Dansk-engelsk oversættelse af "asbest"

DA

"asbest" engelsk oversættelse

DA

asbest {en}

volume_up
1. byggeri
asbest
Asbest kan skade og dræbe, og asbestarbejderne skal beskyttes.
Exposure to asbestos can maim and kill and asbestos workers have to be protected.
Hvad er situationen ved parlamentshuset med hensyn til asbest?
What is the situation with the new Parliament building with regard to asbestos?
Vi ved alle, at asbest er en af de største trusler mod arbejdstagernes sundhed i EU.
We all know that asbestos is one of the greatest threats to workers ' health in the EU.

Eksempelsætninger "asbest" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi ved alle, at asbest er en af de største trusler mod arbejdstagernes sundhed i EU.
We all know that asbestos is one of the greatest threats to workers ' health in the EU.
DanishJeg glæder mig over, at direktivet sænker grænseværdierne for udsættelse for asbest.
I welcome the fact that this directive will lower the exposure limit values for asbestos.
DanishDerimod er der en meget stærk sammenhæng mellem asbest og mesotheliom.
On the other hand, the link with asbestosis and mesothelioma is very strong.
DanishTil sidst, forbuddet mod asbest er nævnt flere gange og af forskellige talere.
Lastly, the ban on asbestos has been mentioned several times and by several different speakers.
DanishAsbest kan skade og dræbe, og asbestarbejderne skal beskyttes.
Exposure to asbestos can maim and kill and asbestos workers have to be protected.
DanishHvad er situationen ved parlamentshuset med hensyn til asbest?
What is the situation with the new Parliament building with regard to asbestos?
DanishDer er store mængder asbest skjult på arbejdspladser, i hjemmene og på skoler og hospitaler.
We have massive amounts of asbestos hidden in our workplaces, homes, schools and hospitals.
DanishDet vil være etisk helt forkert, hvis EU eksporterer asbest til anvendelse i tredjelande.
It would be ethically quite wrong if the EU were to export asbestos for use in third countries.
DanishDet eneste asbest på de skibe er den asbest, som findes omkring enhver motor på et skib.
Those ships are dry cargo ships, they are not war vessels.
DanishDet er korrekt, at nogle former for asbest endnu ikke er forbudt.
It is true that some types of asbestos have not yet been banned.
DanishDet glæder mig, at produktion og markedsføring af asbest bliver forbudt i hele EU fra 2005.
I am delighted that the production and marketing of asbestos will be banned across the EU from 2005.
DanishJeg har selv tidligere arbejdet med asbest i forbindelse med fremstilling og tilslutning af rør og rørledninger.
In the past, I too handled asbestos when making and connecting pipes and tubing.
DanishDét er fremtiden, og ikke eksport af asbest til andre lande!
That, rather than the export of asbestos to the rest of the world, is where our future lies.
DanishDet er før gået galt for mig på dette punkt, da jeg stillede forslag til beskyttelse mod asbest.
I have come unstuck on this point before, when I made proposals for protection against asbestos.
DanishDer er imidlertid stadig flere millioner ton asbest i bygningerne i hele EU.
However, there are still millions of tonnes of asbestos in Europe's buildings throughout the European Union.
DanishHvorfor ikke gå videre til støj, asbest og andre områder, hvis det er sådant et skønt princip.
Why not go further and include noise, asbestos and other areas if it is such a splendid principle?
DanishMan har brugt asbest i meget lang tid, og nu er alle enige om, at man ikke skal bruge det længere.
For very many years we used asbestos and now everybody agrees that it should no longer be used.
DanishHar vi da slet ikke lært noget i forbindelse med asbest?
Have we really learned nothing from our experience with asbestos?
DanishErfaringer med de materialer, som kan erstatte asbest, har allerede eksisteret i årevis i flere lande.
The experience of many countries over many years should vouch for the use of substitute materials.
DanishI forbindelse med ødelæggelsen af byens idrætshal blev der frigjort asbest, som er spredt over hele byen.
The destruction of the sports stadium released asbestos into the air, which spread throughout the town.
Andre ord i vores ordbog