Dansk-engelsk oversættelse af "bade"

DA

"bade" engelsk oversættelse

EN

"to bid" dansk oversættelse

DA
DA

bade [bader|badede] {verbum}

volume_up
Og når en Mand har Samleje med en Kvinde skal de bade sig i Vand og være urene til Aften.
The woman also with whom man shall lie with seed of copulation, they shall both bathe themselves in water, and be unclean until the even.
Den der rører ved hans Leje skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften;
And whosoever toucheth his bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.
Enhver der rører ved hendes Leje skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften;
And whosoever toucheth her bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.
EN

to bid [bade; bid|bidden; bid] {verbum}

volume_up
Who can come and bid for this contract and on what terms can they obtain it?
Hvem kan byde på kontrakten, og på hvilke betingelser kan de vinde den?
I bid a warm welcome to our colleagues in the gallery.
Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til kollegerne i tilhørerlogen.
There are 18 million businesses here that can bid for a franchise to provide public services for the benefit of consumers.
Der er 18 millioner virksomheder, som kan byde på offentlige tjenesteydelser til gavn for forbrugerne.

Eksempelsætninger "bade" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi ved således, at forbruget udvikler sig både hvad angår kvantitet og kvalitet.
In fact, we know that consumption evolves both quantitatively and qualitatively.
DanishRådet har traditionelt haft to kasketter på, både den udøvende og den lovgivende.
The Council traditionally enjoys two types of powers, executive and legislative.
DanishDerfor opfordrer jeg både Dem og Kommissionen til at vise interesse for hans sag.
Which is why I call on you and the Commission to evince an interest in his case.
DanishNej, ligestilling er, at vi alle deltager i både arbejdslivet og familielivet.
No, equality means that we all participate in both working life and family life.
DanishGalicien kan ikke både betale den fysiske faktura og de skader, der har ramt det.
Galicia cannot pay the physical price, in addition to the damage it is suffering.
DanishSom vi har hørt, er både Bulgarien og Rumænien kommet videre med forhandlingerne.
As we have been reminded, Bulgaria and Romania are both advanced in negotiations.
DanishDette gælder både for bestemmelserne om det indre marked og for socialpolitikken.
This applies both to measures involving the internal market and to social policy.
DanishHr. formand, jeg vil gerne rose både ordføreren og Kommissionen for deres arbejde.
Mr President, I wish to commend the rapporteur's work and also the Commission's.
DanishSamtidig tjener denne foranstaltning både forbrugernes og industriens interesser.
At the same time it satisfies the interests of both consumers and the industry.
Danishog der føjedes stedse flere troende til Herren Skarer både af Mænd og Kvinder
And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.
Danishthi Gud er den som virker i eder både at ville og at virke efter sit Velbehag.
For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.
DanishDerfor skal vi være konsekvente, både når det gælder politikkerne og ressourcerne.
We must therefore be consistent as regards both our policies and our resources.
DanishBåde Rådet og Parlamentet modsatte sig en sådan løsning af forskellige årsager.
Both the Council and Parliament opposed such a solution for different reasons.
DanishDet er meget vigtigt for os alle, at vores ydre grænse er både åben og sikker.
It is very important for us all that our external border is both open and secure.
DanishJeg vil gerne fremhæve både en positiv og en negativ side af dette spørgsmål.
I would like to highlight a positive and also a negative aspect of this subject.
DanishVi har indvendinger mod disse aftaler både af procedure- og indholdsmæssige grunde.
We have objections to these agreements on grounds of both procedure and content.
DanishBåde Rådet og Europa-Parlamentet skal fuldstændigt forpligte sig til dette mål.
The Council and the European Parliament must throw themselves behind that aim.
DanishJeg vil sige, at det både er en opgave for bureaukraterne og for aktionærerne.
I would say there is a role for the bureaucrats here as well as the shareholders.
DanishBåde fax og e-mail vil også tvinge posttjenesterne til virkelig at konkurrere.
Both fax and E-mail will also force the postal services to be really competitive.
DanishBetydningen af innovation blev understreget både på topmødet i Lissabon og i Feira.
The importance of innovation was stressed both at the Lisbon and Feira summits.