Dansk-engelsk oversættelse af "asiatisk"

DA

"asiatisk" engelsk oversættelse

DA

asiatisk {adjektiv}

volume_up
asiatisk
Efter asiatisk opfattelse opfattes Australien og New Zealand stadig som fremmede.
In Asian eyes, Australia and New Zealand are still seen as foreign bodies.
" Asiatisk " bruges i denne sammenhæng som en racistisk betegnelse, som skal beklages og stoppes.
" Asian ", in this context, is used as a racist term to be deplored and dropped.
Intet andet asiatisk land har så stort besvær med menneskerettigheder og demokrati.
No other Asian country is struggling with human rights and democracy as much as Burma.
asiatisk

Eksempelsætninger "asiatisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEfter asiatisk opfattelse opfattes Australien og New Zealand stadig som fremmede.
In Asian eyes, Australia and New Zealand are still seen as foreign bodies.
DanishIntet andet asiatisk land har så stort besvær med menneskerettigheder og demokrati.
No other Asian country is struggling with human rights and democracy as much as Burma.
DanishVi har endvidere konstateret en asiatisk efterspørgsel, der ser ud til at være vedvarende.
Later on, we noted the emergence of Asian demand which seems to be lasting.
DanishMen jeg vil gerne citere en asiatisk religiøs leder, som jeg hørte tale for nogen tid siden.
But I would like to quote an Asian religious leader who I heard speak some time ago.
Danish" Asiatisk " bruges i denne sammenhæng som en racistisk betegnelse, som skal beklages og stoppes.
" Asian ", in this context, is used as a racist term to be deplored and dropped.
DanishDer findes ingen asiatisk model eller europæisk for den sags skyld.
There is no Asian model, or, in fact, a European model.
DanishFor at kunne inddrage en asiatisk synsvinkel må man undersøge, hvilke forskellige forhold, der gør sig gældende.
In order to include the Asian point of view the various existing conditions need to be studied.
DanishFranskmændene var i Vestafrika, da den første russer overskred Ural østpå for at erobre asiatisk område.
The French were in West Africa when the first Russian crossed the Urals in order to conquer Asian territory.
DanishBegivenhederne strækker sig fra en Øst-Vest filmfestival til udstillinger af asiatisk kunst og koncerter med asiatisk musik.
Events range from an East-West film festival to exhibitions of Asian arts and concerts of Asian music.
DanishEuropæisk-asiatisk samarbejde inden for energi
DanishDet er i øvrigt ikke tilfældigt - heller ikke på symbolsk plan - at FN ' s nye generalsekretær kommer fra et asiatisk land.
Nor is it a coincidence – even at a symbolic level – that the new UN Secretary General will come from Asia.
DanishMåske bliver vi ikke længere kontrolleret så tit, men spørg venligst mennesker med sort hudfarve eller af asiatisk herkomst.
Perhaps we are not checked as often as we used to be, but try asking black people or people of Asian origin.
DanishMan bør på en eller anden måde fremme eksempelvis asiatisk og østeuropæisk filmproduktions adgang til EU-markedet.
In one way or another one must encourage, for example, Asian and Eastern European film production to reach the EU market.
DanishSom tidligere nævnt tillades ingen kommerciel import af fjerkrækød fra noget asiatisk land, hvor sygdommen forekommer.
As I said earlier, no commercial imports of poultry meat are allowed from any Asian country where the disease is present.
DanishHvis De imidlertid udskifter halvdelen af det britiske personale med asiatisk personale, falder lønomkostningerne til 19 millioner francs.
However, if you replace half the British crew with Asian sailors, the wage costs fall to FF 19 million.
DanishDette er ikke sket i løbet af de seneste uger eller måneder, vi har faktisk haft en asiatisk invasion af billige tekstiler siden 1990 ' erne.
In both cases, those who lost most were the workers in the sector, who know the road to unemployment.
DanishMan har i sin tid - jeg husker ikke mere, hvilken asiatisk politiker det var - sagt, at landminer var de fattige folkeslags atombomber.
It was once said - I no longer know by which Asian politician - that landmines are the nuclear bombs of poor nations.
DanishDet er positivt - det vil jeg indrømme - at der blev opnået enighed om et rammeprogram for det asiatisk-europæiske samarbejde.
It is good - I freely admit - that some agreement was reached on a framework programme for cooperation between Asia and Europe.
DanishSom asiatisk kvinde i Storbritannien har jeg førstehåndskendskab til de skadelige virkninger, racismen kan have på mennesker og samfund.
As a British Asian woman, I have experienced first-hand the damaging effects racism can have on people and communities.
DanishTypiske eksempler er et europæisk rederi, der administrerer 550 skibe, mens et andet, asiatisk ejet, rederi administrerer 112 skibe.
Typical examples are a European-owned shipping company which operates 550 ships and an Asian-owned company which operates 112 ships.