Dansk-engelsk oversættelse af "aspekt"

DA

"aspekt" engelsk oversættelse

EN
DA

aspekt {et}

volume_up
aspekt (også: perspektiv, syn)
Et andet aspekt, der omhandler forbrugerbeskyttelsen, er det sociale.
Another aspect involving consumer protection is the social aspect.
Et vigtigt aspekt i turistsektoren er beskæftigelsen og beskæftigelsespotentialet.
An important aspect of the tourism industry is employment and potential employment.
Dette aspekt bliver forhåbentlig ikke syltet på ministerkonferencen i Bonn.
Hopefully this aspect will not be neglected at the ministerial conference in Bonn.

Eksempelsætninger "aspekt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi mener navnlig, at den del, der omhandler dette aspekt, er utilfredsstillende.
In particular, we consider the part dedicated to this point to be unsatisfactory.
DanishDer er afslutningsvis endnu et aspekt ved denne tragedie, som vi ikke må glemme.
Finally, there is yet another aspect of this tragedy which we must not forget.
DanishMed hensyn til proceduren er der et andet aspekt, som jeg ønsker at understrege.
With regard to the procedure, there is a matter to which I wish to draw attention.
DanishJeg er interesseret i at høre kommissær Brittans betragtninger om dette aspekt.
I would be interested to hear Commissioner Brittan's observations on that aspect.
DanishEt særligt aspekt er sygdommens menneskelige variant og behandlingsaktiviteten.
A specific concern is the human form of the disease and the care that is provided.
DanishDet andet aspekt, som jeg gerne kort vil ind på, er det budgetmæssige aspekt.
The second point that I should like to mention quickly is the budgetary aspect.
DanishEt vigtigt aspekt i turistsektoren er beskæftigelsen og beskæftigelsespotentialet.
An important aspect of the tourism industry is employment and potential employment.
DanishJeg har sikkert nok hørt det en gang tidligere, men det er kun et aspekt af det.
Swine fever, yes, but as a cause of foot and mouth disease it is new to me.
DanishDet bringer mig videre til det andet aspekt, der er konsistens og komplementaritet.
That brings me to the second aspect, which is consistency and complementarity.
DanishDet er det monetære aspekt, der behersker den politiske og økonomiske debat.
It is the single currency which is dominating the political and economic debates.
DanishFor os i Parlamentet er det altid et vigtigt aspekt, hvordan man behandler mindretal.
For us in Parliament, the treatment of minorities is always an important factor.
DanishEt tredje aspekt, som jeg synes er vigtigt, er det nye sikkerhedsforskningsprogram.
A third aspect that I see as important is the new security research programme.
DanishJeg mener, at dette aspekt skal tages meget alvorligt i ØKOFIN-Rådets arbejdsplan.
In my opinion, this question should be high up on the agenda of the Ecofin Council.
DanishJeg vil understrege et andet aspekt, som er familiens og samfundets ændrede rolle.
Another aspect I want to highlight is the changing role of the family and community.
DanishDette er et aspekt af den landbrugsreform, vi foreslår gennemført i de kommende år.
That is part of the agricultural reform we are proposing for the years ahead.
DanishDet andet aspekt vedrører forskningen, som har en klar og uundgåelig etisk profil.
The second aspect concerns research, which has clear and unavoidable ethical facets.
DanishDet første aspekt vedrører euroens omkostninger for brugerne fra den 1. januar 1999.
The first relates to the expenses borne by euro users from 1 January 1999 onwards.
DanishEt grundlæggende aspekt i NTA er udvikling af kontakter mellem befolkningerne.
A fundamental aspect of the NTA is the development of links between peoples.
DanishDet var første gang nogensinde, at det multilaterale aspekt blev behandlet direkte.
It was the first time ever that the multilateral aspect had been addressed directly.
DanishAlligevel vil jeg gøre opmærksom på et aspekt vedrørende målgruppepolitikken.
But I should like to raise here the question of policy with regard to target groups.