Dansk-engelsk oversættelse af "bøjet"

DA

"bøjet" engelsk oversættelse

DA

bøjet {adjektiv}

volume_up
bøjet
Jeg har bøjet mig langt, Rådet har bøjet sig langt, og så mener jeg også, at Kommissionen kan komme os lidt i møde.
I have bent over backwards, the Council has bent over backwards, and I believe the Commission, too, can come towards us a little.
Kun fordi Bill Clinton i efteråret 1998 lovede Kongressen, at der ville være straffetold den 3. marts, blev WTO ' s vedtægter bøjet og brudt.
Just because Bill Clinton promised the US Congress in autumn 1998 to impose punitive tariffs on 3 March, the WTO rules were bent and broken.
bøjet

Eksempelsætninger "bøjet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFolk undrer sig over, om Kommissionen har bøjet sig for et mobningspres fra Spanien.
People are wondering if the Commission has bowed to bullying pressure from Spain.
DanishHer har Europa-Parlamentet desværre bøjet sig for industriens interesser.
Here, unfortunately, the European Parliament has bowed to the interests of industry.
DanishNæsten samtlige medlemmer har bøjet sig for det dikat, de er blevet stillet over for.
Faced with the diktat imposed on it, nearly all its members have bowed.
DanishFor det, der er sket, er, at vi har bøjet os for den etablerede orden.
Because what has happened is that we have been hanged for vested interests.
DanishHr. formand, kommissærer, kære kolleger, det, der er bøjet, skal ikke rettes ud.
Mr President, Commissioners, ladies and gentlemen, do not try to argue that what is wrong is right.
DanishMine Sår både stinker og rådner for min Dårskabs Skyld går jeg bøjet;
I am troubled; I am bowed down greatly; I go mourning all the day long.
Danish"Jeg har levnet mig selv syv Tusinde Mænd som ikke have bøjet Knæ for Bål.
I have reserved to myself seven thousand men, who have not bowed the knee to the image of Baal.
DanishSå vid da at Gud har bøjet min Ret omspændt mig med sit Net.
Know now that God hath overthrown me, and hath compassed me with his net.
DanishJeg har aldrig kunnet forstå denne strategi, men jeg har bøjet mig for den.
Although I have been unable to see the point of this strategy to date, I have reconciled myself to it.
DanishJeg har imidlertid bøjet mig for viljen hos flertallet i min gruppe.
I, however, have yielded to the will of the majority in my group.
DanishDen har bøjet sig for presset fra industrien på bekostning af forbruger- og sundhedsbeskyttelsen.
It has bowed to pressure from industry, and has sacrificed the consumer and health protection.
DanishDer ville for os ikke være noget paradoks, hvis vi havde bøjet os for et Europa med forskellige hastigheder.
We would see no paradox if we had resigned ourselves to a multi-speed Europe.
DanishThi vor Sjæl ligger bøjet i Støvet vort Legeme klæber ved Jorden.
Arise for our help, and redeem us for thy mercies' sake.
DanishDet har aldrig sænket armene, det har aldrig bøjet hovedet.
They have never given up the struggle nor bowed their heads.
DanishEU har endnu en gang bøjet sig for Washington.
This has been yet another instance of the EU kowtowing to Washington.
Danisher mit Skridt bøjet af fra Vejen og har mit Hjerte fulgt mine Øjne hang noget ved mine Hænder
If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after mine eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands;
DanishDa han fik Øje på hende sønderrev han sine Klæder og råbte: "Ak min Datter du har bøjet mig dybt og det er dig der styrter mig i Ulykke!
And it came to pass, when he saw her, that he rent his clothes, and said, Alas, my daughter!
DanishParlamentet har desværre bøjet sig for USA ' s pres og især for presset fra de store softwarevirksomheder.
It is lamentable that Parliament has bowed to pressure from the USA and, above all, pressure exerted by the major software companies.
DanishDet har efter min mening været udmærket, at begge parter har bøjet sig, og at de største stridspunkter er blevet løst.
I welcome the fact that both sides have moderated their stance somewhat and that the main differences have been resolved.
DanishDet er derfor uforståeligt, at man i så høj grad har bøjet sig for presset fra alkohollobbyen.
It is therefore quite impossible to understand why the Council and the Commission have bowed to pressure from the alcohol lobby to such an extent.