Dansk-engelsk oversættelse af "bagved"

DA

"bagved" engelsk oversættelse

EN
DA

bagved {adverbium}

volume_up
bagved (også: bagom, efter, omme)
Lobbyisterne, der sidder bagved, har dem også, men vi folkevalgte medlemmer kan ikke få dem.
The lobbyists, who sit behind, also have them, but we elected representatives cannot obtain them.
Hvis vi åbner denne skærm, er der en flytbar væg bagved, som man ikke uden videre kan fjerne.
If we open this curtain, then we will find that there is a partition wall behind it which cannot just be removed straight away.
Bagved forslaget ligger en bekymring for en generel reducering af silde- og østersøsildebestandene samt for fiskeriets negative miljøpåvirkninger.
Behind the proposal is the concern for the general decline in herring and Baltic herring stocks as well as the negative effect on the environment caused by fishing.

Eksempelsætninger "bagved" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg svarer lige så retorisk, at der ligger en syg profitjagt bagved.
I will provide an answer to my own question: an insatiable thirst for profit.
DanishMange tak for det, og tak til hele skaren der bagved bordet.
Many thanks, and many thanks also go to all of you sitting there on the tribune.
DanishBagved forsvaret for de offentlige tjenesteydelser er det en hel samfundsopfattelse, der står på spil.
What is at stake through the defence of public services is a whole concept of society.
DanishLobbyisterne, der sidder bagved, har dem også, men vi folkevalgte medlemmer kan ikke få dem.
The lobbyists, who sit behind, also have them, but we elected representatives cannot obtain them.
DanishDen bagved liggende årsag til den slags chokpåvirkninger findes ofte i landets egen politik.
The underlying cause of this kind of shock frequently lies in the policy of the country concerned.
DanishDet er netop denne logik, der ligger bagved stabilitetspagten.
That is the very logic on which the stability pact is based.
DanishVil betjentene være så venlige af sørge for orden der bagved.
Could the ushers please sort things out there at the back?
DanishUndskyld, hr. formand, det er meget vanskeligt at tale, når der foregår et skænderi lige bagved en.
Excuse me, Mr President, but it is extremely difficult to speak when an argument is going on in the background.
DanishFru formand, jeg vil blot lige sige, at jeg var til stede, selvom jeg ikke er med på listen nede bagved.
Madam President, I would just like to say I was present although I am not included in the list at the back.
DanishEn bygningsingeniør fortalte mig en gang, at bagved dette kønne træloft er der glasuld, stenuld.
A certain construction engineer told me once that above that splendid wooden ceiling there is fibreglass and rock wool.
DanishEn ekstra fjernsynsskærm her bagved skulle være alt nok.
DanishHvis vi åbner denne skærm, er der en flytbar væg bagved, som man ikke uden videre kan fjerne.
If we open this curtain, then we will find that there is a partition wall behind it which cannot just be removed straight away.
DanishVores egen erfaring fra Østersøen er, at der er rigeligt med laks, men der ligger nogle politiske beslutninger bagved.
Our own experience in the Baltic Sea is that the salmon are plentiful, but some underlying political decisions are involved.
DanishMå jeg ikke foreslå, at Prodi udsteder sine løfter om åbenhed som en forordning, der i alle led binder dem, som sidder bagved.
Might I suggest that Mr Prodi issue his promises about transparency as a regulation, binding his supporters in every respect.
DanishMen eet gør jeg: glemmende hvad der er bagved men rækkende efter det som er foran jager jeg imod Målet til den Sejrspris hvortil Gud fra det høje kaldte os i Kristus Jesus.
I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
DanishDet ligger der en filosofi bagved.
DanishDenne tilbageholdenhed er faktisk forståelig, for bagved spørgsmålets enkelhed skjuler sig en helt række meget komplekse spørgsmål.
This diffidence is in fact understandable, because the simplicity of the question conceals a series of very complex issues.
DanishOmrådet bagved, herunder broerne til elevatorerne, bør betragtes som en del af mødesalen og ikke være tilgængelig for offentligheden.
The area around the back, including the bridges across to the lifts should be seen as part of the Chamber, and not accessible to the public.
DanishDet er meget presserende, at Parlamentet får dette svar fra Kommissionen, for, som De ved, står Rådet bagved og presser for et svar.
Parliament needs the Commission's reply as a matter of urgency, for, as you know, we have the Council in the background pressing for a response.
DanishMå jeg anmode medlemmerne om at sørge for, at deres assistenter sætter sig på pladserne bagved og ikke på medlemmernes pladser.
May I ask the honourable Members not to allow their assistants to sit on the Members ' benches but in the seats provided for that purpose at the back.