Dansk-engelsk oversættelse af "båd"

DA

"båd" engelsk oversættelse

EN
DA

båd {en}

volume_up
båd (også: skib)
volume_up
boat {substantiv}
De gjorde en båd klar til dem, og de ville ikke engang gå ned i båden.
They prepared a boat for them and they would not even go out in the boat.
Vi europæere sidder i samme båd her, og det er denne katastrofes budskab.
We Europeans are all in the same boat, and that is the key message of this disaster.
Hvis min mor var ombord på den båd, ville hun vide, hvornår hun skulle købe tingene.
If my mother was on the boat, she would know when to buy the stuff.

Eksempelsætninger "båd" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi bad om 9 millioner euro og har fået forpligtelser for over 4 millioner euro.
We asked for EUR 9 million and we were given commitments of over EUR 4 million.
DanishOg han rev sig løs fra dem så meget som et Stenkast og faldt på Knæ bad og sagde:
And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,
DanishHan bad FN om bogstavelig talt at være på hans side eller blive på sidelinjen.
He ordered the UN to either be on the side of the US or to stay on the sidelines.
DanishCot, De bad mig om en forpligtelse med hensyn til metodologien og tidsplanen.
Mr Cot asked me for a commitment regarding the methods used and the timetable.
DanishFru Lulling bad mig om at gennemgå ændringsforslagene, og det vil jeg gerne gøre.
Mrs Lulling asked me to go through the amendments and I would like to do that.
DanishDeprez, De bad på Deres gruppes vegne om en udsættelse af forhandlingen.
Mr Deprez, on behalf of your group, you asked for the debate to be adjourned.
DanishJeg vil gerne vide, i henhold til hvilken artikel fru Green bad om ordet og fik det.
I would like to know under what Rule Mrs Green spoke and was called to speak.
DanishDe bad ikke om afstemning ved navneopråb for ændringsforslag 9, kun for teksten.
You did not ask for a roll call vote on Amendment No 9, only on the text.
DanishHr. formand, jeg bad om ordet tidligere, men der var ingen, der kiggede herover.
Mr President, I did ask for the floor earlier, but no one was looking in this direction.
DanishDe bad rent faktisk, hr. formand, på et tidspunkt om at få maskinen skiftet ud.
In fact, Mr President, you yourself on one occasion asked for the machine to be changed.
DanishTil ham vil jeg gerne sige: " Nej, desværre, vi sidder ikke i samme båd endnu ".
I should like to say to him, " no, unfortunately, we are still not all in the same boat ".
DanishParlamentet og Revisionsretten bad imidlertid Kommissionen om at komme videre med det.
We should bear that in mind and think about what that means in this context.
Danishsom vandt Nåde for Gud og bad om at måtte finde en Bolig for Jakobs Gud.
Who found favour before God, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob.
DanishOg han forlod dem og gik atter hen og bad tredje Gang og sagde atter det samme Ord.
And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.
DanishVi europæere sidder i samme båd her, og det er denne katastrofes budskab.
We Europeans are all in the same boat, and that is the key message of this disaster.
DanishJeg er sikker på, at tjenestegrenene vil foretage de rettelser, som De bad om.
I am sure that the corrections that you asked for will certainly be made by the services.
DanishHvis man f.eks. lægger sejlbåde og robåde til, giver det en båd for hver 70 borgere.
If you include sailing boats and rowing boats, there is one boat for every 70 citizens.
DanishJeg må indrømme, at jeg forventede, at hver gruppe bad mig om et minuts indlæg.
I have to say that I was expecting every group to ask me for this minute of speaking time.
DanishDet svarer til, at jeg bad om at drøfte resultaterne af kommunalvalget i Madrid nu.
It is akin to my asking us to debate the result of the Madrid city council elections now.
DanishHr. formand, topmødet i Laaken bad konventet om at bringe EU nærmere til borgerne.
Mr President, the Laaken Summit asked the Convention to bring the EU closer to the people.