Dansk-engelsk oversættelse af "bære over med"

DA

"bære over med" engelsk oversættelse

DA

bære over med {verbum}

volume_up
bære over med
Hvis mine kolleger vil bære over med mig, mens jeg lige forklarer, hvorfor det er så kritisk.
Perhaps colleagues will bear with me if I just set out why that is so critical.
Jeg håber, at De vil bære over med mig i den gode sags tjeneste.
I hope that in a good cause you will bear with me.
Jeg håber, at De vil bære over med mig i et par minutter.
Would you be so kind as to bear with me for a few minutes.

Eksempelsætninger "bære over med" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFru formand, kære kolleger, jeg beder Dem bære over med, at jeg bliver siddende.
Madam President, ladies and gentlemen, I hope you will forgive me if I remain seated.
Danishmed al Ydmyghed og Sagtmodighed med Langmodighed så I bære over med hverandre i Kærlighed
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
DanishHvis mine kolleger vil bære over med mig, mens jeg lige forklarer, hvorfor det er så kritisk.
Perhaps colleagues will bear with me if I just set out why that is so critical.
DanishJeg håber, at De, da det er den første, vil bære over med dens mangler og støtte den.
I hope that, as it is the first one, you will look tolerantly upon its defects and support it.
DanishHvis De vil bære over med mig, vil jeg gerne dele nogle af mine første indtryk med Dem.
If I may beg your indulgence, I would like to share some of my initial impressions with you.
DanishSå jeg håber, at Parlamentet vil bære over med mig, hvis det tager mig lidt længere end de fem minutter.
So I hope the House will bear with me if I stray a little over the five minutes.
DanishJeg vil bede Dem bære over med mig, mens jeg meget kort fortæller Dem om nogle af de ting, der sker.
I would like your indulgence while I very briefly tell you some of the things that are happening.
DanishJeg håber, at De vil bære over med mig i et par minutter.
Would you be so kind as to bear with me for a few minutes.
DanishJeg håber, at De vil bære over med mig i den gode sags tjeneste.
I hope that in a good cause you will bear with me.
DanishKommissionen må bære over med mig, men jeg håber, at problemerne kan afhjælpes på denne måde.
I hope the Commission may forgive me, but I hope that by adopting such an approach these problems might be overcome.
DanishBerisha havde i hvert fald ikke fået den fejlagtige opfattelse, at vi ville bære over med alle fejltrin.
In any event Mr Berisa would not have gained the faulty impression that we would forgive everything he did.
DanishDette betyder naturligvis på ingen måde, at vi nu må bære over med krænkelser af de demokratiske institutioner.
Of course this in no way means that we must now forgive possible violations of democratic institutions.
DanishHr. formand, jeg kan bære over med, at den forrige taler overskred sin taletid en smule, emnet taget i betragtning.
Mr President, I can overlook the fact that the previous speaker spoke a little too long on this subject.
DanishHjælpen må være direkte og umiddelbar, for ofrene vil ikke kunne bære over med bureaukrati og administrativt smøl.
Aid must be direct and immediate, because the victims will not be sympathetic to bureaucracy and administrative delays.
Danishsom en der kan bære over med de vankundige og vildfarende eftersom han også selv er stedt i Skrøbelighed
Who can have compassion on the ignorant, and on them that are out of the way; for that he himself also is compassed with infirmity.
DanishJeg beder Dem derfor om at bære over med mig, hvis jeg ikke har al den viden, som de medlemmer, der har medvirket i forligsproceduren!
So please forgive me if I am not quite as well informed as the members who helped in the conciliation procedure.
DanishDet vil blive fulgt op af andre forslag i en anden del, og jeg beder Dem bære over med, at dette kun er en delbetænkning.
It will be followed by other proposals in a second part, and I would ask you to excuse the fact that the report is not complete.
DanishJeg vil lige så lidt som andre medlemmer af Parlamentet bære over med terrorisme, hvad enten den kommer fra institutioner eller paramilitære styrker.
I, along with all members of the House, would not condone any terrorism, whether institutional or paramilitary.
Danishså I bære over med hverandre og tilgive hverandre dersom nogen har Klagemål imod nogen; ligesom Kristus tilgav eder således også I!
Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye!
DanishJeg beder forsamlingen bære over med, at jeg går direkte til den nødvendige ændring og siger: i betragtning af hendes resolution af 2. april 1998, dok.
I would ask for Parliament's indulgence to amend as necessary to 'having regard to its resolution of 2 April 1998, doc.

Lignende oversættelser "bære over med" på engelsk

med præposition
med adverbium
English
over adverbium