Dansk-engelsk oversættelse af "båre"

DA

"båre" engelsk oversættelse

DA

båre {en}

volume_up
båre (også: kuld)
båre (også: ligbåre)
volume_up
bier {substantiv}
Og han trådte til og rørte ved Båren; men de som bare stode stille og han sagde: "du unge Mand jeg siger dig stå op!
And he came and touched the bier: and they that bare him stood still!

Eksempelsætninger "båre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil bare tillade mig at protestere mod, at vi gennemfører denne forhandling.
I merely wish to take the liberty of protesting against our having this debate.
DanishJeg vil bare beklage, at der står noget forkert i mit spørgsmål til Kommissionen.
I should just like to apologise for the error in my question to the Commission.
DanishMen ikke bare demokratiet skal genopbygges, også økonomien kræver opmærksomhed.
But not only does democracy need revitalising, the economy too needs attention.
DanishDet er vigtigt ikke bare i forhold til Tjetjenien, men også mange andre steder.
This is important not only as regards Chechnya, but also for many other places.
DanishDerfor har vi brug for et borgernes Europa og ikke bare et regeringernes Europa!
We therefore need the Europe of citizens and not just a Europe of governments!
DanishEU skal ikke bare fokusere på markedsøkonomien og markedskræfternes frie spil.
It must not only focus on the market economy and the free play of market forces.
DanishTænk bare, hvis vi kunne lave om på århundreders historie med en lovbestemmelse.
If only a legislative decree were all it took to change centuries of history.
DanishAt opnå Verdenssundhedsorganisationens målsætninger er bare det første skridt.
Attaining the World Health Organisation's target values is only the first step.
DanishHer kan vi ikke bare tage gamle modeller for offentlig forvaltning op fra skuffen.
We will not be able simply to fall back on old models of public administration.
DanishDet drejer sig ikke bare om det kurdiske spørgsmål, men også om andre minoriteter.
Apart from the Kurdish question, there is the question of other minorities too.
DanishFordi jeg hverken fra Rådet eller Kommissionen får bare begyndelsen på et svar.
Because I am not getting a straight answer from the Council or the Commission.
DanishDet kunne sikkert rent teoretisk have gjort alle glade, men bare ikke udlejeren.
That might have satisfied everybody in theory, but it did not satisfy the landlord.
DanishMen ombudsmanden bør gøre mere end bare at søge gennemskuelighed i sit nye embede.
But the Ombudsman should do more than just seek transparency in his own office.
DanishDe eneste, der tog dem bare en smule alvorligt, var den europæiske venstrefløj.
The only people who took them even slightly seriously were the European Left.
DanishStem for betænkningen, så skal du bare se, hvor mange fisk der bliver fanget i EU!
Vote for the motion, therefore, and you will see how many fish Europe catches! '
DanishIngen behøver at reducere de eksisterende weekendkørselsforbud med bare ét minut.
Nobody needs to cut down the current weekend driving bans by even one minute.
DanishBare et eller to års skolegang for moderen reducerer børnedødeligheden med 15 %.
Just one or two years of school for the mother reduce the infant death rate by 15 %.
DanishDet ville jeg bare lige nævne, og jeg har respekteret Deres ønske, hr. formand.
This was all that I wished to say, Mr President, and I have abided by your request.
DanishEr det klogt at vælge at sulte, bare fordi man ikke kan få en treretters menu?
Is it sensible to go hungry just because a three-course meal has not been offered?
DanishHr. formand, jeg vil bare sige til fru Pack, at sådan noget sker ved afstemninger.
Mr President, I just wanted to say to Mrs Pack that this happens during votes.
Andre ord i vores ordbog