Dansk-engelsk oversættelse af "banken"

DA

"banken" engelsk oversættelse

EN
DA

banken {en}

volume_up
banken (også: røvfuld, slag)

Eksempelsætninger "banken" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom nævnt betyder det udelukkende at bruge det system, som banken har i dag.
As I said, all this means is using the system the Bank has in place at present.
DanishBanken iagttager ved sine finansieringstransaktioner nedenstående principper.
In its financing operations, the Bank shall observe the following principles:
DanishKollektive investeringsfonde blev et alternativ til opsparing i banken.
Collective investment undertakings became an alternative to saving with a bank.
DanishDet kræver, at banken påtager sig risici, som private investorer ville afvise.
This requires the Bank to take on risks private operators would decline.
DanishAt man ikke uden videre kan få dem ud af banken, har man livserfaring nok til at vide.
We know from everyday experience that it is not that easy to get it out of the bank.
DanishGoogle debiterer ikke en konto, før vi har modtaget en godkendelse fra banken.
Google will not bill an account until we receive an approved authorization from the bank.
DanishFor det andet har banken ført en, som jeg ser det, meget ringe miljøpolitik.
The second is that the bank's environmental work has, as I see it, been extremely poor.
DanishMen her truer en konflikt mellem banken og de nationale regeringer.
But this is likely to cause conflict between the bank and national governments.
DanishBanken er i øvrigt fast besluttet på at gøre brug af sine beføjelser.
What is more, the Bank is clearly determined to use these powers to the full.
DanishDette kan opfølges skriftligt, og jeg er sikker på, at banken vil tage det til efterretning.
This can be followed up in writing, and I am sure the bank will take notice.
DanishBanken udnytter sine investeringsmidler til at styrke EU ' s makroøkonomiske politik.
The Bank deploys its investment funds in order to strengthen the EU's macro-economic policy.
DanishMed dette forbehold har banken besluttet at fremme en udvikling i retning af større åbenhed.
But, subject to that reservation, we have decided to move towards greater transparency.
DanishDer er nu indledende tegn på, at banken vil give adgang til sine bøger.
We are now seeing the first signs that the Bank will open its books.
DanishDette er en klar vildledning af Europa-Parlamentet og Hermes-banken.
The European Parliament and the Hermes Bank have clearly been deceived.
DanishJeg sagde ikke, at banken havde besluttet at finansiere det.
Madam President, Mr Schlyter, I have not said that the Bank has decided to fund it.
DanishÅbningen af banken betyder, at OLAF nu kan bede om oplysninger fra banken.
The fact that the Bank has now been opened up means that OLAF can ask for information from the Bank.
DanishBanken har som mål at overvåge prisstabiliteten på mellemlangt sigt og ikke fra den ene dag til den anden.
The Bank's task is to monitor price stability in the medium term, not overnight.
DanishDer må være en instans, som kan være politisk ansvarlig for det, og det er banken ikke.
A responsible body is needed which can operate at a political level, and the bank is not that body.
DanishBanken vil ikke få lov at tøve med om nødvendigt at forhøje renten.
The bank cannot hesitate to increase interest rates when necessary.
DanishNu vil jeg gerne sig et par ord om forholdet mellem EU og banken.
I should now like to say a few words about the relationship between the Union and the Bank.