Dansk-engelsk oversættelse af "audiovisuel"

DA

"audiovisuel" engelsk oversættelse

DA

audiovisuel {adjektiv}

volume_up
1. teknologi
audiovisuel
Der eksisterer sådan set endnu ikke nogen europæisk audiovisuel politik.
To put it bluntly, a European audiovisual policy has yet to materialise.
Beskæftigelsespolitik, audiovisuel politik, og jeg kunne blive ved.
Employment policy, audiovisual policy, the list is endless.
Vi ved, at audiovisuel programmering ikke er let i Den Europæiske Union.
We know that audiovisual programming is not easy inside the European Union.

Eksempelsætninger "audiovisuel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi ved, at audiovisuel programmering ikke er let i Den Europæiske Union.
We know that audiovisual programming is not easy inside the European Union.
DanishDer eksisterer sådan set endnu ikke nogen europæisk audiovisuel politik.
To put it bluntly, a European audiovisual policy has yet to materialise.
DanishBetydningen af en pulserende, europæisk baseret audiovisuel industri kan ikke overvurderes.
People go to the cinema more often in Ireland than in any other EU country.
DanishMan må erkende, at projektprofilen for audiovisuel produktion er mere kortvarig.
The fact that the project profile for audiovisual production is more shortterm must be acknowledged.
DanishBeskæftigelsespolitik, audiovisuel politik, og jeg kunne blive ved.
Employment policy, audiovisual policy, the list is endless.
DanishSMV ' ers adgang til banklån er en afgørende faktor for udviklingen af en stærk audiovisuel industri.
Such action would enable a large number of businesses to have increased access to bank loans, as the risks would be reduced.
DanishKulturudvalget er delt i tre dele: en uddannelses- og ungdomsdel, en kulturel og audiovisuel del og en informationsdel.
The Culture Committee is divided into three parts: education and youth, cultural and audiovisual, and information.
DanishDet er heller ikke tilstrækkeligt til at udvikle en virkelig europæisk audiovisuel politik over for amerikanerne.
It will not enable us to develop a genuine European audiovisual policy to challenge the American hegemony in this domain.
DanishNår det er gjort, kan vi alle se frem til, at Ungarn bliver medlem af Unionen, og at den også har en god audiovisuel sektor.
When that is achieved, we can all look forward to Hungary joining the Union and having a good audiovisual sector as well.
DanishMed flerdoblingen af udstyret til audiovisuel transmission opstår også problemet med grænserne for de audiovisuelle værker.
Given that there are so many audiovisual broadcasting channels, there is also the problem of frontiers for audiovisual works.
DanishDette væsentlige aspekt er omfattet af eksterne aktioner under europæisk audiovisuel politik set i lyset af udvidelsen.
This central concern is taken into account as part of the external action of the European audiovisual policy under the heading of enlargement.
DanishDet handler om opbygningen af en stærk, konkurrencedygtig audio-visuel industri, som kan skabe mere end 1 million nye arbejdspladser i Europa inden år 2000.
It is about building a strong and competitive audio-visual industry which should offer more than 1 million new European jobs by the year 2000.
DanishParlamentet har allerede taget spørgsmålet op om denne lige ret til at deltage gennem henvisningen til situationen i lande med begrænset audiovisuel kapacitet.
Parliament has already addressed this equitable right to participate with its reference to the position of countries with small audiovisual capacity.
DanishHvordan kan man fremme udviklingen af en stærk og dynamisk audiovisuel sektor, når den viser en række svaghedstegn netop på grund af manglende investeringer?
For how can a strong, dynamic audiovisual sector be developed, when this sector has certain weaknesses which are directly attributable to underinvestment?
DanishJeg har også været meget opmærksom på bemærkningerne fra en række medlemmer om de nye medlemsstater og om lande med en lav audiovisuel produktionskapacitet og lande, som dækker et lille sprogområde.
Members ’ demands concerning the protection of young people against any possible forms of abuse are therefore taken into account.
DanishHr. formand, ærede kommissær, egen audiovisuel produktion har en meget vigtig funktion som vogter og udvikler af kulturer og kulturel mangfoldighed i de europæiske lande.
Mr President, Commissioner, audiovisual production has an important role in preserving and developing the cultures of European countries and Europe's cultural diversity.
DanishFor det første for at stå stærkere som befolkning og som europæisk helhed i den nødvendige modstand mod en alt for påtrængende amerikansk audiovisuel imperialisme.
First of all, it enables us as individual nations and as the Union as a whole to take a stronger stand against America's audiovisual imperialism, which is already far too intrusive.
DanishEndelig har De ret i at vægte behovet for at skabe en mere global og mere systematisk audiovisuel politik som foretrukken vektor for EU ' s information og kommunikation.
My final point is that you are right to stress the need to develop a more global and more systematic audio-visual policy as a prime source of information and communication for the European Union.