Dansk-engelsk oversættelse af "bakterie"

DA

"bakterie" engelsk oversættelse

DA

bakterie {et}

volume_up
bakterie
Det nedbrydes af bakterie- og mikrobeaktivitet, hvis det tages op fra dets iltfrie tilstand.
Bacteria and microbes cause it to decompose if it is taken away from its oxygen-free state.
Som læge gør jeg Dem dog opmærksom på, at med hensyn til resistens over for antibiotika, så er problemet desværre ikke begrænset til den ene bakterie, som hedder salmonella.
However, as a doctor, I must point out that as regards resistance to antibiotics, the problem, unfortunately, is not limited only to the bacteria known as salmonella.

Eksempelsætninger "bakterie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet nedbrydes af bakterie- og mikrobeaktivitet, hvis det tages op fra dets iltfrie tilstand.
Bacteria and microbes cause it to decompose if it is taken away from its oxygen-free state.
DanishDet er vigtigere end nogensinde før, således at en bakterie eller en virus som udgangspunkt slet ikke kan nå frem til dyrene.
This is more important than ever as a means of preventing pathogens or viruses from getting to the animals in the first place.
DanishSåledes kan planters kvalitet og udbytte forbedres ved udvikling af sorter, som er modstandsdygtige mod bakterie-, virus- og svampesygdomme.
For example, the quality and yield of crops can be improved by developing varieties resistant to bacterial, viral and fungal diseases.
DanishDet kunne umiddelbart være funktionsdygtigt, hvis det blev overført fra genetisk modificeret majs til en bakterie, f.eks. i et dyrs mave.
It could immediately be functional if it was transferred from genetically-modified maize into a bacterium, for example in an animal's stomach.
DanishDet er hverken en virus eller en bakterie, der er årsag til BSE-problemet, og derfor må vi forhindre, at brugen af forkerte udtryk skaber fobier eller nervøsitet blandt forbrugerne.
BSE was not caused by a virus or a bacterium, and so we must prevent the use of inappropriate terminology generating phobias or psychosis among consumers.
DanishSom læge gør jeg Dem dog opmærksom på, at med hensyn til resistens over for antibiotika, så er problemet desværre ikke begrænset til den ene bakterie, som hedder salmonella.
However, as a doctor, I must point out that as regards resistance to antibiotics, the problem, unfortunately, is not limited only to the bacteria known as salmonella.
DanishDet hedder sig, at den hebraiske stats forskere prøver at isolere araberes specifikke gener for at kunne fremstille en virus eller en bakterie, der udelukkende angriber denne befolkningsgruppe«.
The Hebrew State scientists are apparently attempting to identify the distinctive genes carried by some Arabs, then create a virus or bacterium which would affect that specific population '.