Dansk-engelsk oversættelse af "autoritær"

DA

"autoritær" engelsk oversættelse

DA

autoritær {adjektiv}

volume_up
Tyrkiet er et islamisk land med en overvejende autoritær og patriarkalsk kultur.
Turkey is an Islamic country with a predominantly authoritarian and patriarchal culture.
Det er virkelig en autoritær adfærd, der bør ændres.
This really is the type of authoritarian attitude which should be a thing of the past.
For blot to år siden blev Indonesien stadig styret af en autoritær leder med militærets støtte.
Only two years ago Indonesia was still ruled by a military-backed authoritarian leader.
autoritær
autoritær (også: autoritativ, myndig)

Eksempelsætninger "autoritær" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTyrkiet er et islamisk land med en overvejende autoritær og patriarkalsk kultur.
Turkey is an Islamic country with a predominantly authoritarian and patriarchal culture.
DanishKommissionen bør ikke følge en uigennemsigtig, autoritær fremgangsmåde uden folkelig støtte.
The Commission is not entitled to act without transparency, democracy or popular support.
DanishFor blot to år siden blev Indonesien stadig styret af en autoritær leder med militærets støtte.
Only two years ago Indonesia was still ruled by a military-backed authoritarian leader.
DanishDet er virkelig en autoritær adfærd, der bør ændres.
This really is the type of authoritarian attitude which should be a thing of the past.
DanishI sidste måned frigjorde Kirgisistan sig for en autoritær leder efter et uærligt valg.
There are however further aspects of the uprising in Kyrgyzstan that distinguish it from others of its kind.
DanishHar Rådet drøftet andre måder at få den belarussiske præsident til at være mindre autoritær i sit præsidentstyre på?
Has the Council discussed other ways of getting the Belarussian President to be less authoritarian in his presidential control?
DanishMåden hvorpå denne traktat er kommet i stand, er et skoleeksempel på autoritær adfærd og den belarussiske regerings holdning.
The way in which this treaty has come about is typical of the authoritarian behaviour and attitude of the Belarus Government.
DanishEfter at have overvejet det grundigt har disse udtænkt en procedure, som i bund og grund er autoritær og centralistisk.
If we ignore it, then REACH and all future chemicals regulation will be tied to test methods that deserve only to be consigned to history.
DanishBekæmpelsen af terrorisme tjener nu til at retfærdiggøre enhver foranstaltning af repressiv, autoritær eller diskriminerende art.
I am not going to go too far into this, but there are 700 people there, awaiting trial in a situation which is legally indefensible.
DanishDer er ingen tvivl om, at der er tale om en overcentralistisk og autoritær institution, som ophæver enhver form for national suverænitet.
This is, without doubt, an overly centralised and arbitrary institution which does away with any sense of national sovereignty.
DanishPræsident Lukasjenko må forstå, at vi her i Europa ikke kan gå med til et sådant ekstremt eksempel på udemokratisk og autoritær optræden.
President Lukaschenko will have to understand that we in Europe will not condone such extremes of undemocratic and authoritarian behaviour.
DanishHr. formand, dette er ikke blot en autoritær udtalelse, den røber også en foragt for en modstander, som er i modstrid med den demokratiske ånd.
Mr President, this is not only an arrogant expression, it also shows contempt for an opponent which is incompatible with the democratic spirit.
DanishDette fører også til en autoritær indfaldsvinkel, hvor beslutningerne styres af økonomiske interesser og ikke træffes af alle i fællesskab.
This also results in an authoritarian approach in which decisions are governed by economic interests instead of being taken by everyone collectively.
DanishMåske ligger disse indbyrdes modsatte symboler heller ikke helt så fjernt fra hinanden, eftersom de hver for sig på deres måde er udtryk for en autoritær stat.
These symbols are perhaps not as contradictory as they first appear, each reflecting as it does a facet of an authoritarian state.
DanishHr. formand, jeg stemte imod denne tekst, da den ikke lover eller opbygger noget demokratisk Europa, men derimod en autoritær centralstat.
Mr President, I voted against this text because it offers no prospect or contribution to a democratic Europe, favouring an authoritarian centralized state.
DanishDen store geografiske afstand mellem Bruxelles og nævnte områder må ikke føre til, at Kommissionen skjuler sig bag en autoritær holdning.
Otherwise, because of the geographical distance between Brussels and the areas in question, it will seem as if the Commission is hiding behind an authoritarian attitude.
DanishMen vi skal ikke skabe en præcedens, der i morgen kan føre til, at offentlige magter på autoritær vis kan blande sig i andre endnu ukendte debatter.
However, we are not setting a precedent which could be used in the future by public authorities to intervene in an authoritarian manner in other, as yet unknown, debates.
DanishEn autoritær leder, shahen, overtog igen magten, men fik efterfølgende stadig flere modstandere i Iran, fordi han plejede sit magtbegær og glemte sit folk.
An authoritarian ruler, the Shah, returned to power, but he proceeded to make ever more enemies in his own country on account of his lust for power and his neglect of his people.
DanishDet nuværende Tyrkiet er en autoritær stat med militær overmagt, politiske fanger, censur, partiforbud, grænsekonflikter og et valgsystem, som udelukker mindretal.
Present-day Turkey is an authoritarian state with superior military power, political prisoners, censorship, party bans, border conflicts and an electoral system that excludes minorities.
DanishPræsident Lukasjenko viser sig stadig mere som en autoritær leder, som ikke interesserer sig særlig meget for demokratiske regler om f.eks. pressefrihed, foreningsfrihed og ytringsfrihed.
President Lukashenko is increasingly showing himself to be an authoritarian leader who pays scant regard for democratic rules of press freedom, freedom of assembly and freedom of expression.