Dansk-engelsk oversættelse af "attitude"

DA

"attitude" engelsk oversættelse

EN

"attitude" dansk oversættelse

volume_up
attitude {substantiv}
DA

attitude {en}

volume_up
attitude (også: holdning, stilling)
Jeg vil gerne takke Kommissionen for en yderst konstruktiv attitude.
I would like to thank the Commission for its very constructive attitude.
Vi antager til tider en alt for nedladende attitude over for disse kandidatlande.
Sometimes we adopt too much of a patronising attitude towards these candidate countries.
At åbne for en tilladende attitude over for såkaldte lette narkotika ville være ødelæggende.
To embrace a permissive attitude towards so-called soft drugs would be devastating.
EN

attitude {substantiv}

volume_up
It is an attitude towards human beings, towards mankind as a whole.
Det drejer sig om en holdning til mennesket, om en holdning til menneskeheden.
Regrettably, this decision and the attitude giving rise to it comes as no surprise.
Beklageligvis overrasker denne beslutning og denne holdning os dog ikke.
This increasing prevalent basic attitude is dictated by financial considerations.
Økonomiske overvejelser tvinger dem til i stigende grad at indtage denne holdning.
I would like to thank the Commission for its very constructive attitude.
Jeg vil gerne takke Kommissionen for en yderst konstruktiv attitude.
Sometimes we adopt too much of a patronising attitude towards these candidate countries.
Vi antager til tider en alt for nedladende attitude over for disse kandidatlande.
To embrace a permissive attitude towards so-called soft drugs would be devastating.
At åbne for en tilladende attitude over for såkaldte lette narkotika ville være ødelæggende.
The Council must express itself, the Union must express itself, UN must take a clear position on the attitude to be adopted towards this regime.
Rådet - Unionen - må kræve, at FN tager klart stilling til, hvordan FN skal forholde sig til dette styre.

Eksempelsætninger "attitude" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi antager til tider en alt for nedladende attitude over for disse kandidatlande.
Sometimes we adopt too much of a patronising attitude towards these candidate countries.
DanishAt åbne for en tilladende attitude over for såkaldte lette narkotika ville være ødelæggende.
To embrace a permissive attitude towards so-called soft drugs would be devastating.
DanishVi skal have en virkelighedstro og åben attitude over for såvel muligheder som problemer.
We must have a truthful and open-minded attitude both to opportunities and difficulties.
DanishI EU accepterer vi ikke den truende attitude, som Beijing undertiden indtager over for Taiwan.
In the EU, we do not accept Beijing’ s occasionally threatening stance towards Taiwan.
DanishJeg vil gerne takke Kommissionen for en yderst konstruktiv attitude.
I would like to thank the Commission for its very constructive attitude.
DanishI den seneste tid har vi i hvert fald set en ny attitude hos Den Europæiske Investeringsbank.
We have at least recently encountered a new attitude from the EIB.
DanishPå langt sigt vil en sådan attitude være en uoverkommelig hindring for Tyrkiets tiltrædelse.
In the medium term, an attitude of this kind would be an insurmountable obstacle to Turkey's accession.
DanishVi må vise, at vi ikke accepterer en antifaglig attitude eller social dumping som et konkurrencemiddel.
We must show that we do not accept anti-union attitudes or social dumping as a means of competition.
DanishDen attitude er efter min overbevisning en opskrift på fiasko.
I think that that attitude is a recipe for failure.
DanishParlamentet kan ikke længere acceptere en sådan attitude.
Parliament can no longer tolerate such behaviour.
DanishRådet er dog ikke blevet vildledt af denne attitude og har stemt for en forlængelse af markedsordningen på fem år.
The Council was not wrong-footed by this approach and opted to renew this COM for a further five-year period.
DanishDet er klart, at en sådan attitude er beklagelig.
DanishDenne uansvarlige attitude, som medlemsstaternes regeringer udviser over for beskyttelsen af miljøet, bør ikke tolereres.
This irresponsible attitude shown by Member State governments towards protection of the environment should not be tolerated.
DanishDen miskreditering i offentligheden af EU, som ligger i den attitude, vil med Cashmans betænkning blive bragt til ophør.
This is the attitude behind the poor opinion people have of the EU, an opinion which Mr Cashman's report will change for the better.
DanishDet faktum, at Tyrkiet ikke anerkender en af EU ' s medlemsstater, er et tegn på landets attitude forud for forhandlingsprocessen.
The fact that Turkey does not recognise one of the Member States is an indication of her attitude as she enters the negotiation process.
DanishDerfor spørger Kommissionen sig selv, om ikke netop en fælles forhandlingsstart med alle ansøgerlandene er en meget kunstig attitude.
That is why the Commission wonders whether a joint start in negotiations with all candidates would not be an extremely artificial approach.
DanishDeres venlige og varme attitude overvældede os alle og gav disse unge mennesker inspiration og opmuntring til at se deres problemer i øjnene.
Your friendly and very warm attitude overwhelmed us all and gave these young people the inspiration and encouragement to face their problems.
DanishTyrkiets attitude over for Den Europæiske Union er provokerende, og landet opmuntres både af europæiske regeringers holdninger og af vor egen overbærenhed.
Turkey's attitude towards the European Union is provocative and is encouraged both by the stance of some European governments and by our own tolerance.
DanishJeg vil gerne takke både ordføreren og skyggeordføreren for deres støtte og konstruktive attitude, som i høj grad har bidraget til at gøre alt dette muligt.
I should like to thank both the rapporteur and the shadow rapporteur for their support and their constructive attitudes which have greatly contributed to making all this possible.
DanishDa forholdet mellem Den Europæiske Union og Tyrkiet udvikler sig i en stadig mere positiv retning, bør vi udvise en mere behersket attitude i vores holdning til tyrkiske spørgsmål.
As relations between the European Union and Turkey develop in an increasingly positive manner, we need to take a measured approach in our comments on Turkey's problems.

Synonymer (engelsk) for "attitude":

attitude