Dansk-engelsk oversættelse af "bakke ud"

DA

"bakke ud" engelsk oversættelse

EN
DA

bakke ud {verbum}

volume_up
bakke ud (også: stikke)

Eksempelsætninger "bakke ud" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUanset om der bliver indgået en aftale, må EU ikke bakke ud af sin forpligtelse til at ophæve eksportstøtten inden 2015.
Whether or not an agreement is reached, the EU must not back out of its intention to abolish export subsidies by 2015.
DanishHr. formand, jeg skal takke ordføreren for en betænkning, som Den Liberale Gruppe fuldt ud kan bakke op om.
Mr President, I would thank the rapporteur for a report that the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party can fully support.
DanishIngen af os kan bakke ud på nuværende tidspunkt - hertil er vore forpligtelser over for Albanien og den albanske befolkning alt for store.
At this crucial time there must be no backtracking from any quarter because we all have very substantial obligations to Albania and its people.
DanishJeg har bemærket, at visse medlemsstater på trods af Kommissionens anstrengelser ser ud til at bakke ud og i dag afviser det, de tidligere har accepteret.
I note that, despite the Commission’ s efforts, a number of Member States seem to be taking a backward step by now rejecting what they had accepted yesterday.
DanishDette udtryk er aldrig blevet klart defineret, og i dag er det intet andet end en smart undskyldning, et billigt påskud for at bakke ud af udvidelsesprocessen.
This term was never clearly defined and today is nothing more than a clever-sounding excuse, a cheap explanation for backing out of the enlargement process.
DanishDet er i dag meget vigtigt, som understreget af en række talere, at bakke fuldt ud op om bestræbelserne på at afslutte statusprocessen inden for den planlagte tidsfrist.
It is very important now – as was underlined by several speakers – to firmly support the efforts to conclude the status process within the envisaged timetable.
DanishJeg ønsker fuldt ud at bakke op om hovedmålene i aftalen, nemlig støtte til en bæredygtig økonomisk udvikling, navnlig hvad angår de fattigste i samfundet, kvinder og børn.
I want to fully endorse the main objectives of the agreement, namely: support for sustainable economic development, especially as regards the poorest in society, women and children.

Lignende oversættelser "bakke ud" på engelsk

ud adverbium
English
ud verbum
English
bakke substantiv
bakke verbum
English
lægge ud verbum
gå ud verbum
give ud verbum
English
ånde ud verbum
bakke op verbum
drage ud verbum
English