters governed by points 6.2 and 6.3.
DanishArtikel 23 i grundloven er imidlertid en potentiel tikkende bombe under alt dette.
Article 23 of the Basic Law, however, is a potential time bomb under all of this.
DanishFor det første artikel 67 om personers frie bevægelighed og indvandrerpolitikken.
Firstly, Article 67 on the free movement of persons and on immigration policy.
DanishArtikel 6 i traktaten drejer sig om de nationale forfatningsmæssige principper.
Article 6 of the Treaty makes reference to national constitutional principles.
DanishI artikel 6 hedder det, at tilsynsmyndigheden kan være en ikke-lovgivende instans.
In Article 6 it says that the supervisory authority can be a non-regulatory body.
DanishDenne artikel gælder for Google Chrome i Windows, Linux, Chrome OS og på Mac.
The following steps apply to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
DanishJeg mener, at det strider imod artikel 50 og bilag III i vores forretningsorden.
In my view this contravenes Rule 50 and Annex III of our Rules of Procedure.
DanishIkke alle aspekter af visumpolitikken er dækket af artikel 100 C i traktaten.
Not all aspects of visa policy are covered by Article 100c of the present Treaty.
DanishDet er, når De mener at kende kilden til den artikel og til den information.
That is when you think you know the source of that article and that information.
DanishFor det tredje er konventionerne i henhold til artikel K.3 skrækkelig tunge.
Thirdly, the conventions provided for in Article K.3 are desperately cumbersome.
DanishDer foretages derfor en differentiering i artikel 11 i det foreslåede direktiv.
Therefore, a differentiation is made in Article 11 of the proposed Directive.