Dansk-engelsk oversættelse af "bag"

DA

"bag" engelsk oversættelse

EN
EN
EN

"bag" dansk oversættelse

volume_up
bag {substantiv}
DA
volume_up
school bag {substantiv}
DA

bag {præposition}

volume_up
Det bekymrer mig, at forskningsresultaterne bag dette forslag er ufuldstændige.
I am concerned that the science behind this proposal is incomplete.
Det drejer sig ikke om at lukke bjergene inde bag beskyttelse eller privilegier.
It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
Gersoniternes Slægter havde deres Lejrplads bag ved Boligen mod Vest.
The families of the Gershonites shall pitch behind the tabernacle westward.
EN

bag {substantiv}

volume_up
bag (også: pouch)
On 4 March 2002, our environment minister introduced a plastic bag tax in Ireland, 15 % per bag.
Den 4. marts 2002 indførte vores miljøminister afgift på plastikposer i Irland, 15 cent pr. pose.
My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity.
forseglet ligger min Brøde i Posen og over min Skyld har du lukket til.
Kan jeg få en pose, tak?
bag (også: sack, pouch)
If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Hvis jeg får en reaktion, kan du finde min medicin i min taske/lomme!
I left the Chamber temporarily because I was called out urgently and I had left my bag here; I was not here when the telephone rang.
Jeg havde forladt salen et øjeblik, da jeg var blevet kaldt udenfor i et hasteærinde og havde efterladt min taske; jeg var derfor ikke til stede, da telefonen ringede.
And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead; and he fell upon his face to the earth.
Og David greb ned i Tasken tog en Sten af den slyngede den ud og ramte Filisteren i Panden så Stenen trængte ind i hans Pande og han styrtede næsegrus til Jorden.

Eksempelsætninger "bag" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet drejer sig ikke om at lukke bjergene inde bag beskyttelse eller privilegier.
It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
DanishDer er muligvis noget fornuft bag forslagene, men det står slet ikke klart for os.
There may be some sense behind the suggestions, but it is not at all clear to us.
DanishEr de årsager, der lå bag dette forbehold, mon forsvundet eller gået i opløsning?
Can the reasons for our cautiousness have disappeared or become less pressing?
DanishDen overordnede idé bag alle forslagene er, at der bør være minimumsstandarder.
The general thrust of all the proposals is that there should be minimum standards.
DanishForhandlingerne foregår bag lukkede døre, og medlemmerne udpeges af regeringerne.
The proceedings take place in secret and the members are nominated by governments.
DanishVi kan i mange tilfælde bruge de tanker, der ligger bag Parlamentets ændringsforslag.
In many cases, we shall be able to use the ideas behind Parliament's amendments.
DanishDet var tanken, som lå bag vores ønske om at få yderligere 10 eller 15 dage.
That was the idea behind our desire to obtain ten more days or another fortnight.
DanishI EU som helhed halter vi stadig bag efter USA og Japan på de fleste områder.
Taking the EU as a whole, we still lag behind the US and Japan on most indicators.
DanishKomitologien har dog bag denne facade af teknik en række politiske konsekvenser.
However, behind this technical façade, comitology has clearly political implications.
DanishDagene med forhandlinger om tekniske spørgsmål bag lukkede døre er for længst ovre.
The days of negotiations on technical matters behind closed doors are gone forever.
DanishDet var rent faktisk hovedidéen bag denne særlige medfinansieringsbudgetpost.
This was, in fact, the main idea behind this special cofinancing budget line.
DanishTanken bag er at skabe ansvarlighed og derigennem opnå en forebyggende effekt.
The idea behind it is to create responsibility and, via that, to achieve prevention.
DanishFru Scallon nævnte selv for lidt siden nogle idéer, som jeg vil skrive mig bag øret.
Just now Mrs Scallon herself mentioned a few ideas which I have taken note of.
DanishDen politiske filosofi bag kommissionsforslagene blev i vidt omfang godtaget.
The political philosophy of the Commission's proposals was broadly confirmed.
DanishParlamentet optrådte ansvarligt og var drivkraften bag dagsordenen af ændringer.
This was Parliament acting responsibly and driving the agenda for change.
DanishRevisorer og analytikere førte markedsaktørerne, som havde vist dem tillid, bag lyset.
Auditors and analysts duped the market players that placed their trust in them.
DanishDe Liberale bakkede Dem op dengang, og efter fem udmattende år står vi stadig bag Dem.
You told us that you wanted to put Europe at the service of the people of Europe.
DanishJeg synes, at Matti Vanhanen burde finde sig selv bag premiereministerkappen.
I think that Mr Vanhanen should be hiding behind his prime ministerial gown.
DanishParlamentet har jo så udmærket redegjort for de principper, der ligger bag ved det.
The House has, after all, made an excellent job of stating the principles behind it.
DanishBag alle talerne ligger der, hvad jeg vil kalde et grundlæggende koncept.
Behind each of the speeches there is what I believe to be a fundamental concept.