Dansk-engelsk oversættelse af "attest"

DA

"attest" engelsk oversættelse

EN

"to attest" dansk oversættelse

DA

attest {en}

volume_up
Den rejsende skal i så fald medbringe en attest udstedt af en kompetent national myndighed.
These individuals must be in possession of a certificate issued by a competent national authority.
Jeg tror, at alle forsøg på at skabe en sådan europæisk attest bare vil munde ud i et omfattende bureaukrati.
I think that any attempt to introduce such a European certificate will only lead to more bureaucracy.
Denne attest vil uden tvivl sende et vigtigt signal til markederne, og den vil bidrage betydeligt til energibesparelsen.
This certificate will certainly be of great value as a signal within the markets and will contribute significantly to energy saving.
EN

to attest [attested|attested] {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "attest" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil dog også gerne give Kommissionen en attest for denne vilje.
I can, however, confirm that the Commission seeks to apply this principle.
DanishDen rejsende skal i så fald medbringe en attest udstedt af en kompetent national myndighed.
These individuals must be in possession of a certificate issued by a competent national authority.
DanishDette certifikat skal suppleres af en attest udstedt af den jernbanevirksomhed, lokomotivføreren er ansat i.
The measures also seek to improve the often poor standards of freight services.
DanishDet ville virkelig være en attest til Kommissionen om, at alt var i orden i 1996.
To do so would actually be to give the Commission a clean bill of health, a confirmation that everything was in order in 1996.
DanishJeg tror, at alle forsøg på at skabe en sådan europæisk attest bare vil munde ud i et omfattende bureaukrati.
I think that any attempt to introduce such a European certificate will only lead to more bureaucracy.
DanishIfølge Kommissionens forslag bør denne attest indføres for alle chauffører, som arbejder for EU-virksomheder.
According to the Commission proposal, this attestation should be introduced for all drivers who work for Community businesses.
DanishDet første er, at alle Unionens bygninger er forpligtet til at have en attest, som vurderer bygningernes energieffektivitet.
The first is the obligation for all buildings in the Union to hold a certificate testifying to their energy efficiency.
DanishDenne attest vil uden tvivl sende et vigtigt signal til markederne, og den vil bidrage betydeligt til energibesparelsen.
This certificate will certainly be of great value as a signal within the markets and will contribute significantly to energy saving.
DanishEndvidere, findes der i EU-lovgivningen et krav om en sådan attest, og hvorledes er reglerne på dette område i de øvrige EU-lande?
Does EU legislation require such authorisation, and what are the rules in this respect in the other Member States of the Union?
DanishDerfor har Kommissionen stillet forslag om for alle chauffører, som kører med lastbiler fra EU-virksomheder, at indføre en entydig attest.
That is why the Commission has proposed introducing a uniform driver attestation for all drivers who drive lorries from Community businesses.
DanishLigesom vi heller ikke mener, at der er behov for en attest med et» europæisk kvalitetsmærke« eller en» europæisk status« for unge volontører.
We also do not think that there is a need for a certificate with a 'European quality seal ' or a 'European statute ' for young volunteers.
DanishDen gik ud på, at al kødimport fra andre EU-lande skulle ledsages af en attest om, at kødpartiet var frit for salmonella.
The derogation was that all meat imports from other EU countries should be accompanied by a certificate to say that the consignment of meat was free of salmonella.
DanishNår den alligevel ikke kan godkende forslaget, så er det, fordi eksportøren muligvis ikke kan forlange en sådan attest af modtagerlandet i alle tilfælde.
If it cannot accept it, however, it is because the exporter may not be able in every case to demand such a certificate from the receiving country.
DanishKan kommissæren forklare, hvorfor prøveeksemplarerne for den i artikel 6 nævnte attest og den i artikel 7 nævnte kontrolformular eller rejseformular mangler?
Can the Commissioner explain why the models for the documents under Article 6 and the check list or travel documentation under Article 7 are missing?
DanishDernæst er der problemet med en lokomotivførers manglende overholdelse af visse krav, når først han har opnået grundcertifikatet og den harmoniserede supplerende attest.
In the eyes of the Commission, allowing such dispensations for whole countries poses some real questions and that is why it is not in favour of it.
DanishDet ville være interessant, om den attest, der udstedes, kunne blive en slags europæisk kvalitetsmærke som dokumentation for volontørens resultater, herunder de sproglige.
It would be interesting to deliver a certificate that could become a sort of European label certifying the trainee's knowledge, including linguistic skills.