Dansk-engelsk oversættelse af "autoriteter"

DA

"autoriteter" engelsk oversættelse

DA

autoriteter {flertal}

volume_up
autoriteter
Naturligvis er en afgørende respekt fra de jugoslaviske og serbiske autoriteter over for mindretallene nødvendig.
The Yugoslav and Serb authorities must naturally take a firm line in their dealings with the minorities.
Vi må bekæmpe forfaldet, men det kan vi kun gøre, hvis vi styrker de demokratiske autoriteter.
We must tackle the signs of disintegration, but we can only do so by strengthening the country's democratic authorities.
Dette beslutningsforslag er heller ikke så spændende, måske med undtagelse af punktet om udstedelsen af visa til autoriteter fra Taiwan.
This resolution is not terribly exciting, except maybe for the point about issuing visas for authorities from Taiwan.

Eksempelsætninger "autoriteter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet samme gælder behovet for uddannelse af politibetjente og andre autoriteter.
Likewise the necessity for training of police officers and others in authority.
DanishDe er ofte koncentreret om at give magt til autoriteter og ignorere borgernes rettigheder.
They seem to us very often to concentrate on giving power to those in authority and ignoring the rights of the citizen.
DanishVi må bekæmpe forfaldet, men det kan vi kun gøre, hvis vi styrker de demokratiske autoriteter.
We must tackle the signs of disintegration, but we can only do so by strengthening the country's democratic authorities.
DanishNaturligvis er en afgørende respekt fra de jugoslaviske og serbiske autoriteter over for mindretallene nødvendig.
The Yugoslav and Serb authorities must naturally take a firm line in their dealings with the minorities.
DanishDette beslutningsforslag er heller ikke så spændende, måske med undtagelse af punktet om udstedelsen af visa til autoriteter fra Taiwan.
This resolution is not terribly exciting, except maybe for the point about issuing visas for authorities from Taiwan.
DanishShiitiske ekstremister er ansvarlige for de uroligheder, som man i vid udstrækning kunne opleve i Bahrain, og disse ekstremister ledes at iranske autoriteter.
Shiite extremists, guided by the Iranian authorities, are responsible for the unrest one has seen in Bahrain generally.
DanishRovdriften i Fællesskabets fiskerisektor er så alvorlig, at videnskabelige autoriteter har anbefalet en hastig reduktion i fangsterne på op mod 40 %.
Over-exploitation is so severe in Community fisheries that the scientific authorities have recommended rapid reductions of the exploitation levels of up to 40 percent.
DanishEndelig kan man i forbindelse med international ret og overholdelsen af de indgåede aftaler ikke føre en politik, hvor der er to forskellige autoriteter og to forskellige foranstaltninger.
Finally, the policy of double standards should not be applied within the framework of international law and of the respect for agreements signed.
DanishBeslutningsforslaget henvender sig efter min opfattelse ikke blot til Vatikanet, men er samtidig en appel til alle kirkelige autoriteter om at handle i overensstemmelse med den kristelige etik.
In my opinion, the resolution not only addresses the Vatican, it also appeals to all church authorities to act in line with Christian ethics.
DanishForbindelserne mellem Indonesien og EU kan kun forbedres yderligere, hvis vi ved, at vores samtalepartnere dér også virkelig repræsenterer autoriteter, og at retsstaten fungerer behørigt.
Relations between Indonesia and the EU can only improve further if we know that our allies really hold sway there, and that the constitutional state is functioning properly.