Dansk-engelsk oversættelse af "asyl"

DA

"asyl" engelsk oversættelse

DA

asyl {et}

volume_up
asyl
Kommissionen blander indvandring af økonomiske årsager sammen med asyl.
The Commission lumps economically motivated immigration and asylum together.
Der må øjeblikkeligt iværksættes én europæisk asyl-og indvandrerpolitik.
We need to introduce a single European asylum and immigration policy immediately.
Disse områder - asyl, indvandring og grænsekontrol - bliver nu fælles politikker.
These areas of asylum, immigration and border controls are now going to be common policies.

Eksempelsætninger "asyl" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er rent faktisk at kriminalisere ofre, folk, der søger asyl og et opholdssted.
It is basically criminalising victims, people who are seeking asylum and refuge.
DanishHr. formand, anmodningerne om asyl har ikke fordelt sig jævnt, således som hr.
The applications for asylum are not distributed evenly, as Mr Pirker pointed out.
DanishHr. formand, der vil ikke ske meget nyt vedrørende indvandring og asyl i Sevilla.
Mr President, little new action on immigration and asylum will emerge from Seville.
DanishEndnu flere tusinder har søgt asyl, og hele befolkningen lever i frygt for vold.
Thousands more have sought asylum and the whole population lives in fear of violence.
DanishJunilisten er modstander af en fælles europæisk politik om asyl og flygtninge.
The June List is opposed to a single common European policy on asylum and refugees.
DanishLigesom mange andre vil jeg også komme ind på asyl- og flygtningepolitikken.
Like many others, I would also like to bring up the asylum and refugee policy.
DanishDet er endvidere vigtigt, at de, der søger om asyl, hurtigt opnår retssikkerhed.
It is also important for asylum-seekers to quickly obtain legal security.
DanishMen det modsatte gælder for resultaterne inden for asyl- og indvandringspolitikken.
And also the results we are already seeing of the new policy on asylum and migration.
DanishLad os sikre, at enhver har mulighed for at få sin ansøgning om asyl behandlet.
Let us ensure that everyone can have their request for asylum considered.
DanishI forbindelse med asyl og indvandring har det i sandhed været en underlig dag.
With regard to asylum and immigration, the truth is that I have been perplexed all day.
DanishDer må øjeblikkeligt iværksættes én europæisk asyl-og indvandrerpolitik.
We need to introduce a single European asylum and immigration policy immediately.
DanishDenne artikel respekterer protokollen om asyl, der er knyttet til forfatningen som bilag.
This Article is in line with the Protocol on Asylum annexed to the Constitution.
DanishNår de opholder sig i medlemsstaterne, har de ret til asyl og beskyttelse.
When they are in Member States they have the right to asylum and protection.
DanishDet ville have været konsekvent at gøre det samme for områderne asyl og arbejdsmigration.
It would have been logical to do likewise for asylum-seekers and migrant workers.
DanishAt vende denne fiasko kræver en gennemgående ændring af asyl- og indvandringspolitikken.
This failure demands a thorough revision of the immigration and asylum policy.
DanishDenne meget brede formulering åbner døren for asyl til en masse nye indvandrere.
This extremely vague wording would open the asylum door to a whole crowd of new immigrants.
Danishfremskynde arbejdet om fastlæggelse af en fælles asyl- og indvandringspolitik og
speed up work on defining a common asylum and immigration policy; and
DanishDet fører tværtimod til, at det fantastiske gode ret til asyl bliver udhulet.
On the contrary, that leads to the great benefit of the right to asylum being nullified.
DanishDisse områder - asyl, indvandring og grænsekontrol - bliver nu fælles politikker.
These areas of asylum, immigration and border controls are now going to be common policies.
DanishDer blev sat nyt skub i arbejdet med at fastlægge en fælles asyl- og indvandringspolitik.
Work on defining a common asylum and immigration policy has received fresh impetus.