Dansk-engelsk oversættelse af "både… og"

DA

"både… og" engelsk oversættelse

DA

både… og {konjunktion}

volume_up
både… og
Er det Den Europæiske Union, er det medlemslandene eller er det et» både og«?
Is it the European Union, is it the Member States, or is it a case of both one and the other?
Men skal vi ikke her stræbe efter en både-og-holdning?
Should we not, however, be aiming for a 'both/ and ' approach?
Det er årsagen til, at vi gerne vil have både - og især -konsekvensanalyser eller evalueringer af, hvor det gik galt.
That is why we would like to see both and, in particular, impact assessments or evaluations of where we went wrong.

Eksempelsætninger "både… og" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi ved således, at forbruget udvikler sig både hvad angår kvantitet og kvalitet.
In fact, we know that consumption evolves both quantitatively and qualitatively.
DanishRådet har traditionelt haft to kasketter på, både den udøvende og den lovgivende.
The Council traditionally enjoys two types of powers, executive and legislative.
DanishDerfor opfordrer jeg både Dem og Kommissionen til at vise interesse for hans sag.
Which is why I call on you and the Commission to evince an interest in his case.
DanishNej, ligestilling er, at vi alle deltager i både arbejdslivet og familielivet.
No, equality means that we all participate in both working life and family life.
DanishSom vi har hørt, er både Bulgarien og Rumænien kommet videre med forhandlingerne.
As we have been reminded, Bulgaria and Romania are both advanced in negotiations.
DanishHr. formand, jeg vil gerne rose både ordføreren og Kommissionen for deres arbejde.
Mr President, I wish to commend the rapporteur's work and also the Commission's.
DanishSamtidig tjener denne foranstaltning både forbrugernes og industriens interesser.
At the same time it satisfies the interests of both consumers and the industry.
Danishog der føjedes stedse flere troende til Herren Skarer både af Mænd og Kvinder
And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.
Danishthi Gud er den som virker i eder både at ville og at virke efter sit Velbehag.
For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.
DanishBåde Rådet og Parlamentet modsatte sig en sådan løsning af forskellige årsager.
Both the Council and Parliament opposed such a solution for different reasons.
DanishDet er meget vigtigt for os alle, at vores ydre grænse er både åben og sikker.
It is very important for us all that our external border is both open and secure.
DanishJeg vil gerne fremhæve både en positiv og en negativ side af dette spørgsmål.
I would like to highlight a positive and also a negative aspect of this subject.
DanishVi har indvendinger mod disse aftaler både af procedure- og indholdsmæssige grunde.
We have objections to these agreements on grounds of both procedure and content.
DanishBåde Rådet og Europa-Parlamentet skal fuldstændigt forpligte sig til dette mål.
The Council and the European Parliament must throw themselves behind that aim.
DanishBåde fax og e-mail vil også tvinge posttjenesterne til virkelig at konkurrere.
Both fax and E-mail will also force the postal services to be really competitive.
DanishBåde Europol og Schengen bidrager i afgørende grad til en isolering af Fort Europa.
Both EUROPOL and Schengen will add hugely to the construction of fortress Europe.
DanishJeg håber, lyset må skinne over både de europæiske regnskaber og i denne mødesal.
I hope that light will be shed both on European accounts and on this Chamber.
DanishDet internationale samfund har taget parti for både ret og uret på samme tid.
The international community spoke out for justice and injustice at the same time.
DanishHr. formand, Indonesien er et enormt land, både hvad angår befolkning og areal.
Mr President, Indonesia is a massive country, both in terms of population and area.
DanishDet er stort og magtfuldt, både økonomisk og med hensyn til befolkningens størrelse.
It is large and powerful both in economic terms and in terms of population size.

Lignende oversættelser "både… og" på engelsk

både adverbium
English
og konjunktion