Dansk-engelsk oversættelse af "at gøre sig gældende"

DA

"at gøre sig gældende" engelsk oversættelse

DA

at gøre sig gældende {refleksivt verbum}

volume_up
at gøre sig gældende (også: gøre sig gældende)

Eksempelsætninger "at gøre sig gældende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet samme kan desværre ikke siges at gøre sig gældende for det tysksprogede mindretal i Slovenien.
Unfortunately one cannot say the same for the German-speaking minority in Slovenia.
DanishTakket være Javier Solana er EU begyndt at gøre sig gældende i fredsprocessen i Mellemøsten.
Thanks to Javier Solana, Europe has started to make its presence felt in the Middle East peace process.
DanishDe ønsker især at få en reel mulighed for at gøre sig gældende.
In particular they want a fair crack of the whip.
DanishDette betyder at tillade nogle virkninger af den økonomisk afmatning at gøre sig gældende på underskuddet, men bestemt ikke alle.
This means allowing some effects of the slowdown on the deficit, but certainly not all.
DanishKonsekvenserne heraf - hvad enten de er negative eller positive - kommer til at gøre sig gældende i hele Kaukasus-området.
The effects of the situation, whether negative or positive, will affect the entire Caucasus area.
DanishNu da dens mangfoldighed endelig er blevet anerkendt, er det op til Europa at gøre sig gældende på den internationale scene.
With its diversity finally recognised, it now remains for Europe to assert itself on the international stage.
DanishDe mindre virksomheders og producenters mulighed for at gøre sig gældende på markedet bekymrer mig meget i den henseende.
Another problem is the appendix which states which vitamins and minerals are to be permitted as food supplements.
DanishDenne støtte skader alvorligt andre landes, ikke mindst udviklingslandenes, muligheder for at gøre sig gældende på landbrugsmarkederne.
The EU spends nearly EUR five billion each year on subsidies of exports of its own agricultural produce.
DanishDet er en kendsgerning, at det foreliggende direktivforslag kommer til at gøre sig gældende på mange områder og vil få enorme virkninger.
The fact is that the present draft directive will impact on many areas and will have far-reaching effects.
DanishDette er et advarselssignal om den europæiske industris evne til at gøre sig gældende i den globale konkurrence i det hele taget.
What you are asking sounds the alarm about whether European industry is at all able to hold its own in relation to global competition.
DanishI samme forbindelse bør EU, hvis det ønsker at gøre sig gældende i cyberspace, oprette et domænenavn i lighed med medlemslandene.
In the same context, if the European Union wishes to exist in cyberspace, it will have to create a domain name like its Member States.
DanishVi må opfordre Kommissionen til at gøre sig gældende, holde op med at være tilbageholdende og udarbejde en handlingsplan for bioteknologi i Europa.
We look to the Commission to rouse itself, to shed its reticence and give a resolute lead with a bio-Europe action plan.
DanishDernæst kommer klart nok konkurrenceevne, miljøbeskyttelse, samordning og muligheden for at gøre sig gældende på andre markeder.
Then, of course, we should look at competitiveness, environmental protection, coordination, the possibility of having a presence in other markets.
DanishJeg vil her opfordre Parlamentet til at gøre sig gældende ved at lægge pres på medlemsstaterne, så de gennemfører dette direktiv i princippet.
I call here on Parliament to also play an important role in exerting pressure on the Member States to get them to adopt this directive in principle.
DanishMen vi må tage hensyn til den træthed, som begynder at gøre sig gældende hos donatorerne, og de økonomiske problemer, som mange medlemsstater står overfor.
But we should also bear in mind the fatigue which has begun to show among donors and the economic problems that many Member States are encountering.
DanishHr. formand, jeg er glad for, at Parlamentet i samarbejde med Rådet nu endelig kan give Europa en chance for at gøre sig gældende på GMO ' ernes område.
Mr President, I am pleased that Parliament, in collaboration with the Council, is now finally in a position to give Europe a chance to make its influence felt in the sphere of GMOs.
DanishAlt dette overrasker mig ikke, for i dette århundrede er det lykkedes nogle vanvittige og uforståelige fænomener som nazismen, fascismen og kommunismen at gøre sig gældende i adskillige år.
None of this surprises me: during this century crazy and incomprehensible things such as Nazism, Fascism and Communism have managed to gain power.
DanishMed tværnationale lister kan mindretalsgrupper, der lever spredt over de forskellige medlemsstater, opnå mulighed for at gøre sig gældende og endog for at blive repræsenteret i Europa-Parlamentet.
Thanks to the transnational lists, minority groups spread throughout the Member States may find a way of increasing their standing and even of being represented within the European Parliament.