Dansk-engelsk oversættelse af "banebrydende"

DA

"banebrydende" engelsk oversættelse

DA

banebrydende {adjektiv}

volume_up
banebrydende
Kommissær Monti har med hensyn til denne problematik faktisk gjort et banebrydende arbejde.
Commissioner Monti has already done groundbreaking work in this area.
Det er lykkedes Rådet og Parlamentet at nå til enighed om et banebrydende nyt direktiv.
The Council and Parliament have succeeded in reaching agreement on a ground-breaking new directive.
Dette er en banebrydende lovgivning, og det er et enormt fremskridt, men vi må gå endnu længere.
This is ground-breaking legislation and it is a gigantic step forward but we must go even further.
banebrydende (også: innovativ)
Jeg er således glad for, at vi nu satser på banebrydende forskning, navnlig inden for områder som nanoteknologi, der vil få stor betydning i fremtiden.
So I am glad that we are now targeting cutting-edge research, particularly in areas like nano-technology, which will be very significant in the future.

Eksempelsætninger "banebrydende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTværtimod lykkedes det os at skabe en internationalt banebrydende milepælsforskrift.
Future revisions will provide us with an opportunity to make certain amendments to it.
DanishDirektivet er banebrydende på ét særligt område, den alternative vurdering.
The directive is a pioneer in one area in particular - the assessment of alternatives.
DanishTerapeutisk kloning er banebrydende for reproduktiv kloning, som er fulgt i dens kølvand.
Therapeutic cloning paves the way for reproductive cloning and has a bandwagon effect.
DanishAftalen vil være banebrydende for samarbejdet mellem EU og Sydafrika inden for mange områder.
The agreement will break new ground for EU/ South Africa cooperation in many areas.
DanishJeg tror ikke, vi skal svare ja, for de banebrydende foranstaltninger mangler.
I do not think that we should reply in the affirmative because pioneering measures are missing.
DanishKommissær Monti har med hensyn til denne problematik faktisk gjort et banebrydende arbejde.
Commissioner Monti has already done groundbreaking work in this area.
DanishDette banebrydende forslag forekommer os i høj grad at være relevant.
We think that this innovative suggestion is particularly pertinent.
DanishOrdføreren har været banebrydende, når det gælder komitologi, og det lover godt for fremtiden.
The rapporteur has broken new ground on commitology which can only bode well for the future.
DanishDet er lykkedes Rådet og Parlamentet at nå til enighed om et banebrydende nyt direktiv.
The Council and Parliament have succeeded in reaching agreement on a ground-breaking new directive.
DanishHan bemærkede, at der var gjort en banebrydende indsats, som kunne skabe nervøsitet visse steder.
He observed that new ground was being broken, which might cause nervousness in some quarters.
DanishDer fastsættes nye banebrydende mål for sundhed og miljø.
It lays down new, unprecedented targets for health and the environment.
DanishDet er faktisk i mange henseender banebrydende med hensyn til genanvendelse og produktansvar.
In fact, it is in many respects pioneering work when it comes to re-use and manufacturer's liability.
DanishPatten har i den forbindelse udført banebrydende arbejde.
Commissioner Patten has played a pioneering role in this respect.
DanishMit eget parti i Irland har været banebrydende for en sådan lovgivning.
My own party in Ireland has pioneered such legislation.
DanishDette er en banebrydende lovgivning, og det er et enormt fremskridt, men vi må gå endnu længere.
This is ground-breaking legislation and it is a gigantic step forward but we must go even further.
DanishMen er det reklamesektorens opgave at udføre banebrydende arbejde ved at ændre kønsrollemønstrene?
But is it the task of the advertising sector to undertake pioneering work to break down stereotypes?
DanishJeg vil gerne henlede Deres opmærksomhed på det banebrydende felt, der omfatter forskning i det menneskelige genom.
I should like to draw your attention to the pioneering area of research into the human genome.
DanishHelsingfors-konventionen har været banebrydende for et multilateralt samarbejde mellem Østersølandene.
The Helsinki Convention has been a pioneer in the multilateral cooperation process among the Baltic countries.
DanishMen banebrydende virksomhed indebærer altid en vis risiko.
However, pioneering actions always involve risks.
DanishEn overordentlig vigtig og banebrydende bestemmelse.
An extraordinarily important and pioneering provision.